Přejít k obsahu

Tržby ve službách během pandemie

Tomáš Harák

25. 08. 2021

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Služby
  • Krátkodobé statistiky služeb

Protiepidemická opatření výrazně ovlivnila téměř všechny sledované služby. Nejvíc utrpěly služby spojené s cestovním ruchem.

Dne 30. ledna 2020 vyhlásila Světová zdravotnická orga­nizace (WHO) kvůli novému typu koronaviru globální stav nouze a následně 11. března globální pandemii. V návaznosti na tyto skutečnosti reagovala většina vlád po celém světě přijetím mnoha opatření, jako například zákazu cestování či omezení řady ekonomických čin­ností. Odvětví služeb bylo jedním z nejpostiženějších.

Česko nebylo výjimkou

Po nepřetržitém meziročním růstu tržeb v odvětví služeb v ČR v běžných cenách (očištěných o pracovní dny) ve všech čtvrtletích roku 2019 došlo v prvním kvartále roku 2020 k poklesu o 1,9 %. V následu­jících čtvrtletích se meziroční propad prohloubil až do dvouciferných hodnot – ve druhém čtvrtletí tržby ve službách klesly o 19,2 %, ve třetím o 12,5 % a ve čtvrtém o 10,3 %. Sestupný trend ve službách pokračoval i v prvním čtvrtletí letošního roku, i když jeho tempo zpomalilo na –5,9 %.

Situace v České republice nebyla nijak výjimečná, obdobný průběh byl zaznamenán v rámci celé evrop­ské sedmadvacítky. Průměrné hodnoty za celou EU27 v roce 2020 jsou –1,8 % v prvním kvartále, –21,7 %ve druhém, –12,1 % ve třetím a –9,8 % ve čtvrtém. V prvním čtvrtletí letošního roku došlo v EU27 k prů­měrnému snížení tržeb ve službách o 5,5 %. Mezi­roční snížení tržeb zasáhlo většinu evropských zemí již na počátku minulého roku a ve druhém čtvrtletí pak klesaly hodnoty ve všech členských zemích s vý­jimkou Lucemburska, které jako jediná země Evropské unie vykazovalo růst tržeb za služby během celé pan­demie. (V době psaní tohoto článku nebyly dostupné kompletní informace pro rok 2020 za Bulharsko, Irsko, Řecko, Itálii, Maďarsko, Polsko a Švédsko.)

Meziroční indexy tržeb za služby v prvním čtvrtletí 2021 (%) (v běžných cenách, očištěno o pracovní dny)

Pozn.: *) Data za Bulharsko, Chorvatsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálii, Polsko, Portugalsko a Švédsko nejsou k dispozici. Zdroj: Eurostat (k 24. 6. 2021), ČSÚ
Nejvíc utrpěly služby pro cestovní ruch

Protiepidemická opatření v tuzemsku dopadla téměř na všechny sledované služby. Dvouciferné poklesy bě­hem roku 2020 zaznamenaly činnosti v oblasti dopravy a skladování (CZ NACE sekce H), ubytování, stravo­vání a pohostinství (CZ NACE sekce I), profesní, vě­decké a technické činnosti (CZ NACE sekce M) a ad­ministrativní a podpůrné činnosti (CZ NACE sekce N). Nejmenší úbytek vykázalo odvětví informačních a komunikačních činností (CZ NACE sekce J), v němž tržby meziročně neklesaly o více než 0,8 % a v prvním kvartále roku 2021 se vrátily k růstu (+4,4 %). To se podařilo i činnostem v oblasti dopravy a skladování, i když u nich byl růst na počátku letošního roku pod­statně mírnější (+0,3 %).

Při detailnějším pohledu do odvětví dopravy je patrné, že omezení dopadla zejména na leteckou dopravu (CZ NACE oddíl 51), která ve druhém čtvrtletí loňského roku spadla o 87 %, a na vodní dopravu (CZ NACE oddíl 50), jejíž maximální pokles o 45,9 % byl zaznamenán také ve druhém čtvrtletí.

Vzhledem k tomu, že bylo velmi omezeno nebo přímo zakázáno cestování, důsledky těchto opatření pocítila především doprava spojená s turistickým ru­chem. Naopak služby spojené s doručováním zboží posílily, neboť nebylo možné produkty kupovat v ka­menných prodejnách a značná část kupujících se pře­sunula do e­shopů (viz bit.ly/3qLKLwD). To se proje­vilo v poštovních a kurýrních činnostech (CZ NACE oddíl 53), kterým se během koronavirové pandemie dařilo. Rostly ve všech kvartálech minulého roku a v letošním prvním čtvrtletí dosáhly meziročního navýšení dokonce o 22,8 %.

Omezení turistického ruchu se zřetelně projevilo i v dalších odvětvích s ním spojených. Například ubytování, stravování a pohostinství (CZ NACE sekce I) zahájilo rok 2020 poklesem o 10,5 % a zakončilo ho na úrovni o 58,8 % nižší než rok předchozí. Propad pokračoval i v letošním prvním čtvrtletí, kdy dosáhl 58,1 %. Odvětví ubytování (CZ NACE oddíl 55) bylo pandemií postiženo více nežli stravování a pohostin­ství (CZ NACE oddíl 56). Zatímco restaurace mohly alespoň částečně kompenzovat ztráty plynoucí ze za­vřených provozoven otevřením tzv. výdejního okénka, hotely či penziony takovou možnost neměly. Pokles tržeb postihl zejména ubytovací zařízení zaměřená na zahraniční klienty, kteří během pandemie do ČR téměř přestali cestovat (viz bit.ly/2UYqisL). Dalším odvětvím úzce spojeným s cestovním ruchem jsou cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a sou­visející činnosti (CZ NACE oddíl 79). U nich nebyl výjimečný ani pokles o více než 80 %, ve druhém čtvrtletí 2020 to bylo dokonce 93,9 %. Letošní rok započalo toto odvětví taktéž meziročním snížením tržeb o 69,9 %.

Informační a komunikační služby na vzestupu

Nejméně dotčenou sekcí ekonomických činností byla sekce J (dle CZ NACE), tedy informační a komuni­kační činnosti. Do nich spadající informační činnosti (CZ NACE oddíl 63) rostly během celého loňského roku a o 11,8 % se v nich zvýšily tržby i v prvním čtvrtletí roku letošního. Kromě drobného zaváhání ve druhém čtvrtletí (–0,7 %) se dařilo i vydavatelským činnostem (CZ NACE oddíl 58). Telekomunikační činnosti (CZ NACE oddíl 61) nejprve navázaly na růst z roku 2019, ale v posledním čtvrtletí 2020 se stoupa­jící trend zlomil a obor spadl o 4,5 %. Pokles o 0,7 % pokračoval i ve čtvrtletí následujícím.

Pouze ve třetím čtvrtletí 2020 a jen o 2,1 % se v ČR snížily tržby za činnosti v oblasti informačních tech­nologií (CZ NACE oddíl 62), do nichž spadá napří­klad programování nebo správa počítačového vyba­vení. Nejzasaženějším odvětvím sekce informačních a komunikačních činností se staly činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, poři­zování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (CZ NACE oddíl 59), které během loň­ského a letošního prvního čtvrtletí klesaly v rozmezí od –19,1 % do –46,9 %.

Meziroční indexy tržeb za jednotlivé sekce služeb v ČR od roku 2019 (%) (v běžných cenách, očištěno o pracovní dny)

Zdroj: Eurostat (k 24. 6. 2021), ČSÚ

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Obchod, pohostinství, ubytování , Služby