Přejít k obsahu

Ošetřovatelské profese v centru pozornosti

Eva Henzlerová

01. 02. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Společnost
  • Zdraví
  • Pracovníci a mzdy ve zdravotnictví

Spolkový statistický úřad uvádí, že z 954 tisíc zdravotnických a pečovatelských pracovníků, kteří v Německu v roce 2019 pracovali v domovech pro seniory nebo ambulantních pečovatelských službách, jich 616 tisíc pracovalo na částečný úvazek.

Stejně jako u mnoha dalších profesí ve zdravotnictví, sociálních službách nebo školství je i v případě povolání zdravotní sestry či pečovatelky charakteristický vysoký podíl žen, mezi ošetřovatelským a pečovatelským personálem v domovech a ambulantních službách jich bylo 85 %. Jenom tím ale nadprůměrné zastoupení částečných úvazků vysvětlit nelze. V profesích pečujících o seniory totiž na částečný úvazek pracovalo 68 % žen a 44 % mužů. V celkovém součtu to znamená, že na plný úvazek byl v těchto zařízeních zaměstnán pouze jeden ze tří pracovníků.

Přitom podle výsledků z mikrocenzu z roku 2019 bylo v ekonomice jako celku na částečný úvazek zaměstnáno méně než 30 % pracovníků, míra částečných úvazků u zaměstnaných žen byla 48 %, u mužů 12 %. Svou roli v pracovním vytížení hraje i věk. Největší podíl pečovatelského personálu jak v domovech seniorů, tak i v ambulantních službách tvořili zaměstnanci z věkové skupiny 50 až 59 let, pracovalo jich zde 28 %. Zhruba 11 % pečovatelů bylo starších 60 let, ale jen 2 % personálu spadala do kategorie do 20 let.

Sester a ošetřovatelů přibývá

Rostoucí potřeba péče o stárnoucí členy společnosti se odráží v nárůstu počtu pracovníků, kteří tyto služby zajišťují. Zatímco v roce 2009 evidoval spolkový statistický úřad 679 tisíc ambulantních a lůžkových sester, v roce 2019 to bylo přibližně 954 tisíc. Během deseti let tak došlo k nárůstu o 40 %. K navýšení personálu došlo zejména v oblasti ambulantní pečovatelské služby: od roku 2009 do roku 2019 tam vzrostl počet zaměstnanců o 61 %. V případě lůžkové části se jednalo o 30% nárůst.

Za účelem zatraktivnění ošetřovatelské profese pro mladé odborníky bylo v této oblasti nedávno reformováno vzdělávání. V novém vzdělávacím kurzu ošetřovatelství se sloučila dříve samostatná školení obecného ošetřovatelství a péče o seniory. Na konci roku 2020 s tímto studiem a praktickým výcvikem začalo celkem 53 610 žen a mužů. Ošetřovatelskou profesi si nevybírají pouze mladí lidé: 11 % frekventantů kurzů bylo ve věku 30 až 39 let a 6 % se rozhodlo v této oblasti formálně vzdělávat až po 40. roce věku.

Pracovníci ze zahraničí vítáni

Aby německá společnost uspokojila zvýšenou potřebu ošetřovatelského personálu, spoléhá i na zahraniční pracovníky. V roce 2020 byla více než 17 tisícům žadatelů uznána kvalifikace v oboru ošetřovatelství seniorů a nemocných, kterou získali mimo Německo, což meziročně představovalo 7% nárůst. Pandemie koronaviru a související omezení vstupu však v posledních dvou letech imigraci kvalifikovaných pracovníků ztížily.

Více se dočtete zde.