Přejít k obsahu

Kladná bilance zahraničního obchodu v průmyslu se snižuje

Filip Zíka

07. 12. 2023

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • Zahraniční obchod
  • Zahraniční obchod se zbožím

Dovoz výrobků zpracovatelského průmyslu do Česka roste v posledních letech rychleji než vývoz.

Turbulentní období posledních tří kalendářních let, poznamenaných bezprecedentními okolnostmi v po­době pandemie covidu-19 a invaze Ruské federace na Ukrajinu, se projevilo i na vývoji zahraničního obchodu s výrobky zpracovatelského průmyslu. Při pohledu na jeho hlavní strukturu za použití meto­diky zahraničního obchodu se zbožím (ZOsZ) je však patrné, že celkové trendy se během tohoto ob­dobí nezměnily, a to jak na bázi komodit, tak zemí.

Celkový vývoz i dovoz výrobků zpracovatelského průmyslu v běžných cenách během let 2020–2022 rostl. Dovoz rostl znatelně rychleji než vývoz. Zatímco vývoz průmyslových výrobků se v roce 2021 meziročně zvýšil o 11,6 % a v roce 2022 o 11,9 %, dovoz se v meziročním srovnání zvedl v roce 2021 o 17,0 %, a v roce následujícím o 13,8 %. Bilance byla v tomto segmentu zahraničního obchodu stále mírně kladná, nicméně v roce 2022 již jen nepatrně (o 26 mld. Kč). Na rozdíl od bilance celkového zahraničního obchodu se zbožím se však nedostala do záporu.

Vývoz výrobků zpracovatelského průmyslu (mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ

Dovoz výrobků zpracovatelského průmyslu (mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ
Automobily nadále dominují

Ve struktuře dovozu i vývozu během posledních tří let k zásadním změnám nedošlo. U vývozu výrazně dominují motorová vozidla (kromě motocyklů), pří­věsy, návěsy (CPA 29). Na dalších místech jsou stroje a zařízení (CPA 28), počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení (CPA 26) a elektrická zařízení (CPA 27). Produkty strojírenského průmyslu (CPA 25 – kovodělné výrobky) jsou i na páté pozici, což vy­povídá o charakteru Česka jako strojírenské velmoci.

Na straně dovozu je situace velmi podobná, jeho struktura vykazuje značnou korelaci s vývozem, což vypovídá o silné vzájemné vazbě mezi oběma směry zahraničního obchodu. Opět zde dominují motorová vozidla. V roce 2020 jejich náskok před dalšími po­ložkami vzhledem k četným uzavírkám automobilek během pandemie nebyl příliš výrazný, poté se však znovu zvýšil. I na dalších třech místech setrvávají podobně jako u vývozu výrobky strojírenského průmyslu, a to počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení (CPA 26), stroje a zařízení (CPA 28) a elektrická zařízení (CPA 27).

Vývoz nejobchodovanějších skupin výrobků (mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ

Dovoz nejobchodovanějších výrobků (mld. Kč)

Zdroj: ČRDM
Nejvíc obchodujeme se soudsedy

Struktura hlavních obchodních partnerů zůstala v letech 2020–2022 prakticky neměnná. U vývozu výrobků zpracovatelského průmyslu má trvale dominantní roli Německo, druhé a třetí místo drží Slovensko a Polsko. Čtvrté pořadí obsadila Francie, kam směřoval vývoz zejména strojů a dopravních prostředků. Pátou pozici zaujímalo v letech 2020 a 2021 Spojené království, o rok později ji převzala Itálie. Do obou států se opět nejvíce vyvážely stroje a dopravní prostředky. Také další příčky obsazovaly země EU jako Rakousko, Nizozemsko, Maďarsko či Španělsko.

Podobný obrázek vidíme i v případě dovozu výrobků zpracovatelského průmyslu, také zde dlouho- době náleží zásadní role Německu. Na druhém místě se nachází, též již trvale, Čína, jejímž hlavním vývoz- ním artiklem jsou stroje a zařízení, ale značný podíl zaujímají i průmyslové výrobky, které se v Evropě vyrábějí už pouze v omezené míře jako např. pro- dukty textilního průmyslu či hračky. Třetí a čtvrtou pozici drží sousední země: Polsko a Slovensko. To je pochopitelné z geografického hlediska. Na páté pozici najdeme Itálii, která vyváží převážně stroje a zařízení či železo a ocel. Další místa obsadily podobně jako u vývozu ostatní státy EU jako Rakousko, Španělsko či Maďarsko, z mimoevropských zemí se nejvíce dováželo ze Spojených států, Korejské republiky nebo Japonska.

V souvislosti s geopolitickým děním se nabízí otázka vývoje zahraničního obchodu s Ruskou federací. Význam této země se postupně snižoval ještě před zahájením invaze na Ukrajinu. V roce 2020 se vývoz průmyslových výrobků do Ruska podílel na celkovém vývozu 2,6 %, o rok později 2,2 % a loni se pod vlivem všeobecných sankcí propadl již jen na 0,7 %. Znatelně menších hodnot dosahoval i dovoz, jehož podíl se postupně mírně snížil z 0,8 % v roce 2020 na 0,7 % v roce 2022. Nutno poznamenat, že zásadní položka dovozu z Ruské federace – zemní plyn – ne- patří mezi průmyslové výrobky.

Vývoz výrobků zpracovatelského průmyslu do vybraných zemí (mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ

Dovoz výrobků zpracovatelského průmyslu z vybraných zemí (mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ
Nejistá budoucnost

Jak je všeobecně známo, Česko je velmi proexportně zaměřená země s otevřenou ekonomikou. Zásadní váhu v ní již dlouhodobě má strojírenský, zejména automobilový průmysl a další na něj přímo navázaná odvětví. Automobilový průmysl je velmi citlivý na průběh ekonomického cyklu a změny, které v něm nastanou, mají tedy značný vliv i na celý zahraniční obchod. V souvislosti s odklonem od spalovacích motorů a přechodem na elektromobilitu je nutno počítat s těžko predikovatelnými zvraty a výkyvy, které se mohou citelně projevit i v zahraničním ob- chodu a celé ekonomice. V souvislosti s globálním ekonomickým vývojem lze také očekávat zvyšování podílu mimoevropských partnerů na celkovém ob- jemu obchodních výměn s Českem. Dlouhodobě diskutovanou otázkou je též přechod ekonomiky od odvětví s nízkou přidanou hodnotou k odvětvím s vyššími nároky na vzdělanost a kvalifikaci.

Článek si můžete přečíst v prosincovém dvojčísle čísle časopisu Statistika&My.