Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím podrobněji

Miluše Kavěnová

21. 02. 2023

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • Zahraniční obchod
  • Zahraniční obchod se zbožím

Uživatelé získají více dat o komoditní a teritoriální struktuře dovozu a vývozu.

Český statistický úřad byl jeden z prvních úřadů, které důsledně implementovaly princip změny vlastnictví zboží mezi rezidentem a nerezidentem v podmínkách jednotného trhu EU. Námi publikovaná statistika zahraničního obchodu zaznamenává transakce se zbožím, které překročilo hranici ekonomického území našeho státu a zároveň došlo ke změně vlastnictví mezi rezidentem a nerezidentem. V případě, že zboží dovezl či vyvezl nerezident, pak zachycuje pouze transakce spojené s prodejem a nákupem tohoto zboží rezidentům. Údaje jsou tak konzistentní s peněžními toky se zahraničím v platební bilanci. Současná metoda odhadu, která byla vytvořena přibližně před 10 lety, je však založena na makroekonomickém principu, s nímž se váže omezená podrobnost zveřejňovaných údajů. Uživatelé mohou získat data pouze o agregovaných produktových skupinách, detailnější informace jsou k dispozici jen ve statistikách zaznamenávajících pouze fyzický pohyb zboží přes hranice, které však nelze zaměňovat se zahraničním obchodem se zbožím.

Abychom vyhověli požadavkům uživatelů, vzniká v rámci interního projektu nová databáze zahraničního obchodu se zbožím, která nabídne uživatelům podrobná data o komoditní a teritoriální struktuře dovozu a vývozu i podle principu změny vlastnictví.

Podíl nerezidentů na přeshraničních transakcích (%)

Zdroj: ČSÚ
Změny v publikování

V plánu je publikovat podle nové metody již letošní lednové údaje, které budou zveřejněny v březnu. Nová databáze zahraničního obchodu se zbožím, obsahující detailnější členění komodit, bude obsahovat údaje zpětně až do roku 2020, delší časové řady by již neměly dostatečnou spolehlivost. Pohled na data ve větším detailu a rozpracování celé metody tvorby těchto dat bude mít za následek zpřesnění údajů jak v jednotlivých položkách dosud publikované úrovně dle klasifikace CPA2, tak i na úrovni celkového vývozu a dovozu. Jediným ukazatelem, který se nezmění a nebude zpětně revidován, je celková obchodní bilance.

Nová metoda statistiky zahraničního obchodu se zbožím bude mít vliv i na údaje národních účtů, konkrétně se odrazí ve změnách tabulek dodávek a užití. Čtvrtletní odhady HDP budou se zpřesněnou statistikou zahraničního obchodu pracovat ihned po jejím zveřejnění, s provedením zpětné revize se počítá až v roce 2024.

Měsíční údaje podle nové metody plánujeme zveřejňovat ve dvou fázích. V obvyklém termínu (tj. 37. kalendářní den po skončení měsíce) mají být publikovány údaje ve stávající úrovni CPA2. Podrobnější údaje budou k dispozici o měsíc později, tedy se zveřejněním dalších měsíčních dat. Důvodem je pozdější dostupnost údajů z přiznání k DPH, které jsou pro sestavení této statistiky významným zdrojem.

Při interpretaci dat zahraničního obchodu se zbožím podle nové metodiky, zejména v nejpodrobnějším detailu, je nutné mít na paměti, že se jedná o statistické údaje vytvořené z několika datových zdrojů kombinací a modelováním pomocí statistických metod. Na nejpodrobnější úrovni proto nejsou data zahraničního obchodu se zbožím vhodná pro mezinárodní srovnání, k tomu je nutné i nadále využívat údaje statistiky pohybu zboží přes hranice, která je založena na harmonizované mezinárodní metodice.

Data budou na webu

ČSÚ připravuje novou webovou aplikaci, která umožní publikované údaje procházet, třídit a filtrovat v obdobném rozsahu, jako to lze v současné době v databázi pohybu zboží přes hranice. Uživatelé budou např. moci vytvářet sestavy podle jednotlivých komodit v různých klasifikacích, v kombinaci se zeměmi a ve vybraných časových obdobích. Údaje z webové aplikace bude možné exportovat do dalších nástrojů a nejčastěji používaných formátů. Dokončení vývoje aplikace a její zpřístupnění pro veřejnost se očekává během prvního pololetí letošního roku.

Článek si můžete přečíst v únorovém vydání časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty