Přejít k obsahu

Nejnáročnější volby jsou komunální

Ondřej Procházka

14. 09. 2022

  • Statistiky
  • Společnost
  • Volby
  • Volba prezidenta republiky
  • Volby do Poslanecké sněmovny
  • Volby do Senátu
  • Volby do zastupitelstev krajů
  • Volby do zastupitelstev obcí
  • Volby do Evropského parlamentu

Zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí komplikuje celá řada faktorů. Důraz je však kladen na správnost, nikoliv na rychlost zpracování.

Rychlost zpracování volebních výsledků závisí především na druhu voleb a metodice sčítání hlasů. Při volbách do obecních zastupitelstev je proces zjišťování výsledků hlasování pro komise nejnáročnější, a proto na celkové výsledky voleb čeká veřejnost nejdelší dobu.

Zpracování výsledků hlasování začíná po uzavření volebních místností a provádějí ho členové okrskových volebních komisí delegovaní kandidujícími subjekty nebo jmenovaní starostou. Komise zjistí výsledky hlasování a vyhotoví o tom zápis, který zkontrolují a podepíší všichni její členové. Zápis v tištěné podobě předá komise na přebíracím místě Českému statistickému úřadu, odkud jsou následně výsledky okrsku zaslány zabezpečenou přenosovou sítí k centrálnímu zpracování.

Hlasování na několik způsobů

Proč je zjišťování výsledků hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí náročné? Na rozdíl od voleb do Senátu a volby prezidenta republiky, ve kterých komise sčítá pouze odevzdané hlasovací lístky pro jednotlivé kandidáty, a voleb do Poslanecké sněmovny, zastupitelstev krajů a Evropského parlamentu, při nichž komise sčítá hlasovací lístky odevzdané pro jednotlivé volební strany a přednostní hlasy pro jednotlivé kandidáty, musí komise při volbách do zastupitelstev obcí posoudit odevzdaný hlasovací lístek daleko šířeji. Volič totiž má k dispozici tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva obce a může je na hlasovacím lístku vyznačit hned třemi způsoby.

Označit může jednotlivé kandidáty křížkem v rámečku před jejich jménem napříč všemi volebními stranami. Komise pak musí při vyhodnocení hlasovacího lístku kontrolovat, zda počet křížků na hlasovacím lístku není vyšší než počet volených členů zastupitelstva obce. Je-li počet křížků vyšší, jedná se o neplatný hlas voliče.

Dále může volič označit jednu celou volební stranu křížkem ve čtverečku před jejím názvem. Hlasy v tomto případě získají jednotliví platní kandidáti označené volební strany podle pořadí na hlasovacím lístku až do výše počtu členů voleného zastupitelstva. U označené volební strany se zároveň nepřihlíží k případnému označení jednotlivých kandidátů této volební strany.

Poslední možností je kombinace obou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Hlasy nejprve získají jednotlivě označení platní kandidáti jiných volebních stran než označené strany, a zbylé hlasy (rozdíl mezi počtem volených členů zastupitelstva a počtem jednotlivě označených platných kandidátů) následně získají jednotliví platní kandidáti označené volební strany podle pořadí na hlasovacím lístku. I v tomto případě platí, že u označené volební strany se nepřihlíží k označení jejích jednotlivých kandidátů.

Všechny volební strany a jejich kandidáti jsou při volbách do zastupitelstev obcí uvedeni na jednom hlasovacím lístku, který může být především ve velkých městech velmi rozsáhlý, což v konečném důsledku znesnadňuje jeho vyhodnocení. V územně členěných statutárních městech probíhají paralelně s volbami do zastupitelstva magistrátu statutárního města také volby do zastupitelstev jednotlivých městských částí či městských obvodů a zároveň se společně s obecními volbami pravidelně konají i volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR. Okrsková komise pak musí zpracovat zápis s výsledky hlasování pro troje volby. Navíc se volby do zastupitelstev obcí zpravidla těší poměrně velkému zájmu voličů (volební účast se od roku 1998 pohybuje těsně pod 50 %), a počet odevzdaných hlasovacích lístků bývá tedy vyšší než při jiných volbách.

Dlouhé hodiny sčítání hlasů

Je proto zřejmé, že práce okrskové volební komise je při volbách do zastupitelstev obcí o poznání náročnější než při volbách jiného druhu, což se odráží v pomalejším zpracování výsledků voleb. Zatímco 99 % okrsků u ostatních druhů voleb bylo zpracováno nejpozději do 5 hodin od uzavření volebních místností, ke zpracování totožného procenta okrsků u voleb do zastupitelstev obcí došlo nejrychleji až za téměř 8 hodin a 30 minut od ukončení hlasování. V roce 2018 bylo 99 % zpracovaných okrsků dosaženo dokonce až za 11 hodin a 30 minut od začátku sčítání hlasů. Práce některých okrskových volebních komisí se tak při volbách do zastupitelstev obcí prodlužuje až do pozdních nočních hodin. Mějme však na paměti, že při zpracování výsledků voleb je důležitá především správnost zjištěných výsledků, nikoliv rychlost, s jakou dokáží členové příslušné komise zjistit počty hlasů pro strany a jednotlivé kandidáty.

Čas potřebný ke zpracování výsledků 99 % okrsků v různých volbách

Pozn.: EP – volby do Evropského parlamentu, PE – volba prezidenta republiky, PS – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, SE – volby do Senátu Parlamentu ČR, ZO – volby do zastupitelstev obcí, KZ – volby do zastupitelstev krajů.

Zdroj: ČSÚ

Článek si můžete přečíst také v chystaném zářijovém čísle časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Volby