Přejít k obsahu

Zahraniční obchod Česka dlouhodobě roste

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • Zahraniční obchod
  • Zahraniční obchod se zbožím
  • Zahraniční obchod se službami

Do zemí Evropské unie směřuje 80 % celkového vývozu z Česka, opačným směrem putuje 62 % veškerého k nám dovezeného zboží.

Vstup Česka do EU v roce 2004 se zákonitě projevil i v zahraničním obchodě, přinesl totiž nový impuls pro jeho další rozvoj. Vzhledem k postupnému uvol­ňování většiny obchodních bariér, které vzájemnou výměnu zboží mezi jednotlivými státy svazovaly, a úpravě celních i dalších podmínek ještě i v období před vstupem, došlo následně k velmi silnému růstu dovozu a vývozu. Výrazně se zvýšila otevřenost české ekonomiky a vzniklo mnoho nových obchodních pří­ležitostí v rámci vnitřního trhu EU. Během uplynu­lých dvaceti let však nenastaly žádné zásadní změny ani v komoditní struktuře zahraničního obchodu se zbožím, ani ve výčtu hlavních obchodních partnerů.

Obchodní bilance s EU je dlouhodobě kladná

Celková bilance zahraničního obchodu byla za po­sledních dvacet let převážně kladná. Po oscilaci ko­lem nulových hodnot v prvních letech po vstupu do EU se největší přebytky objevily během hospo­dářské konjunktury v letech 2014–2020. Negativně bilanci neovlivnil ani počátek pandemie covidu-19. Od roku 2021 se však meziroční rozdíly začaly zvět­šovat a bilance se dostala do záporných hodnot. Vů­bec nejnižší úrovně dosáhla v roce 2022, kdy záporné saldo přesáhlo 200 mld. Kč. Stalo se tak v souvislosti s energetickou krizí a nutností dovozu dražších ener­getických komodit. V roce 2023 se bilance opět vrátila do kladných čísel.

Celkově se státy EU byla obchodní bilance od vstupu do Unie vždy kladná, naopak se státy mimo EU vždy záporná. Za uplynulých dvacet let se pře­bytek obchodní bilance se státy EU navýšil více než čtyřnásobně, a to z původních 214,2 mld. Kč v roce 2004 na 866,3 mld. Kč v roce 2023. V roce 2004 se český vývoz do zemí EU podílel na celkovém vývozu z Česka 83,0 % s hodnotou 1 429,2 mld. Kč. Do roku 2023 podíl mírně klesl na 79,9 %, přičemž abso­lutní hodnota vzrostla na 3 556,7 mld. Kč. Dovoz ze zemí EU v roce 2004 dosáhl hodnoty 1 215,0 mld. Kč a na celku se podílel 69,5 %. Do roku 2023 se zvýšil také více než dvojnásobně na 2 690,5 mld. Kč, v re­lativním vyjádření odpovídal 62,2 %.

Deficit obchodní bilance se státy mimo EU se zvýšil téměř trojnásobně, a to z 239,5 mld. Kč v roce 2004 na 710,4 mld. Kč v roce 2023.

Do států EU tedy Česko zboží dlouhodobě více vyváží, než dováží, ze zemí mimo EU Česko zboží dlouhodobě více dováží, než vyváží.

Bilance zahraničního obchodu Česka se zbožím (mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ
Hlavní obchodní partneři zůstávají

Pokud jde o výčet hlavních obchodních partnerů Česka v rámci EU, situace se za posledních dvacet let příliš nezměnila. Ve vývozu v roce 2004 stejně jako v roce 2023 dominovaly Německo a Slovensko, na třetí pozici se v roce 2023 dostalo Polsko. Vývoz do Německa se v roce 2023 podílel na celkovém vý­vozu do států EU více než třetinou (37,8 %), na Slo­vensko 11,7 % a do Polska 8,9 %. Rakousko, které v roce 2004 zaujímalo ve vývozu z Česka třetí příčku, kleslo do roku 2023 na šesté místo s podílem 5 %.

V případě dovozu si vedoucí pozici zachovalo rovněž Německo, opět s více než třetinovým podílem (35,9 %). Na druhém místě bylo Slovensko vystří­dáno Polskem, které loni pokrývalo 14,3 % našeho dovozu z EU. Slovensko se skončilo třetí s podílem 8,5 %. V roce 2004 držela bronzovou pozici Itálie, která loni obsadila čtvrtou příčku se 7,1 %. Podíly ostatních států EU byly u obou směrů zahraničního obchodu výrazně nižší.

Kromě našich sousedních zemí se dlouhodobě mezi předními obchodními partnery Česka drží ještě Francie a Itálie. Před vystoupením z EU v roce 2020 se v první desítce, zejména u vývozu, pravidelně ob­jevovalo i Spojené království.

Jak již bylo zmíněno, hlavním a naprosto zásad­ním obchodním partnerem pro Česko zůstává Ně­mecko. Celková obchodní bilance s ním byla od na­šeho vstupu do EU kladná a rozdíl mezi hodnotami vývozu a dovozu se v posledních letech neustále zvyšuje. Příčinou je zejména růst absolutních hod­not vývozu a dovozu – za dvacet let zhruba na dvoj­násobek. U vývozu do Německa hrála v roce 2023 zcela dominantní roli motorová vozidla a jejich díly s podílem 29 %, což souvisí se silným zaměřením ekonomiky Česka na automobilový průmysl. Ná­sledovala elektrická zařízení se 14,7 % a stroje a za­řízení se 13,7 %. U dovozu z Německa dominovaly též položky strojírenského průmyslu, a to motorová vozidla a jejich díly s 18,1 %, stroje a zařízení s 13,3 % a elektrická zařízení s 10,2 %.

Bilance zahraničního obchodu s dalšími význam­nými obchodní partnery, tj. Francií, Polskem, Ra­kouskem, Slovenskem, Itálií a Maďarskem skončila po většinu sledovaného období kromě Itálie a Polska s přebytkem. Nejvýraznější kladný rozdíl mezi vý­vozem a dovozem ve sledovaném období najdeme u Slovenska a Francie, naopak téměř vyrovnanou obchodní bilanci zaznamenáváme v případě Ma­ďarska a Itálie. S Polskem máme v posledních letech deficit v řádu desítek miliard korun. V absolutních číslech se v posledních dvou letech nejvíce vyvezlo na Slovensko (přes 400 mld. Kč za rok) a do Polska (zhruba 300 mld. Kč za rok). Nejvyšší dovoz k nám v posledních dvou letech přicházel z Polska (zhruba 400 mld. Kč za rok) a ze Slovenska (přes 200 mld. Kč za rok).

Na naše sousední státy připadá souhrnně 50,7 % celkového českého vývozu a 63,4 % celkového vývozu do zemí EU. V opačném směru je to pak 39,8 % cel­kového českého dovozu a 64,0 % celkového dovozu ze zemí EU.

Pořadí států v zahraničním obchodě Česka s členy EU

Zdroj: ČSÚ
Obchodované komodity se mění jen málo

Také obchodní bilance jednotlivých komodit byla pro Česko většinou aktivní. Nejvyššího kladného salda téměř 500 mld. Kč dosáhla v roce 2023 motorová vozidla a jejich díly. Následovala elektrická zařízení, PC, elektronické a optické přístroje a stroje a zaří­zení. Mírný přebytek byl zaznamenán u elektřiny. Negativní saldo naopak vykázaly primární produkty, a to zejména základní kovy, u nichž schodek přesáhl 100 mld. Kč, dále chemické látky a přípravky, rafi­nované ropné produkty a farmaceutické výrobky.

U některých produktů došlo od doby našeho vstupu do EU k významným změnám. Nejvyšší klad­nou změnu bilance (o 635,2 mld. Kč) zaznamenaly stroje a dopravní prostředky. Důvodem je přede­vším silný nárůst absolutních hodnot související s rozvojem automobilového průmyslu. Podobně, i když v menší míře (o 86,4 mld. Kč) vzrostla bilance u průmyslového spotřebního zboží. Negativně se obchodní bilance za uplynulých dvacet let naopak změnila zejména u chemikálií (o 71,4 mld. Kč), dále u minerálních paliv (o 23,9 mld. Kč), u nápojů a ta­báku (o 18,2 mld. Kč) a též u potravin a živých zvířat (o 11,4 mld. Kč).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU u vybraných komodit podle SITC (mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ

Vstup do EU pomohl všem

Česko je nedílnou součástí EU a má i vzhledem ke své geografické poloze značně otevřenou ekonomiku. Z údajů Eurostatu, které jsou vytvářeny na základě mezinárodní harmonizované metodiky respektující fyzický pohyb zboží přes hranice, a nikoliv změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty, lze vyčíst, že zvýšení vývozu bylo mezi roky 2004 a 2022 zazna­menáno u všech států EU, Česko nevyjímaje. Objem vývozu z Česka se za uvedené období navýšil obdobně jako u států, které do EU vstoupily spolu s ním, tedy např. Polska, Maďarska nebo Slovenska. V absolut­ních hodnotách jsme však nejvyšší nárůst vývozu zaznamenali do Německa a Nizozemska.

Dovoz se u jednotlivých států EU vyvíjel velmi podobně. U nově vstoupivších zemí se díky odstra­nění celních bariér s dalšími členskými státy zně­kolikanásobil. Nejvyšší absolutní nárůsty vykázaly opět nejsilnější ekonomiky jako Německo, Nizozemí, Itálie, Francie a Španělsko. Z pohledu sousedních států je Česko druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem v případě polského a slovenského vývozu a slovenského dovozu.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU u vybraných komodit v roce 2023 (mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ
S kapry a elektronovými mikroskopy jsme v čele

Český zahraniční obchod zahrnuje široké spektrum komodit. Zásadní význam pro český vývoz mají již dlouhodobě vzhledem k tradici osobní automobily a jejich díly. V rámci EU s nimi zaujímáme 5. místo. Mezi tradiční stroje a zařízení spjaté s Českem pa­tří například elektronové mikroskopy, jejichž vý­voz z Česka se na vývozu celé EU podílí přibližně 45 %. Slušně si stojí i pásové pily, s nimiž jsme v podílu vývozů států EU na 3. pozici, a zdravot­nický nábytek, kterého Česko vyveze zhruba 10 % ze všech států EU. Mezi další komodity, v jejichž vývozu v rámci EU dominujeme, se řadí papoušci, akvarijní rybky či mák. Také naši živí kapři jsou z hlediska vývozu v EU zcela dominantní, Česko se na celkovém vývozu této komodity ze zemí EU podílí třemi čtvrtinami.

Podíl Česka na vývozu „nej“ položek ze zemí EU v roce 2022 (%)

Zdroj: Eurostat

Článek vyšel v dubnovém vydání časopisu Statistika&My.