Přejít k obsahu

Libor Svoboda: Generální zkouška na sčítání

Pavel Černý

17. 09. 2020

  • Statistiky
  • Rozhovory
  • Lidé
  • Sčítání lidu, domů a bytů
  • Sčítání 2021

S vrchním radou ČSÚ Liborem Svobodou jsme probírali význam a průběh zkušebního sčítání lidu, domů a bytů, které právě probíhá.

Český statistický úřad v těchto dnech spouští zkušební sčítání, které předchází oficiální Sčítání lidu, domů a bytů 2021 připravované na jaro příštího roku. Co je jeho smyslem a hlavním cílem?

Odpovím trošku šířeji. Sčítání 2021 představuje roz­sáhlý projekt, na jehož uskutečnění se ve spolupráci s Českým statistickým úřadem podílí velké množ­ství lidí a institucí – státních úřadů, měst a obcí, dodavatelů a v neposlední řadě také všichni občané v roli poskytovatelů údajů. Součástí tohoto rozsáh­lého projektu je po technické stránce také bezpečná výměna informací mezi mnoha informačními sys­témy, které vznikly buď pro potřeby sčítání, nebo jsou standardně využívány ve veřejné správě.

Úspěch projektu Sčítání 2021 je tak závislý na efektivní spolupráci všech výše uvedených osob i informačních systémů. Tuto spolupráci je třeba ve všech fázích přípravy, distribuce, sběru a zpra­cování dat důkladně vyzkoušet a prověřit. A právě to je smyslem a cílem zkušebního sčítání, při kte­rém bude osloveno 25 tisíc vybraných domácností.

Mezi zkušebním a reálným sčítáním pak bude dostatečný časový prostor, ve kterém budou moci být odstraněny případné zjištěné rezervy či nedo­konalosti. Věřím, že jich nebude mnoho.

Kdo se tohoto zkušebního sčítání vlastně zúčastní? Mohu se jako případný zájemce například někde hlásit?

Jak jsem již zmínil, k účasti na zkušebním sčítání bude osloveno 25 tisíc domácností žijících ve vy­braných lokalitách České republiky. Lokality byly vybrány tak, aby reprezentovaly různé sídelní typy a geografické oblasti. Na rozdíl od reálného Sčítání 2021 je účast ve zkušebním sčítání dobrovolná. Byli bychom rádi, kdyby se do zkušebního sčítání zapo­jilo co nejvíce z oslovených domácností. Je to pro nás neocenitelná pomoc.

Do zkušebního sčítání se ale nelze přihlásit, do­mácnosti ve vybraných lokalitách budou osloveny z naší strany. Výjimkou je zkušební online sběr údajů. Účast v něm nechceme a ani nebudeme ome­zovat na vybrané domácnosti a lokality, takže vy­plnění online dotazníku si může vyzkoušet každý.

Jak Český statistický úřad s účastníky zkušebního sčítání komunikuje?

Vzhledem k tomu, že zkušební sčítání sice probíhá plošně, ale pouze ve vybraných sčítacích obvodech, musí být komunikace úřadu s účastníky cílená. Vy­brané domácnosti obdrží do poštovních schránek informační letáky a informace budou také vyvěšeny v dotčených domech. Zájemci mohou další podrob­nosti zjistit na internetových stránkách scitani.cz, na infolince nebo napsat na e-mailovou adresu dotazy@scitani.cz.

Ing. Libor Svoboda

Absolvent oboru statistika na VŠE. V devadesátých letech působil ve státní správě jako náměstek ministra v rezortech školství a financí. Po roce 2000 zastával manažerské pozice v komerční sféře. V letech 2007–2018 byl kvestorem VŠE. V ČSÚ pracuje od března 2019 v pozici nositele projektu SLDB 2021. Je autorem či spoluautorem monografií a odborných článků a studií z oblasti statistiky, demografie, vzdělávání, financí a managementu.

Budou vybrané domácnosti k účasti ve zkušebním sčítání nějak motivovány?

Nebude se jednat o motivaci v pravém slova smy­slu, ale spíše o výzvu k účasti a poděkování za ni. Domácnosti vybrané pro zkušební sčítání obdrží v rámci informační pochůzky spolu s letákem také dopis předsedy ČSÚ a malou pozornost – mikrofix s logem sčítání.

Týká se toto zkušební sčítání i cizinců, kteří na našem území žijí?

Ano, v případě, že budou mezi oslovenými a vy­branými domácnostmi. V rozsahu, který je dán zákonem, se jich bude samozřejmě týkat i samotné Sčítání v roce 2021.

Český statistický úřad chce při Sčítání 2021 klást důraz na online formu sčítání. Jak se to projeví při zkušebním sčítání, dojde i na listinné formuláře?

Online sběr v rámci zkušebního sčítání proběhne od 14. do 20. září 2020 a sčítací komisaři by následně měli s papírovými sčítacími formuláři kontaktovat pouze ty domácnosti, které možnosti online sběru nevyužily. Distribuce a sběr papírových formulářů by se v takovém případě měly uskutečnit ve dnech 25. září až 22. října tohoto roku.

K online sběru dat bych ještě rád podotkl, že bude, stejně jako při ostrém sčítání, možný buď přes elektronický sčítací formulář na adrese onlinescitani.cz, nebo z mobilního telefonu pomocí aplikace, kte­rou bude možno získat v Google Play i App Store.

Bude se zkušební sčítání nějak lišit od toho reálného?

Jde především o rozsah šetření – zkušební sčítání proběhne na relativně malém vzorku domácností. Účast v něm bude na rozdíl od reálného sčítání dobrovolná. Také časové intervaly vyhrazené pro jednotlivé etapy sčítání jsou o něco kratší, než tomu bude v případě celorepublikového sčítání na jaře příštího roku.

Plánuje ČSÚ někde publikovat výsledky této generálky na jarní celonárodní sčítání?

Nikoliv. Výsledky zkušebního sčítání ve smyslu sou­hrnných statistických ukazatelů publikovány nebu­dou. Zkušební sčítání nemá charakter výběrového šetření, jehož výsledky by bylo možné zobecňovat na celou populaci. Určitě však po jeho skončení budeme publikovat základní informace o průběhu a o počtech zapojených domácností.

Zkušební sčítání bylo zahájeno 1. září informač­ními pochůzkami sčítacích komisařů z České pošty, kteří informovali vybrané domácnosti o zařazení do projektu. Od 14. do 20. září je na webu www.scitani.cz k dispozici elektronický formulář zkušebního sčítání a další informace pro účastníky. Listinné formuláře bude možné vyplňovat od 25. září do 7. října. Jejich sběr pro­běhne do 22. října.

Oslovených 25 tisíc domácností žije ve více než 12 tisících budovách v 98 místech napříč celou Českou republikou. Jsou vybrány tak, aby repre­zentovaly typické lokality. Zkušební sčítání tak proběhne v malých obcích i velkých městských aglomeracích. Zahrnuty v něm budou i různé typy bytových domů včetně např. hromadných ubytovacích zařízení.

Rozhovor si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Sčítání lidu, domů a bytů