Přejít k obsahu

Kdo dohlíží na kvalitu výstavby

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Stavebnictví, byty

Profesní způsobilost projektantů, stavbyvedoucích a osob vykonávajících stavební dozor prověřuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla na základě zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V letošním roce oslavujeme 30 let činnosti, a i to je dobrý důvod pro shrnutí těch nejzásadnějších faktů.

Ochrana veřejného zájmu i klienta

ČKAIT je orgánem veřejné moci. Jejími členy jsou autorizovaní inženýři a technici, kteří splňují požadavky na vzdělání a praxi stanovené zákonem a složí zkoušku odborné způsobilosti před zkušební komisí Komory. Mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě (projektování a odborné vedení provádění stavby). Působnost Komory stanoví § 23 odst. 6 autorizačního zákona. ČKAIT mj. organizuje zkoušky odborné způsobilosti, uděluje, odnímá a pozastavuje autorizaci, spolupůsobí při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování, pečuje o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob, spolupracuje s orgány veřejné správy, posuzuje návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností, hájí stavovské a sociální zájmy svých členů, podporuje odborné vzdělávání a napomáhá šíření odborných informací. ČKAIT také vydává vnitřní předpisy, standardy výkonů a dokumentace.

Autorizované osoby jsou fyzické osoby, kterým je svěřen přenesený výkon státní správy. Výkon vybraných činností ve výstavbě je na jedné straně spojen s vysokými nároky na odborné znalosti, na straně druhé pak s vysokou úrovní osobní odpovědnosti. Povinností autorizované osoby je v prvé řadě chránit při výkonu vybraných činností veřejné zájmy, v druhé řadě zájmy klienta. Každá autorizovaná osoba, která je u Komory vedena jako aktivní, je povinna dodržovat při své činnosti projektanta nebo stavbyvedoucího, při výkonu autorského nebo technického dozoru řadu předpisů. V oblasti veřejného práva jde především o stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, v oblasti soukromoprávní o občanský zákoník. Autorizovaná osoba je také povinna dodržovat vnitřní řády Komory, při výkonu své činnosti zejména Profesní a etický řád ČKAIT. Dále je povinna vést deník autorizované osoby. Autorizovanou osobou náležitě označené dokumenty jsou pro úřední účely veřejnými listinami.

Členové ČKAIT podle stupňů autorizace (%, 2021)

Zdroj: ČKAIT
Členská základna

Členskou základnu tvoří více než 32 000 autorizovaných osob, resp. autorizovaných inženýrů, techniků a stavitelů. Členy Komory jsou osoby, které získaly autorizaci ve výstavbě složením zkoušky odborné způsobilosti před zkušební komisí ČKAIT (řádní členové, především občané ČR), osoby usazené (občané států Evropské unie vykonávající dlouhodobě vybranou činnost na území ČR) a hostující (vykonávající činnost v ČR jen krátkodobě).

Žadatel o autorizaci musí splnit požadavky stanovené autorizačním zákonem. Těmito požadavky jsou bezúhonnost, svéprávnost, příslušné odborné vzdělání a zákonem předepsaná délka praxe potvrzená oprávněnou, v ideálním případě autorizovanou osobou, s níž žadatel spolupracoval. ČKAIT vyzve a vyzkouší uchazeče do šesti měsíců od podání úplné žádosti o udělení autorizace. Termíny zkoušek se neuveřejňují. Informace související s autorizačním pro- cesem včetně příslušných formulářů jsou přístupné na webu ČKAIT.

V prosinci 2021 bylo evidováno 32 345 aktivně pracujících autorizovaných osob. Nejvíce jich sídlilo v Praze a ve Středočeském kraji (31,7 %), následují kraje Jihomoravský (14,8 %) a Moravskoslezský (9 %). Nejméně členů je s ohledem na velikost v Karlovarském kraji (2,7 %), o předposlední místo se dělí Kraj Vysočina a Liberecký kraj (shodně 3,2 %).

Noví členové, kteří v roce 2021 vstupovali do ČKAIT, měli toto rozložení věku: 11,3 % do 30 let, 56 % mezi 30 a 40 lety, 22,4 % mezi 41 a 50 lety, 12,3 % nad 50 let.

Členové ČKAIT podle oblastí (%, 2021)

Zdroj: ČKAIT

Členové ČKAIT podle oborů autorizace (%, 2021)

Zdroj: ČKAIT
Druhy a počty autorizací

Autorizace se uděluje ve stanovených oborech a specializacích, jeden člen Komory může mít více autorizací v různých oborech nebo specializacích. Rekordmanem je člen autorizovaný v pěti oborech. Výrazně nejvyšší podíl autorizací najdeme v oboru pozemní stavby (48 %), se značným odstupem následují obory technologická zařízení staveb (11,4 %) a technika prostředí staveb (11 %). Teprve za nimi se umístily dopravní stavby (10 %) a vodohospodářské stavby a stavby krajinného inženýrství (8,8 %). Podíly zbylých oborů a specializací se pohybují v řádově nižších jednotkách procent.

Členové ČKAIT jsou autorizováni ve dvou úrovních, a sice autorizovaný inženýr (57,8 %), nebo autorizovaný technik/stavitel (42,2 %). Autorizovaný inženýr je osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání stavebního nebo příbuzného zaměření a splnila požadavek na minimálně tříletou praxi v požadovaném oboru. O udělení autorizace v úrovni autorizovaný inženýr může požádat i absolvent čtyřletého bakalářského studia, platí pro něj ovšem povinnost prokázání odborné praxe v minimální délce 5 let od ukončeného vzdělání. Autorizovaný technik nebo autorizovaný stavitel je osoba, která má dokončené alespoň středoškolské odborné vzdělání či tříleté bakalářské studium na příslušné vysoké škole a doloží pětiletou praxi v oboru.

Roční nárůst počtu autorizací je od roku 2012 téměř stejný, s výjimkou roku 2020, kdy se počet nových autorizací oproti roku 2019 snížil o 269. K poklesu došlo i přesto, že zkoušky odborné způsobilosti mohly probíhat i v době vládních protiepidemických opatření.

Počty nových autorizací

Zdroj: ČKAIT

Článek si můžete přečíst v lednovém vydání časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Stavebnictví, byty