Přejít k obsahu

Pět oblastí pro další rozvoj

Egor Sidorov

17. 01. 2023

  • Události
  • Česko

I v roce 2022 plnil Český statistický úřad stanovené strategické cíle, a díky tomu rostla jeho prestiž u uživatelů i zaměstnanců.

Strategie ČSÚ stanoví celkem 5 cílů a udává směr rozvoje úřadu do roku 2026. Zahrnuje jak oblast odborné statistiky, tak i organizační rovinu. Strategických cílů je dosahováno především prostřednictvím plnění ročních prioritních úkolů, kterých na rok 2022 bylo stanoveno 13. Následující text uvádí nejvýznamnější výsledky.

Zlepšujeme relevanci statistik

Začalo nové kolo modernizace statistického informačního systému (tzv. Program SIS 5.0). V roce 2022 byla dokončena příprava centrálního autentizačního bodu, který uživatelům nabídne několik moderních a bezpečných možností přihlášení (např. prostřednictvím datových schránek či Národní Identitní Autority – NIA). Probíhají rovněž práce na unifikovaném vstupním rozhraní, které usnadní získávání dat od respondentů a v budoucnu např. umožní automatizované předávání dat přímo z podnikových systémů.

Ke změnám dojde i v systému centrálního zpracování, v němž budou společně uložena a spravována data pro všechny časti statistického informačního systému. Modernizace jednotného metainformačního systému a statistických registrů umožní např. poskytování výpisů o vedených údajích a jejich změnách.

Připravuje se rovněž celá řada novinek pro uživatele. Vznikne zcela nový a technologicky vyspělý samoobslužný webový portál, jehož prostřednictvím budou uživatelé moci získávat aktuální data v individuálně zvolených sestavách a formátech. Projekt naváže na aplikaci DataStat, zobrazující uživatelem definované výstupy ze Sčítání 2021, a na geoportál se statistickými informacemi v podobě přehledných map.

Pro realizaci uvedených aktivit byla zpracována podrobná studie proveditelnosti a zahájena příprava zadávací dokumentace k souvisejícím veřejným zakázkám. Samotná realizace proběhne v letech 2023–2025.

V oblasti statistiky zahraničního obchodu se zbožím došlo již v roce 2020 ke striktnímu oddělení obchodu (změny vlastnictví) od pouhého pohybu zboží přes hranice. Završením tohoto přechodu je vytvoření nové databáze, která poskytne podrobnější údaje o struktuře komodit obdobně, jako je tomu u statistiky pohybu zboží přes hranice. Nové, podrobnější údaje budou poprvé publikovány s lednovými daty 2023, zároveň projdou zpětnou revizí data až do roku 2020. Dokončení webové aplikace se očekává v první polovině roku 2023.

Počet dokončených nebytových budov Prioritní úkoly na rok 2022

1. Modernizovat statistický informační systém (program SIS 5.0)
2. Zabezpečit rozvoj registru osob a jeho editačního agendového informačního systému
3. Rozšířit datovou základnu zahraničního obchodu
4. Rozšířit oblasti využití scanner dat pro tvorbu statistik
5. Modernizovat systém podnikových a environmentálních statistik
6. Připravit systém integrované každoroční demografické a cenzové statistiky
7. Inovovat sběr dat pro terénní zjišťování v domácnostech
8. Modernizovat strukturální mzdovou statistiku
9. Zajistit rozvoj systému řízení kvality
10. Připravit a realizovat předsednictví ČR v Radě EU v oblasti statistiky
12. Realizovat energeticky úsporné projekty rekonstrukce budov úřadu
13. Připravit a uvést spisovou službu do souladu s DEPO a dalšími souvisejícími zákony a vyhláškami

Snižujeme zátěž respondentů

Vlajkovou lodí ČSÚ, a to i v evropském měřítku, je inovativní využití scanner dat z pokladen obchodních řetězců pro tvorbu statistik. V roce 2022 jsme již tato data standardně využívali z obchodů s potravinami, nápoji, tabákovými výrobky, léky a vybraným drogistickým zbožím a testování probíhalo v hobby marketech. Zároveň pokračoval vývoj machine lear- ningu, který pomáhá s automatickým zatříděním jednotlivých pokladních položek do statistických klasifikací. Současná úspěšnost správného zatřídění dosahuje pozoruhodných 95%. V letošním roce předpokládáme dokončení implementace dat od hobby marketů a zahájení spolupráce s dalšími obchodními segmenty, např. nábytku.

V oblasti strukturální podnikové statistiky došlo v roce 2022 díky využití nových dostupných administrativních dat z přiznání k dani z příjmů právnických osob a redukci výkazů ke snížení celkové zátěže při vyplňování ročního výkazu ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví (P 5-01) o více než 14 %.

Ve statistice energetiky byly zpracovány a zveřejněny výsledky rozsáhlého šetření Energo 2021, jehož data jsou v současné situaci velmi žádaná. V rámci modernizace proběhl pilotní sběr dat novým ročním výkazem o dodávce elektrické energie a zemního plynu (EP 6-01). Nově byla získána administrativní data ze stanic technických kontrol a registru vozidel. Po posouzení kvality těchto vstupů je plánována redukce ročního výkazu o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv (EP 5-01). V roce 2023 dojde v této oblasti ke zkrácení termínů pro publikaci dat, a vzhledem k požadavkům vyplývajícím z nařízení o energetické statistice je v plánu úprava metodik.

Práce na snižování administrativní zátěže probíhaly loni i v oblasti statistiky zemědělství a lesnictví. Ve statistice rostlinné výroby se uskutečnil pilotní projekt generování dat o osevních plochách přímo z jednotné žádosti na plochu, kterou podávají zemědělci na Ministerstvo zemědělství v rámci administrace nárokových dotací. Tato data budou plně využita již v roce 2023. Rovněž proběhla analýza možnosti nahrazení údajů o stavech zvířat daty z registru zvířat Ministerstva zemědělství. Výsledkem je, že dojde ke zrušení statistického výkazu (Zem 1-01). Stavy zvířat pro rok 2023 se zjistí v rámci integrovaného zjišťování v zemědělství a od roku 2024 budou již využita data z registru.

Ve statistice druhotných surovin došlo ke zrušení výkazu Odp 5-01 a jeho nahrazení daty z administrativních zdrojů Ministerstva životního prostředí. Zároveň bylo zahájeno sledování druhotných surovin pro monitorování plnění ekologických cílů na národní a evropské úrovni a byl navržen nový výkaz (Druh Sur 1-01) pro rok 2023.

Probíhaly aktivní přípravy na zavedení nových modulů environmentálního účetnictví podle připravované evropské legislativy. Vznikla pracovní skupina ekosystémových účtů za účasti představitelů 11 institucí. Experimentálně byl naplněn účet rozlohy jednotlivých ekosystémových typů za roky 2012 a 2018. V rámci tvorby účtu environmentálních dotací a ostatních transferů probíhají jednání s Ministerstvem financí o možnosti získání dat z rozpočtového informačního systému programového financování.

V oblasti demografické a cenzové statistiky probíhalo zpracování dat Sčítání 2021 a průběžně bylo zveřejněno zhruba 100 datových sad. Pro vytvoření nového systému demografické a cenzové statistiky pokračovaly práce na Cenzovém informačním systému, který vznikal současně s realizací posledního sčítání. Byla připravena aplikace pro průběžné zpracování základního kmene osob z dat základního registru obyvatel a navazujících agendových informačních systémů a nadále probíhají jednání o doplnění tohoto základu o další relevantní administrativní zdroje ze systémů sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a oblasti trhu práce. V přímé souvislosti s chystaným evropským nařízením pro oblast cenzové, populační a migrační statistiky probíhá přechod demografické statistiky založené doposud zejména na statistických výkazech poskytovaných obcemi (matričními úřady) na systém využívající administrativní zdroje dat. Nad rámec demografických údajů půjde o zapojení širšího okruhu dat ze sociálně-ekonomické oblasti, jakými jsou například vzdělání či ekonomická aktivita.

Záměr modernizace strukturální mzdové statistik ovlivnilo rozhodnutí o odložení převodu Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) Ministerstva práce a sociálních věcí do gesce ČSÚ až od roku 2028. V roce 2022 proto probíhala spolupráce s ministerstvem na přípravě výběrového řízení na dodavatele sběru a zpracování dat na další období. Současně s tím dojde k odstranění duplicit ve čtvrtletních zjišťováních mezd formou plné integrace podnikové části ISPV do zjišťování ČSÚ Práce 2-04 od roku 2024.

Zvyšujeme prestiž úřadu

ČSÚ se celkově velmi úspěšně zhostil úlohy předsednictví ČR v Radě EU v oblasti statistiky. Proběhlo celkem 6 zasedání Pracovní skupiny Rady pro statistiku v Bruselu. Mezi hlavní úspěchy patří schválení kompromisního textu novely nařízení o evropském systému národních účtů ESA 2010 Radou a Evropským parlamentem. Dále byl ze strany pracovní skupiny projednán návrh kompromisního textu o nových modulech v nařízení o environmentálních hospodářských účtech (EEEA), který byl následně předložen Výboru stálých zástupců EU (COREPER). V rámci předsednictví se v Praze také uskutečnil výborně hodnocený seminář předsedů evropských statistických úřadů na téma Future Statistics: The New Era of Data Science in Official Statistics. Dne 16. prosince byla předsednická štafeta předána Švédsku.

V roce 2022 došlo v registru osob a v jeho editačním agendovém informačním systému k zavedení nových údajů a rozšíření funkcionalit správcovské aplikace v návaznosti na vývoj legislativy v oblasti práva na digitální služby a elektronizace postupů orgánů veřejné moci. Pokrok nastal také při zajištění bezodstávkového provozu v režimu cache a analytického modulu pro publikaci open dat, pro něž byly připraveny technické analýzy. S jejich implementací se počítá v průběhu roku 2023.

Modernizujeme chod

V oblasti sběru dat terénním zjišťováním v domácnostech jsme v roce 2022 dokončili vývoj nástroje pro osobní dotazování s podporou tabletů (tzv. CAPI). Všechna domácnostní šetření v roce 2023 tak mohou probíhat již prostřednictvím nové technologie. Díky využití open source platformy a programování vlastními silami bude mít tato aktivita pozitivní dopad i na úspory finančních prostředků.

V oblasti infrastruktury, správy IT a zajištění bezpečnosti došlo k uzavření smlouvy na geografické rozdělení datového centra ČSÚ. Vlastní fyzické rozdělení se uskuteční letos. Implementováno bylo několik nových nástrojů a postupů, které zvýší kontrolu nad softwarovým prostředím ČSÚ a zefektivní správu IT.

Pokračují projekty rekonstrukce a modernizace budov ČSÚ v Praze, v Brně a ve Zlíně, v celkové hodnotě cca 300 mil. Kč, realizované metodou EPC (Energy Performance Contracting) se zaručenou úsporou energie. Nejambicióznější projekt probíhá v centrále ČSÚ v Praze. Zahrnuje montáž nových oken, výměnu stávajících svítidel za LED osvětlení s pohybovými čidly, osazení topných hlavic na radiátory, instalaci vzduchotechniky a chlazení a montáž nové keramické fasády. Na střeše budou umístěny fotovoltaické panely.

Doporučovaný zaměstnavatel

Významné zlepšení podmínek práce přinesl projekt Zavádění řízení kvality do služebních úřadů. Zvýšila se informovanost o dění v úřadě díky zveřejňování informací z porad vedení na intranetu a vydávání interního newsletteru. Na intranetu se rovněž objevil nový box, do něhož mohou zaměstnanci psát své návrhy na zlepšení. V rámci projektu proběhla zaměstnanecká anketa a z ní vyplynuly desítky zlepšovacích opatření, která se postupně zavádějí do praxe.

Započaly práce na zpřehlednění systému interních předpisů. Byla zveřejněna řada užitečných informací pro zaměstnance (například o tom, jak probíhá úřednická zkouška, jak funguje adaptační proces, jaké jsou zaměstnanecké benefity, co je třeba udělat při zahájení či ukončení pracovního nebo služebního poměru a mnoho dalších). Novou tvář i obsah získaly příručky pro nové zaměstnance. Uskutečnilo se množství kurzů zejména pro střední a vrcholové vedení, s cílem zlepšení manažerských dovedností a zkvalitnění interní komunikace.

Splněním prioritních úkolů za rok 2022 práce na naplňování strategických cílů v ČSÚ samozřejmě nekončí. Řada loňských aktivit má přesah i do roků příštích a ty, které již byly završeny, nahradí úkoly nové. Tím je zajištěno, že úřad je schopen neustále reagovat na nové a náročnější požadavky uživatelů a zodpovědně plnit roli nezávislé, důvěryhodné a respektované instituce.

Strategické cíle ČSÚ do roku 2026

1. Zlepšovat relevanci a dostupnost statistik
2. Snižovat administrativní zátěž
3. Zvyšovat prestiž a respekt ČSÚ
4. Modernizovat chod úřadu
5. Stát se zaměstnavatelem, který je doporučován