Přejít k obsahu

Šetření v domácnostech ovládly tablety

Pavel Černý

15. 03. 2023

 • Statistiky
 • Události
 • Česko
 • Věda, inovace, digitalizace
 • Digitální společnost - používání ICT
 • ICT ve veřejné správě

Po dvou letech vývoje přichází Český statistický úřad se zásadní inovací sběru dat v domácnostních šetřeních.

Od letošního ledna vyměnily tazatelky ČSÚ, které provádějí šetření v domácnostech, dosavadní notebooky za tablety. Kromě toho, že se tím významně snížila hmotnost jejich pracovního zavazadla, to z laického pohledu vypadá, že k žádné další zásadní změně nedošlo. Zdání ovšem klame. Pro úspěšné uskutečnění přechodu z notebooků na tablety bylo třeba vyřešit mnoho náročných úkolů.

Rozdíl nejen v hardwaru

Rozhodnutí o zavedení tabletů do šetření v domácnostech padlo v roce 2020 a od té doby probíhala intenzivní příprava. Kromě výběru a pořízení tabletů bylo třeba rovněž změnit softwarové vybavení. I když respondenti odpovídají stále na tytéž otázky, mají elektronické dotazníky (CAPI) na notebooku a v tabletu značně rozdílnou strukturu. Tablet využívá výhody dotykové obrazovky nebo možnosti zapisovat pomocí elektronického pera, na druhé straně není příliš vhodný pro zadávání údajů do složitějších tabulek. Aby tazatelka mohla vést rozhovor plynule a operativně doplňovat informace, na které si respondent vzpomene třeba i poté, co dokončila určitý blok otázek, musí být dotazník rozdělen na menší části, mezi nimiž je umožněno přecházet a opět se vracet. Již při rozhovoru probíhá automatická kontrola, zda jsou vyplněny všechny požadované údaje, a program sám upozorní na případné logické nesrovnalosti, např. když je matka mladší než dcera nebo stupeň vzdělání neodpovídá věku osoby.

Když tazatelka šetření v domácnosti uzavře, na konci směny tablet synchronizuje, a tím odešle prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení všechna sebraná data na server do centrály, kde se uskladní a zálohují. Při spojení se serverem (opět synchronizací) se do tabletu rovněž načítají všechny dotazníky s vybranými domácnostmi, které má tazatelka v nejbližším období navštívit. Automaticky také dochází k aktualizaci dotazníků na platnou verzi, čímž odpadá nahrávání souborů z externích datových nosičů a možnost záměny jedné verze za jinou. Při opakovaném šetření v téže domácnosti jsou v dotazníku předvyplněné údaje známé z minulé návštěvy (především sociodemografické informace o členech domácnosti) a tazatelka je nemusí vyplňovat znovu. Pouze dotazem na respondenta provádí kontrolu, zda v mezičase nedošlo ke změně.

Před vlastním statistickým zpracováním procházejí data ještě několikastupňovou kontrolou. Dotazník je přitom vždy pouze na jednom místě a postupně se přesouvá mezi garanty, případně i tazateli k provedení opravy. Tím je zamezeno situacím, kdy tazatelka sice opraví údaj v dotazníku na svém zařízení, ale garant omylem použije jinou verzi, v níž oprava zanesena není. Teprve po odsouhlasení, že je všechno v pořádku, putují data z dotazníků ke statistickému zpracování.

Rychlejší, levnější a bezpečnější

Programování elektronických dotazníků pro tablety včetně celého obslužného systému zajišťoval ČSÚ kompletně vlastními silami. Cílem bylo připravit dotazníky tak, aby maximálně usnadnily dotazování v terénu. V průběhu vývoje proto docházelo k operativnímu zapracování celé řady podnětů a připomínek ze strany tazatelek a metodiků jednotlivých šetření, což by v případě provádění prací externím dodavatelem působilo značné komplikace.

Jako softwarové prostředí, ve kterém bylo programové zázemí pro šetření prostřednictvím tabletů vytvořeno, byl zvolen nástroj Survey Solutions. Ten je poskytován zdarma Světovou bankou, takže oproti dříve používanému licencovanému softwaru Blaise dochází k finančním úsporám.

Kromě usnadnění práce tazatelek a finanční výhodnosti proti notebookům přinášejí tablety i zvýšení bezpečnosti dat a snížení rizika chyb. Synchronizací, tedy odesláním vyplněných dotazníků na server ČSÚ se data zálohují a zároveň také fyzicky zmizí z tabletu tazatelky. I v případě, že by se tedy tablet dostal do nepovolaných rukou, jsou v něm uložena anonymní rozpracovaná data maximálně za jeden den. A proti otevření neoprávněnou osobou jsou tablety chráněny otiskem prstu.

Bez tazatelek to nepůjde

Zavedením tabletů se inovace šetření v domácnostech samozřejmě nezastaví. Už v loňském roce ČSÚ získal grant Eurostatu na vytvoření webových online dotazníků pro domácnostní šetření (CAWI) a nyní se rozbíhají přípravné práce směřující k tomuto cíli. Od roku 2025 by tak domácnosti měly mít možnost pro vybraná šetření vyplňovat formuláře online podobně, jako tomu bylo při posledním sčítání lidu domů a bytů. Tazatelka by tak v domácnosti provedla pouze úvodní rozhovor, a odpovědi na další otázky by pak respondenti zadávali sami v čase, kdy jim to bude vyhovovat. Tato novinka si ovšem opět vyžádá změny v softwarovém zázemí obslužného systému i ve formulaci některých otázek. Musí je totiž správně pochopit i běžný respondent, jemuž nebude při odpovídání asistovat školená tazatelka. Důležité bude samozřejmě i zajištění bezpečnosti dat a eliminace možností, aby dotazník vyplnila neoprávněná osoba. I když zavedení možnosti zúčastnit se šetření v domácnosti prostřednictvím online formuláře bude srovnatelně náročné se zavedením tabletů, nestanou se webové dotazníky za tablety plnohodnotnou náhradou, ale spíše jejich doplňkem. Samostatné vyplňování formuláře respondentem totiž není vhodné pro všechny druhy domácnostních šetření, a zdaleka ne každá domácnost tuto formu upřednostňuje. Podle zahraničních zkušeností ze zemí, kde je již online forma účasti umožněna, ji využívají nižší jednotky procent domácností. Do budoucna lze samozřejmě očekávat, že zájem o ni výrazně vzroste, ale i přes to se bez osobních návštěv tazatelek v domácnostech ještě hodně dlouhou dobu neobejdeme.

ČSÚ USKUTEČNÍ V ROCE 2023 TATO ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH:

 • Životní podmínky domácností (EU-SILC)
 • Statistika rodinných účtů (SRÚ)
 • Finanční situace domácností (FSD)
 • Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
 • Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)
 • Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií
 • v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT)
 • Výběrové šetření osob se zdravotním omezením (VŠPO)

KAŽDÝ ROK SE ŠETŘENÍ ZÚČASTNÍ:

 • cca 65 tisíc vybraných domácností
 • cca 350 tazatelek a tazatelů

Záměr využívání tabletů pro terénní sběr dat v domácnostních šetřeních schválila porada vedení ČSÚ v říjnu 2020. Projekt koordinoval odbor šetření v domácnostech. Během dvou let byly vytvořeny ve spolupráci s metodiky (z oddělení sociálních šetření, oddělení statistiky práce, oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí, oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti a oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení) dotazníky pro všechna domácnostní šetření, připravovaná na rok 2023 (EU-SILC, SRÚ, FSD, VŠPS, VŠCR, VŠIT a VŠPO). Současně oddělení koordinace šetření v domácnostech vytvořilo i zcela nový obslužný systém v softwarovém prostředí Survey Solutions, umožňující krajským garantům domácnostních šetření přerozdělit výběr jednotlivým tazatelům, provádět kontroly sebraných dat, a zajistit jejich bezpečný přenos z tabletů do ústředí ke zpracování. Bezpečnost a serverové požadavky byly řešeny s oddělením ochrany důvěrnosti a bezpečnosti informací a s oddělením provozu sítí, serverů a databází. Příprava tabletů probíhala ve spolupráci s oddělením provozu IT zařízení koncových uživatelů. Samotné testování dotazníků i obslužného systému prováděli pracovníci všech krajských správ ČSÚ. Tento interní projekt byl jedním z prioritních úkolů a finančně ho podpořil grant EU.

Článek si můžete přečíst v únorovém vydání časopisu Statistika&My.