Přejít k obsahu

Osm a půl z deseti

Pavel Černý

05. 10. 2022

  • Události
  • Česko

Uživatelé hodnotí kvalitu práce ČSÚ velmi vysoko.

Letos na jaře Český statistický úřad opět zjišťoval, jak jsou uživatelé spokojeni s daty a službami, které jim ČSÚ poskytuje. Zjišťování probíhalo formou ankety na webu ČSÚ a zúčastnilo se ho 233 respondentů. Výsledky proto nelze považovat za reprezentativní za celou populaci, ale vypovídají o názorech těch, kteří služeb ČSÚ skutečně využívají. Mezi respondenty výrazně převažovali vysokoškoláci, jichž byly téměř tři čtvrtiny, skoro všichni zbylí respondenti měli středoškolské vzdělání s maturitou. Nejvíce (39 %) bylo osob ve věku 26–45 let, skupiny 19–25 let a 46–64 let tvořily 28 % a 26 % respondentů. Oproti anketě, která proběhla před dvěma roky, se zvýšilo zastoupení mladších věkových skupin, což se odrazilo i ve vyšší míře kritičnosti v odpovědích. Celkem 28 % respondentů pracovalo ve státní správě a samosprávě, 25 % studovalo a 19 % zastupovalo soukromý sektor. Z akademické sféry pocházelo 15 % respondentů.

Více než polovina respondentů (54 %) naposledy kontaktovala ČSÚ nebo využila jeho statistické informace před týdnem a méně, dalších 22 % před měsícem. Přes 60 % respondentů využívá údaje ČSÚ měsíčně a častěji – denně přibližně osmina a týdně, nebo měsíčně po čtvrtině.

Informace hlavně pro práci

Důležitou otázkou v dotazníku byl účel, k jakému respondenti využívají statistické informace, přičemž každý mohl vybrat více možností. V odpovědích respondenti nejčastěji volili možnost pro svoji práci (91 %), druhý v pořadí se umístil osobní zájem (82 %) a jako třetí hlavní důvod využití informací bylo uváděno studium (77 %). Nejméně často respondenti využívali informace ČSÚ k přípravě právních předpisů (61 %) a k rozhodování v podnikání (64 %), i když ani v těchto případech míra využívání neklesla pod 60 %.

Mezi statistikami je jednoznačně nejužívanější statistika obyvatelstva, kterou vyhledávají téměř tři čtvrtiny respondentů. Na druhém místě následují data ze sčítání lidu a za nimi pak statistiky cen a inflace. Podobně tomu bylo i před dvěma lety, kdy se pouze prohodilo pořadí na druhé a třetí příčce. Díky zveřejňování aktuálních výsledků ze Sčítání 2021 získalo toto téma letos na popularitě, a zájem o něj tedy oproti předchozím ročníkům ankety vzrostl.

Nejvyšší spokojenost vyjadřují respondenti se statistikami obyvatelstva a statistikami cen a inflace, s nimiž bylo spokojených 91 % těch, kteří si je vybrali. Značná spokojenost panovala i s ostatními tématy. V žádné oblasti se podíl spokojených nedostal pod 70 %. Relativně nejméně spokojeni byli uživatelé se statistikou životního prostředí, lesnictví a s informacemi o seniorech.

K čemu využíváte statistické informace ČSÚ a nakolik jsou pro vás důležité?

Zdroj: ČSÚ

Vyberte a následně ohodnoťte statistiky ČSÚ, které nejčastěji používáte (%)

Zdroj: ČSÚ
Nejčastěji z webových stránek

Jako nejčastější zdroj informací z ČSÚ respondenti již dlouhodobě označují webové stránky úřadu a veřejnou databázi. Vzhledem k aktuálnímu sčítání se letos dostal do popředí i samostatný web této akce. Nejvyšší spokojenost vyjádřili uživatelé webu volby.cz (89 %) a domovských stránek ČSÚ (88 %). Nejméně spokojeni byli s chatbotem (50 %), což lze vysvětlit teprve nedávným nasazením tohoto nástroje a jeho postupným zdokonalováním.

Nově byla do ankety zařazena otázka na formu statistických dat, kterou respondenti na webu preferují. Zde se celkem jednoznačně dostaly do popředí formáty, které umožňují další práci se zobrazovanými daty a nevyžadují žádné zvláštní znalosti či programové vybavení. První příčku tak s výrazným odstupem od ostatních obsadil formát XLXS, jenž patří k běžné výbavě kancelářských i domácích počítačů. Vysokou míru užití vykázala i online databáze ČSÚ, z níž je možné data exportovat do několika různých formátů podle potřeb uživatele. Velký význam mají pro uživatele rovněž na webu přímo zobrazené tabulky, grafy či mapy, o něco méně populární jsou pak PDF či interaktivní grafické rozhraní, které sice nabízí širokou škálu variant, ale vyžaduje větší pozornost a čas na seznámení se svými funkcemi a ovládáním. Soubory typu JSON a API rozhraní jsou určeny jen užšímu okruhu specializovaných uživatelů, proto se v anketě umístily až na spodních příčkách žebříčku.

Vyberte a následně ohodnoťte informační zdroje ČSÚ, ze kterých nejčastěji čerpáte data (%)

Zdroj: ČSÚ

Jakou formu statistických dat na webu preferujete? (%)

Zdroj: MŠMT, ČSÚ
Uživatelé ČSÚ důvěřují

Podle našich respondentů jsou výstupy ČSÚ důvěryhodné, přesné, nestranné a objektivní, spolehlivé, nezávislé (apolitické), přičemž toto hodnocení sdílí 96 až 99 % z těch, kteří se vyjádřili k této otázce. Určité rezervy vidí naši uživatelé v dohledatelnosti, vizuální atraktivitě a v podrobnosti – u těchto parametrů se míra spokojenosti pohybuje „pouze“ v rozmezí 68 až 71 %.

V hodnocení kvality úřadu jako celku drtivá většina respondentů souhlasila s tvrzením, že ČSÚ sbírá a dále poskytuje užitečné statistické údaje a poskytuje kvalitní informační služby. Vysokou míru souhlasu získaly také ochrana důvěrných dat a nezávislost, nestrannost a objektivita.

Statistikám ČSÚ důvěřuje 96 % respondentů – zcela důvěřuje 49 % a spíše důvěřuje 47 %. Těch, kteří nedůvěřují, bylo pouze 1 %.

Velmi pozitivně nebo spíše pozitivně hodnotí působení ČSÚ 94 % respondentů, což je na státní úřad velmi vysoká hodnota. Negativně se působení ČSÚ jeví jenom 3 % respondentů.

Na závěr ankety měli respondenti číslem od 1 (nejhorší hodnocení) do 10 (nejlepší hodnocení) deklarovat, zda by doporučili služby a výstupy ČSÚ dalším uživatelům. Po započtení všech hodnocení vyšla průměrná známka 8,41.

Významnou součástí dotazníku byly tzv. otevřené otázky, které respondentům umožňují zapsat vlastní komentáře. Tyto textové odpovědi jsou sice složité na zpracování, ale obsahovaly vedle pochval i velmi zajímavé náměty a připomínky, jimiž se bude ČSÚ dále zabývat.

Jak hodnotíte výstupy ČSÚ? (%)

Zdroj: ČSÚ

Do jaké míry důvěřujete statistikám ČSÚ? (%)

Zdroj: ČSÚ

Jak byste celkově zhodnotil/a výstupy ČSÚ? (%)

Zdroj: ČSÚ

Náměty a připomínky uživatelů budou využity například v návrzích nového webu ČSÚ, který se právě připravuje. Velká pozornost bude věnována vyhledávání, které se v připomínkách uživatelů často objevovalo a na novém webu bude snadnější, intuitivnější a rychlejší. K lepší přehlednosti pomůže systém dlaždic a nová struktura prezentace. Stránky také budou lépe přizpůsobené pro sledování na mobilním telefonu nebo tabletu. Do konce roku by rovněž měla být spuštěna nová aplikace DataStat, ve které si uživatelé budou moci sami definovat parametry pro zobrazení různých statistických dat. Zpočátku zde najdou výsledky Sčítání 2021, ale postupně se databáze rozšíří i o další data shromažďovaná ČSÚ.

Článek si můžete přečíst také  zářijovém čísle časopisu Statistika&My.