Přejít k obsahu
Předchozí kapitola Následující kapitola

Stálé ceny, stejné váhy

Toto je poslední část příběhu o hruškách a pastelkách, kterému jsme věnovali předchozí dvě kapitoly. Představíme si koncept (skutečně) stálých cen, který se pro odhad reálného růstu používal dříve, než většina makroekonomických statistik přešla na koncept zřetězených (srovnatelných) cen. Je jednodušší a intuitivně snadno pochopitelný.

Tím, jak jsou si oba termíny v češtině podobné (stálé versus zřetězené srovnatelné ceny), bývají bohužel často zaměňovány. Rozdíl mezi nimi je však podstatný. Při používání anglických názvů k záměně nedochází, protože pojmy jsou jazykovou podobou zcela odlišné: stálé ceny se označují jako constant prices a zřetězené jako chain-linked volumes.

To je přece jasné!

Připomeňme si, koncept zřetězených (srovnatelných) cen stojí na převodu dílčích složek ukazatele (hodnoty hrušek a pastelek) do cen předchozího roku (ukázali jsme si na stranách 88–89). Jinými slovy, každý rok je převeden do cen předchozího roku (u každého roku je „předchozí rok“ jiný) a reálný růst celkové spotřeby za daný rok je odhadován pomocí součtu hrušek a pastelek v cenách předchozího roku (čili dle struktury předchozího roku). Poměry mezi dílčími složkami v rámci celku (tzv. váhy) jsou tak při výpočtu každého roku jiné (tak jako relativní ceny). Jen si vzpomeňme na náš příklad z předchozí kapitoly: podíl hrušek na celkové spotřebě byl jednou 33 %, jindy 40 %.

Koncept stálých (bazických) cen je ale jiný. Ten naopak předpokládá, že se váhy z roku na rok nemění a jsou stejné jako v jednom vybraném (bazickém) roce, například 2010. Ilustrujme koncept stálých cen na našem příkladu a hned uvidíme rozdíl. Nejprve převedeme ve všech letech spotřebu hrušek a pastelek do stálých cen roku 2010 (nikoliv do cen předchozího roku jako u prvního konceptu). Ve všech letech tedy předpokládáme, že hrušky a pastelky stojí stejně jako v roce 2010 a stejně tak struktura spotřeby je taková jako v roce 2010. Jak to uděláme? Jednoduše z hodnoty spotřeby např. hrušek v roce 2012 odstraníme veškeré cenové změny od roku 2010 až do roku 2012. V tabulce A na straně 91 vidíme, že jsme za hrušky v roce 2012 utratili 600 Kč. Pokud chceme z této hodnoty vyloučit cenové změny od roku 2010, stačí vydělit 600 Kč cenovými změnami z roku 2011 na rok 2012 a z roku 2010 na rok 2011 (cenové indexy 1,5 a 1,00 vidíme v tabulce B). Pokud by se ceny od roku 2010 nezměnily, v roce 2012 bychom za ně zaplatili 600 děleno 1,50 děleno 1,00 = 400 Kč (tabulka G). Takto postupujeme za hrušky a pastelky zvlášť ve všech letech. Celková spotřeba je pak součtem hrušek a pastelek v cenách roku 2010 (nikoliv v cenách předchozího roku)! Reálný růst je následně vypočten jako poměr spotřeby ve dvou (stejnými cenami oceněných) letech. Například růst celkové spotřeby mezi lety 2011 a 2012 je roven 494 děleno 275 = 1,80 (tabulka H).

Stálé ceny, stejné váhy

A teď pozor! Pokud tento výsledek (1,80) porovnáme s reálným růstem vypočítaným na stranách 88–89 pomocí konceptu zřetězených cen (1,75 – tabulka C), zjistíme, že odhady se od sebe liší, i když původní data byla stejná. Důvodem je právě to, že v případě stálých cen se vše vztahuje k jednomu roku (2010) – změny struktury v jednotlivých letech se do výpočtu reálného růstu celkové spotřeby nepromítají, zatímco v konceptu zřetězených cen ano. Který výsledek je správný? Rostla reálně celková spotřeba 1,80krát, nebo 1,75krát? Odpověď není jednoduchá, oba výsledky jsou správné. Záleží na tom, který koncept si vybereme a který je dlouhodobě a konzistentně v celé časové řadě používán. Tam, kde lze očekávat významné strukturální změny, je vhodnější používat koncept zřetězených cen. Naopak v případě relativně stálých, homogenních ukazatelů a při snaze vyhnout se neaditivnosti (viz strany 88–89) lze používat koncept stálých cen a v pravidelných intervalech aktualizovat váhy (bazický rok už nebude 2010, ale třeba 2015). Důležitou roli hraje také praktická stránka a potřeby uživatelů. Například národní účty v ČR přešly na koncept zřetězených (srovnatelných) cen už v roce 2004. Jiné statistiky jsou i nadále postaveny na konceptu stálých cen, jako například index průmyslové produkce.

Vraťme se ještě jednou k našemu příkladu a všimněme si některých zajímavostí, které zdůrazní odlišnost obou konceptů. Když se podíváte na tabulku E (zřetězené ceny 2010) a tabulku G (stálé ceny 2010), je ihned patrné, že za dílčí položky (zvlášť hrušky a zvlášť pastelky) jsou údaje stejné, přestože jsme je získali úplně jiným postupem výpočtu. Liší se až poslední řádek za celkovou spotřebu. V konceptu stálých cen totiž neexistuje problém neaditivnosti, a tudíž lze sčítat hrušky a pastelky (ve stálých cenách roku 2010). V konceptu zřetězených cen není výpočet reálného růstu celkové spotřeby navázán na hodnoty pastelek a hrušek v cenách roku 2010, ale na součet hrušek a pastelek v cenách předchozího roku. Odtud plyne odlišná hodnota reálného růstu za celkovou spotřebu v každém konceptu, a tím i odlišné hodnoty celkové spotřeby v cenách roku 2010.

A všimněme si na závěr ještě jedné podstatné odlišnosti mezi zřetězenými a stálými cenami. Zatímco hodnoty ukazatele ve zřetězených cenách roku 2010 jsme počítali ex post řetězením již známého reálného růstu (a získali jsme jen doplňkový ukazatel), v případě druhého konceptu stojí hodnoty ve stálých cenách roku 2010 v samém srdci výpočtu reálného růstu (nejsou počítány ex post). V jednom případě se tedy jedná o doplňkový analytický nástroj, v druhém o mezivýpočet (na cestě k reálnému růstu). Oba údaje samy o sobě mnoho neříkají, proto není nutné je v analýzách či stručných přehledech uvádět – důležitější je reálný růst.