Přejít k obsahu

Nebezpečný odpad v Německu

Eva Henzlerová

06. 10. 2021

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2019 vzniklo v Německu celkem 23,9 mil. tun nebezpečného odpadu. Spolkový statistický úřad uvádí, že se jednalo o nárůst o 0,1 mil. tun oproti předchozímu roku.

Tři čtvrtiny (18,0 mil. tun) nebezpečného odpadu v roce 2019 pocházely od prvovýrobců, čtvrtinu pak tvořil tzv. druhotně vyprodukovaný odpad z meziskladů nebo od společností zabývajících se likvidací odpadu, kde však odpad původně nevznikl.

V roce 2019 vznikly více než dvě pětiny (41 % neboli 9,7 mil. tun) objemu nebezpečného odpadu v odvětví, kam patří mj. zásobování vodou a odvádění odpadních vod kanalizačním potrubím, jiné odstraňování odpadů a obecné znečištění životního prostředí. Za pětinu (20 % neboli 4,8 mil. tun) nebezpečného odpadu byla odpovědná výroba a téměř desetina pak spadala na vrub veřejné správy a obrany, které vyprodukovaly více než 2,5 mil. tun nebezpečného odpadu.

Z hlediska typu odpadu tvořily stavební a demoliční odpady 40 % (9,6 mil. tun) z celkového nebezpečného odpadu, odpady ze zařízení na nakládání s odpady, z veřejných čistíren odpadních vod a z přípravy vody určené k lidské spotřebě a vody pro průmyslové použití to bylo dalších 28 % (6,7 mil. tun) a odpady z ropy a z kapalných paliv pak představovaly 6 % (1,4 mil. tun) nebezpečného odpadu.

Odpad je klasifikován jako nebezpečný, pokud obsahuje nebezpečné látky, a proto představuje riziko pro lidi a životní prostředí. Patří sem například obaly s nečistotami, baterie obsahující olovo, nikl nebo kadmium, brzdové kapaliny, tiskové barvy, lepidla a syntetické pryskyřice, zářivky, fotochemie nebo chlorované strojní, převodové a mazací oleje.

Více zde.