Přejít k obsahu

Statistika ekosystémových účtů

redakce

28. 03. 2024

  • Statistiky
  • Společnost
  • Životní prostředí
  • Environmentální účty

ČSÚ se připravuje na monitorování a hodnocení přírodního kapitálu.

Kromě jiných oblastí sledují statistici také stav a vývoj životního prostředí. Za tímto účelem se vyvíjejí různé nástroje, mimo jiné i modul ekosystémových účtů pro monitorování a hodnocení tzv. přírodního kapitálu. Ten bude doplňovat stávající evropské environmentální hospodářské účty podle nařízení EU a Rady č. 691/2011 a představen byl v listopadu 2021. Umožní zaznamenávat změny v rozsahu a stavu všech ekosystémových typů a následně mapovat ekosystémové služby, jimiž ekosystémové typy přispívají ekonomice a ostatním lidským aktivitám.

V rámci příprav na nové povinnosti založil ČSÚ v roce 2022 pracovní skupinu pro ekosystémové účty složenou z široké škály odborníků z ministerstev, akademické sféry a dalších institucí, kteří přispívají k rozvoji této agendy. Společně s odborníky se ČSÚ na konci roku 2023 zapojil do dobrovolného reportování účtu rozsahu ekosystémů a dobrovolného testování vybraných ekosystémových služeb.

Jako zdroj dat byl pro reportování účtu rozsahu ekosystémů nejprve využit evropský Corine Land Cover status accounting layer z programu Copernicus. I přes řadu výhod, jako je úplné pokrytí ČR, pravidelné zveřejňování dat a bezplatná dostupnost, tento zdroj plně nevyhovoval všem potřebám. Zásadním nedostatkem je např. hrubé prostorové rozlišení, které neumožňuje identifikaci všech ekosystémových typů na nižší úrovni. Z tohoto důvodu byla otestována národní konsolidovaná vrstva ekosystémů. Ta vznikla jako mapový podklad v rámci projektu Integrované hodnocení ekosystémových služeb v ČR a je spravovaná Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Výsledky testování ukázaly, že po dořešení některých dílčích problémů (např. komplikované rozlišení jehličnatých a listnatých stromů nebo absence rozlišení přírodních jezer od umělých nádrží) by tento detailní mapový podklad mohl sloužit jako vhodnější zdroj dat pro národní účely.

Současně se během zimy 2023 podařilo díky expertům z pracovní skupiny otestovat metodické pokyny k ekosystémovým službám poskytování plodin, poskytování dřeva, globální regulace klimatu a turismu založeného na přírodě. Zapojení ČSÚ do dobrovolného testování bylo úspěšné, a umožnilo identifikovat jak příslušné experty s potenciálními zdroji dat, tak i nedostatky, které tyto datové zdroje pro účely reportování mají. V další fázi bude nutné pokračovat v intenzivní spolupráci s pracovní skupinou na odstranění slabin v datových zdrojích a zapojit se do dalšího dobrovolného reportování a testování zbývajících ekosystémových služeb a účtu stavu ekosystémů.

Z prvotních testování metodik ekosystémových účtů je zřejmé, že charakter této agendy je převážně vědní a pro budoucí úspěšné naplňování nařízení bude klíčová spolupráce s externími experty.

Ukázka konsolidované vrstvy ekosystémů v porovnání s vybranými zdroji dat


Zobrazeno je stále totéž území. 1 = ZABAGED, 2 = Corine Land Cover 2006, 3 = Urban Atlas, 4 = vrstva

Zdroj: nature.cz

Článek vyšel v březnovém vydání časopisu Statistika&My.