Přejít k obsahu

Krize zastihla domácnosti v silné kondici

  • Statistiky
  • Lidé
  • Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností
  • Finanční situace domácností

Rok 2019 pro českou ekonomiku znamenal zvolnění ekonomického růstu. Pozici tahouna hospodářského růstu si díky solidně rostoucím příjmům udržely domácnosti. Nejistota ohledně dalšího ekonomického vývoje se ale zčásti promítla do struktury spotřeby.

V současné době je zrak veřejnosti upřen zejména na nejaktuálnější údaje o vývoji ekonomiky v průběhu koronavirové krize. Je to zcela pochopitelné, protože na úspěšném zotavení po bezprecedentním zastavení provozu ve velké části českého hospodářství závisí osudy mnoha lidí. Údaje ročních národních účtů za rok 2019, které byly publikovány na přelomu června a července, se tak pravděpodobně setkaly s menší pozorností než obvykle. Podávají nám ale důležitý obraz o stavu ekonomiky předtím, než vstoupila do nečekané krize.

Mzdový růst loni pokračoval

I v roce 2019 domácnosti čerpaly z růstu mezd a platů, které jsou samozřejmě jejich hlavním zdrojem příjmů. Celkem mzdy a platy vyplacené domácnostem do­sáhly 1 978,9 mld. Kč. Napjatá situace na trhu práce se loni mírně uklidnila a mzdová dynamika ve srovnání s lety 2017 a 2018 lehce zvolnila. Růst objemů mezd a platů vyplacených domácnostem ale stále činil po­měrně solidních 6,0 %. Byl to třetí nejvyšší přírůstek za posledních deset let. Zároveň ovšem domácnosti čelily vyššímu cenovému růstu než v předchozích letech. Navýšení cenové hladiny statků spotřebová­vaných domácnostmi dosáhlo 2,8 %. Výsledný re­álný růst mezd a platů tak činil 3,1 %, tedy nejméně od roku 2013.

K růstu celkových příjmů domácností loni po­měrně výrazně přispěly i hrubý smíšený důchod (meziroční nárůst o 29,5 mld. Kč) a hrubý provozní přebytek (+24,0 mld. Kč). Tyto ukazatele zachycují příjmy z podnikání drobných podnikatelů zařazených do sektoru domácností (HSD), hodnotu produkce domácností pro vlastní spotřebu a rovněž imputo­vané nájemné a poskytování služeb bydlení (HPP). Celkem tyto dva příjmy loni dosáhly 851,5 mld. Kč. V posledních třech letech je u nich patrné výrazné posílení dynamiky související s růstem cen nemovi­tostí. Ty přímo navyšují imputované nájemné, které vyjadřuje náklady vlastnického bydlení. Zároveň rostlo i nájemné, které mohly domácnosti požadovat při pronajímání svých nemovitostí.

Naopak jen malý vliv na růst příjmů domácností měly důchody z vlastnictví, které v českém prostředí nepatří k významným zdrojům. Loni jejich saldo tvořilo 5,1 % hrubého disponibilního důchodu do­mácností. Domácnosti obdržely 25,5 mld. Kč ve formě úroků a 49,3 mld. Kč jako rozdělované dů­chody společností. Ostatní důchody z investic činily 22,2 mld. Kč a renta 10,4 mld. Kč.

Rekordní růst přijatých sociálních dávek

Domácnosti v roce 2019 obdržely 734,4 mld. Kč ve formě sociálních dávek. Většinu z nich tvoří starobní důchody (loni to bylo 63,6 %). Uvedená částka se meziročně zvýšila o 49,1 mld. Kč, nejvíce od roku 2007 (tehdy došlo ke skokovému nárůstu rodičovského příspěvku). O loňské navý­šení se zasloužily zejména právě starobní důchody (+36,0 mld. Kč). Ostatní běžné transfery dosáhly 304,9 mld. Kč a zvýšily se o 23,8 mld. Kč.

Domácnosti také obdržely zboží a služby ve formě naturálních sociálních transferů (jde hlavně o zdra­votní a sociální péči, vzdělání, bydlení). Jejich hod­nota dosáhla 674,9 mld. Kč a meziročně se navýšila o 65,7 mld. Kč. Tuto položku táhly vzhůru mimo jiné rostoucí mzdové náklady v odvětvích s dominancí vládního sektoru, která služby obyvatelstvu poskytují.

Na druhé straně domácnosti odvedly 334,8 mld. Kč jako běžné daně z důchodů a jmění (nárůst o 25,8 mld. Kč). Jejich přírůstek byl slabší než v letech 2017 a 2018. Odvedené sociální příspěvky domácností po­sílily o 26,5 mld. Kč na 375,4 mld. Kč a 304,4 mld. Kč ve formě ostatních transferů (+26,5 mld.).

Hrubý disponibilní důchod, mzdy a platy (meziroční růst v %)

Zdroj: ČSÚ

Hrubý disponibilní důchod domácností (meziroční změna v mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ
Nákupy dopravních prostředků poklesly

Výsledný hrubý disponibilní důchod domácností v roce 2019 dosáhl 3 008,6 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 170,4 mld. Kč. Reálný přírůstek v roce 2019 činil 3,1 %, nejméně od roku 2016. Výdaje na koneč­nou spotřebu loni činily 2 670,3 mld. Kč. Meziročně se spotřeba poměrně silně zvýšila (+146,8 mld. Kč), a domácnosti tak pátým rokem výrazně podporovaly hospodářský růst.

Věcná struktura spotřeby ale odhalila, že nejvíce narůstaly výdaje na zbytné zboží, které nepředstavo­valo dlouhodobější zátěž pro rozpočet. Platilo to pro výdaje na odívání a obuv, které loni reálně vzrostly o 8,5 % (5,3 % v roce 2018). Zrychlila rovněž dy­namika výdajů na bytové vybavení (7,1 %, zejména přístroje a spotřebiče, kuchyňské potřeby, nářadí a podobně, méně pak nábytek). Nejvíce od roku 1996 se reálně zvýšily výdaje na rekreaci, kulturu a sport (8,1 %, posílení proběhlo napříč celou spotřební ka­tegorií, nejvíce zrychlil nákup zařízení a vybavení pro audio video a dále rekreačních a kulturních služeb).

Na druhé straně domácnosti pociťovaly nejis­totu ohledně budoucího ekonomického vývoje, což oslabovalo růst výdajů na statky dlouhodobé spotřeby. Reálně se tak propadly například nákupy osobních dopravních prostředků o 3,0 %, což byl největší za­znamenaný pokles v celé časové řadě. Rostoucí ceny pravděpodobně změnily i spotřební chování v oblasti bydlení a energií. Zde výdaje loni mírně reálně klesly (–0,2 %) a domácnosti reálně snížily svou spotřebu elektřiny, tepla, plynu a paliv o 2,1 %. Reálně o 1,3 % klesly také výdaje na nájemné z bytu. Výrazně rostla jen běžná údržba a opravy bytu (11,0 %).

Úspory rostly

Spotřeba domácností za růstem příjmů zaostávala, takže výsledné hrubé úspory domácností činily 376,5 mld. Kč a třetím rokem výrazně rostly (v loň­ském roce o 29,0 mld. Kč). Mírně se zvýšila i míra úspor (na 12,4 %). To je nejvíce od roku 2014. In­vestiční aktivita domácností loni rostla, ale ne tak silně jako v roce 2018. Nominální přírůstek dosáhl 26,8 mld. Kč. Výsledná míra investic činila 9,4 % a rovněž mírně narostla. Nad 10% hranicí ale byla míra investic naposledy v roce 2010. Podíl dispo­nibilního příjmu, který domácnosti investují, se tak nedostal k předkrizovým hodnotám ani po několika příjmově bohatších letech.

Na straně závazků domácností loni vzrostl objem půjček o 109,9 mld. Kč. Zvyšovaly se výhradně dlou­hodobé půjčky zahrnující zejména hypoteční úvěry (+112,4 mld. Kč). Naopak krátkodobou zadluženost domácnosti loni snížily o 2,4 mld. Kč. V aktivech na­rostl zejména objem oběživa a vkladů o 184,4 mld. Kč.

Domácnosti si rovněž pořídily účasti a podíly v investičních fondech ve výši 138,1 mld. Kč. Akcie a ostatní účasti z toho tvořily 69,3 mld. Kč a velmi podobná částka připadla na akcie a podílové listy investičních fondů (68,8 mld. Kč). Pojistné, pen­zijní a standardizované záruční programy (vklady na životní pojištění a penzijní připojištění) narostly o 46,4 mld. Kč. Čisté jmění domácností se loni zvý­šilo o 568,9 mld. Kč.

Meziroční změna výdajů na konečnou spotřebu domácností (mld. Kč), míra úspor a míra investic (%, pravá osa)

Zdroj: ČSÚ

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Kultura , Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností