Přejít k obsahu

Kolik stojí zdravější životní prostředí v Moravskoslezském kraji

redakce

24. 11. 2023

  • Statistiky
  • Společnost
  • Životní prostředí
  • Výdaje na ochranu životního prostředí

Nejvíce prostředků na ochranu životního prostředí v roce 2022 vložili investoři se sídlem v Moravskoslezském kraji do oblasti nakládání s odpady (38,4 % z celkové částky 13,5 mld. Kč) a do ochrany ovzduší a klimatu a nakládání s odpadními vodami (shodně 27,5 %). Větší část výdajů na ochranu životního prostředí tvořily neinvestiční náklady (9,3 mld. Kč).

Výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí, které se vztahují k aktivitám na ochranu životního prostředí (technologie, procesy, zařízení nebo jejich části). Hlavním účelem těchto výdajů je zachycení, odstranění, monitorování, kontrola, snižování, prevence nebo eliminace znečišťujících látek a znečištění nebo jakékoliv jiné poškození životního prostředí, ke kterému dochází při činnosti podniků.

V roce 2022 investoři se sídlem na území Moravskoslezského kraje v tomto směru vynaložili částku v hodnotě 13,5 mld. Kč, což znamenalo meziroční růst o 0,9 mld. Kč (o 7,5 %). Větší část těchto výdajů tradičně směřovala do neinvestiční oblasti, a to 9,3 mld. Kč (tj. 69,2 % z celkového objemu výdajů na životní prostředí).

Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí investorů se sídlem na území Moravskoslezského kraje podle programového zaměření

Zdroj: ČSÚ

Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2022

Zdroj: ČSÚ

Celkový objem investičních výdajů dosáhl v roce 2022 v Moravskoslezském kraji 4,1 mld. Kč, což bylo meziročně o 516 mil. Kč méně (pokles o 11,1 %). Zatímco v předchozích letech nejvyšší podíl z celkového objemu investic zaujímaly investiční výdaje na ochranu ovzduší a klimatu, od roku 2021 to byly investice do nakládání s odpadními vodami, které v roce 2022 dosáhly podílu 45,4 %. Meziročně však poklesly o 226 mil. korun a celkově dosáhly 1,9 mld. korun. S podílem 38,0 % byly druhými nejvyššími výdaje na ochranu ovzduší a klimatu. Ty činily téměř 1,6 mld. Kč a proti roku 2021 byly větší o 48 mil. Kč. Do oblasti nakládání s odpady bylo v roce 2022 investováno 249 mil. Kč (podíl 6,0 % z celkových investic), což představovalo o 52 mil. Kč méně než v roce předchozím. Investice do ochrany a sanace půdy, podzemních a povrchových vod meziročně poklesly o zhruba 5 mil. Kč. V roce 2022 dosáhly 83,6 mil. korun. Naopak výrazně více (30,2 mil. Kč) bylo investováno do ochrany biodiverzity (druhové rozmanitosti) a krajiny. Meziroční nárůst zde byl více než šestinásobný.

Neinvestiční výdaje na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2022

Zdroj: ČSÚ

Celkový objem neinvestičních nákladů činil v roce 2022 v Moravskoslezském kraji 9,3 mld. Kč, což bylo proti roku 2021 o 1,5 mld. Kč více (nárůst o 18,4 %). Největší část (4,9 mld. Kč, tj. podíl 52,7 %) z těchto nákladů tvořily výdaje spojené s nakládáním s odpady. Stejně tomu bylo i v letech předchozích, přičemž podíl této oblasti byl v některých letech ještě výraznější (přes 60 %). Pořadí na dalších místech doznalo změny. Na druhé pozici se nově umístila ochrana ovzduší a klimatu s podílem 22,9 % z celkových neinvestičních nákladů. Neinvestiční náklady na tuto oblast dosáhly 2,1 mld. Kč a proti roku 2021 byly o 741 mil. korun vyšší (nárůst o 53 %). Mezi všemi kraji Česka se jednalo o naprosto nejvyšší objem nákladů. Do oblasti nakládání s odpadními vodami šlo 1,8 mld. Kč (podíl 19,5 % z kraje). Nejnižší neinvestiční náklady směřovaly stejně jako v případě investičních výdajů do ochrany a sanace půdy, podzemních a povrchových vod (241 mil. Kč, podíl 2,6 %) a ochrany biodiverzity (druhová rozmanitost) a krajiny (67 mil. Kč, podíl 0,7 %). V obou těchto položkách zaznamenal kraj podprůměrné hodnoty ve srovnání s celou republikou.

Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora na 1 obyvatela

Zdroj: ČSÚ

Investice na ochranu životního prostředí vynaložené na území Moravskoslezského kraje dosáhly v roce 2022 částky 4,7 mld. Kč, tj. meziročně o 151 mil. Kč, o 3,1 % méně. V přepočtu na 1 obyvatele činily tyto investice 3 942 Kč. Tato částka byla po Jihočeském kraji (6 329 Kč na 1 obyvatele) druhá nejvyšší a přesahovala o 777 Kč průměr za celé Česko (3 165 Kč na 1 obyvatele). Investice na 1 obyvatele v Moravskoslezském kraji bývají v posledních letech obecně vyšší než celorepublikový průměr. Nejméně prostředků na 1 obyvatele bylo v roce 2022 proinvestováno v Libereckém kraji (1 747 Kč), pod průměrem za celou Českou republiku se ocitla polovina krajů.

Více se dozvíte v publikaci Výdaje na ochranu životního prostředí – 2022.