Přejít k obsahu

Stavebnictví v Česku loni klesalo

Petra Cuřínová

18. 04. 2024

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Stavebnictví, byty
  • Stavební produkce

Index stavební produkce za celý loňský rok vykazoval záporné hodnoty. Nejhorší bylo třetí čtvrtletí.

V rámci Evropského statistického systému došlo od ledna 2024 ke změně bazického období krátko­dobých statistik (viz box). Jedná se o standardní krok prováděný ve zhruba pětileté periodě. V případě statistiky stavebnictví se tato změna týká ukazatele index stavební produkce. Spolu s jeho přepočtem byla provedena standardní revize dat za rok 2023 s využitím aktualizovaných údajů od stavebních fi­rem. Dopočet na celou populaci stavebních podniků proběhl s pomocí nových administrativních dat. Pů­vodně publikovaná data o meziročním vývoji indexu stavební produkce v roce 2023 byla revidována o 0,2 procentního bodu směrem nahoru.

Po lednovém zrychlení nastal útlum

Stavební produkce v roce 2023 meziročně klesla o 2,4 %. Prudší pokles (o 4,2 %) byl zaznamenán v segmentu inženýrského stavitelství, v pozemním stavitelství se produkce snížila o 1,4 %. K celkovému meziročnímu poklesu více přispělo inženýrské sta­vitelství (–1,5 procentního bodu), jehož váha podle nového schématu vzrostla. Příspěvek pozemního stavitelství činil –0,9 procentního bodu.

V loňském prvním čtvrtletí klesala stavební pro­dukce pomaleji, jen o –1,7 %. Směrem dolů tentokrát působilo pouze inženýrské stavitelství, pozemní sta­vitelství se naopak pohybovalo v kladných číslech. Pozitivní vývoj ovlivnily především výsledky z ledna, kdy příznivé klimatické podmínky umožnily prová­dět veškeré stavební práce bez omezení a produkce na pozemních stavbách meziročně vzrostla o 6,3 %. Ve druhém čtvrtletí meziroční pokles stavební pro­dukce zrychlil na –4,2 %, a horší výsledek vykázalo opět inženýrské stavitelství. Ve třetím čtvrtletí se zdálo, že se propad zastavil, a stavební produkce stagnovala jak meziročně (–0,6 %), tak i mezimě­síčně (–0,7 %). Bohužel, tento trend se v posledním čtvrtletí nepotvrdil a meziroční pokles pokračoval s hodnotou –2,9 %. Rozdíl mezi jednotlivými sta­vebními segmenty nebyl v druhé polovině loňského roku výrazný. Inženýrské i pozemní stavitelství se nacházely pod úrovní předchozího roku.

Meziroční index stavební produkce

Zdroj: ČSÚ
V mezinárodním srovnání si držíme pozici

Změna váhového schématu měla dopad také na cel­kový index stavební produkce za EU27. Váha stavební produkce České republiky na celkovém indexu EU27 se v podstatě nezměnila, snížila o 0,04 procentního bodu a aktuálně činí 1,5 %. Výrazně však vzrostl podíl Německa a také Polska a Rumunska na úkor Fran­cie, Švédska a Belgie. Z okolních států klesla váha produkce stavebnictví na Slovensku a v Rakousku. Poměrně zásadní změnou je přechod z klasifikace stavebních děl CC, které stavby rozděluje na pozemní a inženýrské, na klasifikaci ekonomických činností NACE. V tomto třídění by inženýrským stavbám měla odpovídat NACE 42 a pozemní stavitelství zastupují NACE 41 a 43. Ovšem vzhledem k tomu, že rozsah stavebních činností, jimž se stavební firmy věnují, bývá poměrně široký, nemusí uvedené rozdělení vždy zcela přesně odpovídat skutečnosti. ČSÚ zatím publikuje obě třídění, protože přistoupil na výpočet podle činnostních jednotek. Mezinárodní srovnání podle segmentů však bude složitější.

HDP na obyvatele v zemích, které do EU vstoupily po roce 2000 (po započtení rozdílné cenové úrovně, průměr EU = 100)

Zdroj: ČSÚ
Změna bazického období krátkodobých statistiky v rámci evropského statistického systému

Od ledna 2024 se základní období u bazických indexů mění z průměru roku 2015 na průměr roku 2021. Využívají se nová váhová schémata odvozená z výsledků strukturální podnikové statistiky za rok 2021. Váha pozemního stavi­telství se snížila z původních 67,9 % na součas­ných 65,5 %, a vrátila se tak na úroveň z bazic­kého roku 2010. Váha inženýrského stavitelství vzrostla z 32,1 % na aktuálních 34,5 %.

V souladu s manuálem Eurostatu ke krát­kodobým statistikám byly nové váhy využity ke zpětnému přepočtu dat do roku 2019, což mělo za následek revizi dat za roky 2019 až 2023. Data za roky 2000 až 2018 byla s aktualizovanými výsledky propojena pomocí pře­počítacích můstků. Počínaje lednem 2024 je také pro sezonní očištění využíván nový model v programu JDEMETRA+.

Článek vyšel v dubnovém vydání časopisu Statistika&My.