Přejít k obsahu

Kde pomohla data ze sčítání

Pavel Černý

21. 01. 2021

  • Statistiky
  • Lidé
  • Sčítání lidu, domů a bytů

Představujeme několik projektů, při jejichž realizaci byla využita data zjištěná sčítáním lidu, domů a bytů.

Dopravní model Českých Budějovic

Na základě výstupů ze sčítání 2011 a dalších demografických dat a průzkumů vznikl matematický model automobilové dopravy v Českých Budějovicích a jejich okolí. Základ modelu tvoří matice přepravních vztahů „zdroj – cíl“, která popisuje dopravní poptávku uživatelů automobilové dopravy. Zohledňuje všechny typy cest, jak tranzitní, vnější, tak i ty uvnitř města. Dopravní model umožňuje plánovat dopravu ve městě, posoudit dopad změn v organizaci dopravy a na základě prognózy automobilové dopravy vyhodnotit vliv nových investic do dopravy na desítky let dopředu.

Podobnou komplexní dopravní koncepci zpracoval také Český Krumlov. Do úvah o budoucím uspořádání dopravy vstupovaly mj. faktory jako dojížďka do zaměstnání nebo skutečný počet obyvatel v přilehlém okolí, což se nedá zjistit jinak než prostřednictvím sčítání lidu, domů a bytů.

Multifunkční aréna v Jihlavě

Při plánování stavby nového sportovního a kulturního centra se řešilo, zda jej vybudovat za městem na periferii, nebo uprostřed města. Statistická data jasně ukázala, že udržitelný je pouze projekt, který arénu se zimním stadionem umístí v centru města. Tento závěr vyplynul z detailní analýzy, která zahrnovala vyhodnocení počtu lidí žijících v okruhu stadionu, počtu a velikosti škol a školek a jejich dostupnosti s ohledem na využívání stadionu, věkové struktury obyvatel nebo využívání MHD.

„Špatné, chybné nebo zastaralé informace vedou k tomu, že samosprávy budou investovat peníze do špatných či neaktuálních projektů. Nové školky, chodníky, parky, linky MHD, nové silnice – to vše vyplývá z prokázané potřeby konkrétních lidí. Pokud tato data nebudou, pak je politika při plánování měst slepá. A věřím, že to nikdo nechce. Sčítání 2021 je tedy zcela zásadní,“ říká náměstek primátorky statutárního města Jihlava Vít Zeman.

Nová linka do Jílového

Na základě dat o dojížďce zjistili pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje poměrně značnou frekvenci přepravy osob mezi Ústím nad Labem a Jílovým u Děčína. Na této trase však neexistovala přímá linka a lidé museli přestupovat. Proto byl zpracován záměr, který prošel několika dalšími analýzami a prověřením, a od loňského prosince je nová přímá autobusová linka zavedena. Spojení obou měst se tak výrazně zlepšilo.

Vliv automobilového průmyslu na život obyvatel Rychnovska

Analýzou sociální situace ve vztahu k automobilové výrobě na Rychnovsku se zabývá řešitelský tým Centra pro sociologická studia města a regionu působící na katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

„Díky datům ze sčítání získáme validnější pohled na zátěž, kterou pro region prudký rozvoj automobilové výroby na Rychnovsku znamená. Zatímco běžná evidence zachycuje obyvatelstvo podle trvalého bydliště, sčítání zjišťuje také obyvatelstvo podle bydliště obvyklého, ale i osoby v daný čas přítomné bez ohledu na bydliště. To spolu s daty o dojížďce do zaměstnání a o migrační mobilitě umožní adekvátněji popsat změny v sociální situaci a jejich regionální rozsah. Vzhledem k detailnímu zachycení struktury společnosti jsou data ze sčítání nenahraditelná pro tvorbu výzkumných vzorků a posuzování jejich reprezentativity,“ vysvětluje vedoucí katedry sociologie Miroslav Joukl.

Výsledky studie budou sloužit např. Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a dalším subjektům, jejichž projekty mají za cíl zlepšovat životní podmínky obyvatel.

Bikesharing na Ostravsku

Na rostoucí oblibu městské cyklistiky reaguje tzv. bikesharing. Ostrava byla mezi prvními městy v ČR, kde se tento systém sdílení kol začal zavádět, a nyní zde už funguje v patnácti městských obvodech. Data Českého statistického úřadu vycházející ze sčítání jsou důležitým podkladem pro rozhodování provozovatelů bikesharingu. „Využíváme je při navrhování nových míst pro půjčování a odkládání našich kol, rozšiřování našeho systému do dalších měst, eliminaci vandalismu či optimalizaci rozmístění kol pro některé cílové skupiny,“ říká Lukáš Luňák ze společnosti Nextbike.

V loňském roce se bikesharing rozšířil i do Opavy. Také zde pomáhají data ze sčítání přesvědčovat odpovědné úředníky o tom, že zlepšování podmínek pro cyklisty dává smysl.

Obnova venkova v Plzeňském kraji

Program stabilizace obnovy venkova v Plzeňském kraji probíhá už 20 let a za tu dobu se stal programem na podporu venkova s největším objemem financí v celé České republice. Informace ze sčítání v něm hrají významnou roli např. při plánování a schvalování dotací na výstavbu nebo obnovu obytných budov. Každý projekt musí být řádně zdůvodněn z hlediska potřebnosti a udržitelnosti, což se bez seriózních statistických dat neobejde.

Navzdory tomu, že Plzeňský kraj se svou sídelní strukturou řadí spíše mezi venkovské regiony, více než dvě třetiny jeho obyvatel bydlí ve městech. V mezikrajském srovnání zde také žije vysoký podíl cizinců. Na venkově roste podíl trvale neobydlených rodinných domů užívaných k individuální rekreaci. Pokud se má atraktivita venkova zvýšit i pro trvalé bydlení, je třeba přizpůsobit tomu nejen bytovou politiku, ale také dopravní obslužnost, komunikační infrastrukturu a další oblasti. Rovněž pro splnění těchto cílů jsou kvalitní data ze sčítání nezastupitelná.

Bydlení pro mladé na Brněnsku

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy připravila v předchozích letech komplexní projekt podpory méně rozvinutých územních oblastí s názvem Podpora socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje. Při jeho zpracování byla využita řada ukazatelů vycházejících z informací zjištěných sčítáním lidu, domů a bytů. Posuzoval se např. index stáří, poměr mladých ku starším, věkové pyramidy, způsoby a kvalita bydlení, přírůstky a úbytky obyvatel či stěhování v rámci regionu i mimo něj. Od letošního sčítání autoři projektu očekávají zejména informaci, do jaké míry se byty v jihomoravské metropoli a jejím okolí staly investiční záležitostí. Zda je nesnadný přístup zejména mladých obyvatel kraje k bydlení způsoben nedostatečnou bytovou výstavbou, nebo spíš nepříznivou vlastnickou strukturou. Podle toho pak budou moci být nastaveny návazné programy na podporu bydlení mladých rodin.

Koncepce dostupného bydlení nejen pro Poličku

Tvorbě tohoto dokumentu, který je základem pro strategickou podporu výstavby startovacích bytů, chráněného či podporovaného bydlení nebo ubytování osob bez domova a bez přístřeší, předcházela detailní podkladová analýza vycházející zejména z dat ze sčítání. Tým řešitelů složený ze zástupců města, poskytovatelů sociálních služeb či pracovníků Ministerstva práce a sociálních věcí a vládní Agentury pro sociální začleňování využíval data ze sčítání od roku 1991, jež doplňoval údaji z dalších zdrojů.

Výsledkem je ucelený dokument, který má na základě přesných a kvalitních dat potenciál zlepšit ve střednědobém horizontu bytovou situaci ve městě. Na podobném principu a za použití srovnatelných dat vznikla později i koncepce bydlení pro město Moravská Třebová.

Udržitelná mobilita v Liberci a okolí

Když Magistrát města Liberce připravoval plán udržitelnosti městské mobility na roky 2017–2023, vycházel z velké části z dat zjištěných sčítáním v roce 2011. Využívaly se nejen údaje o počtu obyvatel Liberce, Jablonce nad Nisou a sousedních obcí, ale také informace o počtu lidí denně cestujících za zaměstnáním a vzděláním. Důležitá byla rovněž data o ekonomické síle jednotlivých obcí, tedy o lokálních zaměstnavatelích a jejich atraktivitě pro lidi z okolí. Z dopravního modelu následně vyplynulo, že každý den obyvatelé na daném území podniknou 494 tisíc jednotlivých cest, 17 tisíc osob pak do řešeného území dojíždí, i když zde nebydlí. Například z Liberce do Jablonce nad Nisou dojíždělo do zaměstnání 888 osob, počet cestujících opačným směrem byl dvojnásobný.

Plán udržitelnosti městské mobility počítá s potřebami všech relevantních skupin obyvatelstva a je vytvořen tak, aby mohl fungovat a zajišťovat kvalitní dopravní obslužnost v regionu bez ohledu na aktuální politickou příslušnost vedení radnice.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Sčítání lidu, domů a bytů