Přejít k obsahu

Počet uznaných patentů byl loni rekodně nízký

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Inovace, patenty, vyspělé technologie
  • Patenty a licence

Úsilí českých subjektů chránit si své objevy a vynálezy v posledních letech polevuje.

V roce 2022 bylo Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV) uděleno či validováno pro území naší re­publiky celkem 5 076 patentů, tedy nejméně za po­sledních deset let. Zahraničním přihlašovatelům ná­leželo 93 % z nich (4 721), na české subjekty připadlo zbylých 7 % patentů (355).

Tuzemští přihlašovatelé podali v minulém roce k patentové ochraně u ÚPV celkem 507 přihlášek svých vynálezů nebo nových technických řešení. Jedná se o nejnižší hodnotu od roku 1995. Propad je patrný především u vysokých škol. Po výrazném nárůstu v počtu jimi podaných patentových přihlášek v prvních letech nového tisíciletí, až na rekordních 279 v roce 2013 došlo k výraznému úbytku v násle­dujících deseti letech. V minulém roce vysoké školy podaly 106 patentových přihlášek.

Patenty s účinky v ČR podle roku udělení

Zdroj: ČSÚ

Průměrná doba od podání přihlášky do udělení patentu je zhruba 5 let. Patent ovšem nebývá udělen všem přihlašovatelům, úspěšnost se pohybuje okolo 45 %. Dlouhodobě nejvyšší úspěšnost vykazují veřejné vysoké školy a výzkumné instituce, kterým ÚPV udě­lil patent v 80 až 85 % případů.

Mezi českými přihlašovateli, kterým se v loňském roce od ÚPV podařilo získat patent, dominují pod­niky se 166 patenty. Následovaly veřejné vysoké školy s 98 patenty, 53 patentů náleželo fyzickým osobám a 34 veřejným výzkumným institucím. V podniko­vých patentech převažovaly ty, které byly uděleny do­mácním firmám, konkrétně se jednalo o 135 patentů. Zahraničním afilacím bylo loni uděleno 31 patentů.

Z celkového počtu 51 tisíc platných patentů pro území Česka patřila k 31. prosinci 2022 přesně jedna čtvrtina subjektům z Německa, 16 % přihlašovatelům ze Spojených států amerických a pouze 7 % tuzem­ským subjektům. Veřejným výzkumným institucím, vysokým školám, firmám či občanům z Česka nále­želo 3 463 platných patentů, z toho firmám s českým vlastníkem 1 447.

Udělené patenty přihlašovatelů z Česka u ÚPV podle přihlašovatele

Zdroj: ČSÚ

U zahraničních patentových úřadů nejsou přihla­šovatelé z Česka příliš aktivní. Počet jejich přihlá­šek podaných v zahraničí v posledních letech spíše stagnuje. V roce 2021 podaly české subjekty mimo území ČR celkem 1 086 přihlášek patentů, nejvíce (295) u patentového úřadu Spojených států. U Ev­ropského patentového úřadu bylo českými subjekty v roce 2021 podáno 204 patentových přihlášek. Pro srovnání: rakouské subjekty podaly u stejné instituce 2 320 přihlášek svých vynálezů.

Aktuální data k tématu ochrana průmyslového vlastnictví nalez­nete na webu ČSÚ.

Článek si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Věda, výzkum, inovace