Přejít k obsahu

Velké podniky získávaly navrch

Monika Brzobohatá

14. 12. 2022

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Obchod
  • Roční (strukturální) statistiky obchodu

V maloobchodě s nábytkem a výrobky pro domácnost za posledních 12 let výrazně posílily podniky s 250 a více zaměstnanými osobami.

Maloobchod s nábytkem, svítidly a výrobky převážně pro domácnost (CZ-NACE 47.59) zahrnuje podniky, u kterých maloobchodní prodej s tímto sortimentem převažuje. Patří do něj také maloobchod s nádobím, výrobky ze dřeva, neelektrickými přístroji pro domácnost a rovněž specializovaný maloobchod s hudebními nástroji a se zabezpečovacími systémy (sejfy, trezory). Provozují ho jak velkoformátové, tak i malé prodejny. Tento segment zaujímá zhruba 3% podíl z tržeb v celém maloobchodě a taktéž z počtu zaměstnaných osob.

Malí postupně ztrácejí

Počet podniků působících v maloobchodu s nábytkem a výrobky pro domácnost se mezi lety 2008 a 2020 snížil z 2 905 na 1 587. Nejedná se však o počty jednotlivých prodejen, ale o jednotky s právní subjektivitou. Například řetězec s několika desítkami maloobchodních provozoven je ve výčtu zastoupen pouze jedenkrát, stejně jako jednotlivá prodejna vlastněná fyzickou osobou. Pokles počtu byl zaznamenán napříč všemi velikostními skupinami malých a středních podniků s méně než 250 zaměstnanými osobami, naproti tomu počet podniků s více než 250 zaměstnanými osobami v uvedených letech narostl ze 3 na 7. Počet zaměstnaných osob ve velkých podnicích se mezi lety 2008–2020 zvýšil o 2 550, tj. na dvojnásobek, a celkové tržby se zvýšily o 10,5 mld. Kč, tedy o 81,8 %.

Celkový počet zaměstnaných osob v segmentu až do roku 2015 klesal, a od roku 2016 rostl. V letech 2018–2020 zůstával zhruba na stejné úrovni. Za tento trend jsou zodpovědné zejména velké podniky, v případě malých a středních podniků docházelo po celé sledované období k poklesu počtu zaměstnaných osob. Tyto protichůdné tendence vedly k tomu, že od roku 2018 jsou počty zaměstnaných osob v obou uvedených segmentech zhruba vyrovnané.

Počet zaměstnaných osob v maloobchodě s nábytkem a výrobky pro domácnost

Zdroj: ČSÚ

Průměrné mzdy přepočtené na jednu fyzickou osobu rostly napříč velikostními skupinami podobným tempem, ale ve velkých podnicích byly výrazně vyšší – v roce 2020 o téměř 11 tis. Kč. Zaměstnanci malých a středních podniků přitom v letech 2008, 2009 a 2020 brali průměrně zhruba o 1 až 1,5 tis. Kč více, než byla průměrná mzda v malých podnicích v celém maloobchodě, mimo tyto roky měli průměrné mzdy téměř stejné. Mzdy ve velkých podnicích s nábytkem a výrobky pro domácnost převyšovaly průměr velkých podniků za celý maloobchod přibližně o 5 až 9 tis. Kč.

Průměrná mzda na jednu fyzickou osobu v maloobchodě s nábytkem a výrobky pro domácnost (Kč)

Zdroj: ČSÚ
Odvětví s vyšší obchodní marží

Tržby za prodané zboží kopírují celkový ekonomický vývoj v zemi. I v odvětví maloobchodu s nábytkem a výrobky pro domácnost se projevily dopady krize z roku 2008 pozvolným a dlouhodobým útlumem. Oživení nastalo až v roce 2014 a přetrvalo až do roku 2019. Za rok 2020 je patrný pokles tržeb způsobený opatřeními proti šíření onemocnění covid-19. Z pohledu velikostních skupin převažovaly na počátku sledovaného období ještě tržby malých a středních podniků nad velkými, v roce 2010 došlo k vyrovnání, a od roku 2011 pak celkové tržby velkých podniků získávají před malými a středními náskok. V roce 2020 představovaly tržby podniků s 250 a více zaměstnanými osobami 65 % tržeb v tomto odvětví, v roce 2008 to přitom bylo 42 %. Opačný trend zaznamenaly nejmenší jednotky s 0 až 9 zaměstnanými osobami, u nichž došlo k poklesu z 29 % v roce 2008 na 16 % v roce 2020. Podíl tržeb podniků s 50–249 zaměstnanými osobami se v obou srovnávaných letech pohyboval kolem 10 %, u podniků s 20–49 zaměstnanci poklesl z 10 % v roce 2008 na 4 % v roce 2020 a podíl podniků s 10–19 zaměstnanci rovněž poklesl, konkrétně z 9 % na 5 %.

Tržby v maloobchodě s nábytkem a výrobky pro domácnost (mil. Kč)

Zdroj: ČSÚ

Podíl obchodní marže na tržbách za prodané zboží v maloobchodě s nábytkem a výrobky pro domácnost (%)

Zdroj: ČHMÚ

Podíl obchodní marže na tržbách za prodané zboží byl u velkých maloobchodních jednotek vždy vyšší než u malých a středních, a to průměrně o 5,1 procentního bodu. Obchodní marže u obou sledovaných velikostních skupin do roku 2015 mírně rostla nebo stagnovala. Od roku 2016 nastal výraznější nárůst, který u podniků s 250 a více zaměstnanými osobami přetrval až do roku 2020. V případě malých a středních podniků dochází od roku 2019 k poklesu. V průběhu celého sledovaného období převyšovala obchodní marže velkých podniků s nábytkem a výrobky pro domácnost průměrnou marži všech velkých maloobchodních podniků o 10 až 15,5 p. b., v roce 2020 to bylo konkrétně 42,2 % proti 26,7 %.

Malé a střední podniky s nábytkem a výrobky pro domácnost měly v celém sledovaném období také vyšší obchodní marži než stejně velké jednotky v maloobchodě celkem, ovšem jenom o 7 až 10 p. b.

Přidaná hodnota je definována jako podíl výkonů včetně obchodní marže po odečtení spotřeby materiálu, energie a nákladů na služby, a počítá se na jednu zaměstnanou osobu. Nejvyšší je u velkých podniků s více než 250 zaměstnanými osobami, u nichž mezi lety 2008 a 2013 klesala. Poté s menšími výkyvy začala růst, a v roce 2020 nastal opět výraznější pokles. Způsobený byl zejména uzavřením maloobchodních prodejen v rámci protipandemických opatření. Podobné snížení v posledním sledovaném roce je patrné i u malých a středních podniků, jejichž přidaná hodnota na zaměstnance do té doby mírně stoupala.

Přidaná hodnota na jednu zaměstnanou osobu v maloobchodě s nábytkem a výrobky pro domácnost (tis. Kč)

Zdroj: ČSÚ

Podíl na celkových tržbách v maloobchodě s nábytkem a výrobky pro domácnost podle velikosti podniku (%)

Zdroj: ČSÚ

Článek si můžete přečíst v posledním letošním vydání časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Obchod, pohostinství, ubytování , Služby