Přejít k obsahu

Kde a co se staví

Petra Kačírková

30. 01. 2023

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Stavebnictví, byty
  • Výstavba budov

V roce 2021 dosáhly stavební práce v Česku rekordní úrovně. Podíl prostředků vynaložených firmami nad 20 zaměstnanců byl pro veřejné a soukromé zadavatele prakticky vyrovnaný.

Stavební společnosti v České republice provedly za rok 2021 stavební práce S* celkem v hodnotě přes 580 mld. Kč, což je o 8,3 % více než v roce 2020. Od roku 2018 se stavební práce drží nad hodnotou 500 mld. Kč a v roce 2021 se dostaly na nejvyšší úroveň od ekonomické krize v roce 2008.

Většina stavebních prací spadá do nové výstavby, rekonstrukcí a modernizací, zatímco na opravy a údržbu připadne každým rokem přibližně jen čtvrtina prací. Podíl stavebních prací, které byly provedeny českými firmami v zahraničí, je dlouhodobě zanedbatelný, za posledních 10 let se v průměru pohyboval okolo 2,8% z celkové sumy stavebních prací. Najdou se ale i firmy, pro něž práce v zahraničí tvoří významnou součást jejich celkového obratu.

Stavební práce S v České republice celkem (mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ
Nejvíc se staví v Praze

Podrobnější údaje o struktuře stavebních prací S jsou dostupné za větší podniky s 20 a více zaměstnanci. Můžeme je sledovat jak podle místa stavby, tak i podle sídla podniku.

V roce 2021 se z hlediska objemu stavebních prací nejvíce stavělo v Praze, kde šlo zejména o výstavbu bytových budov a inženýrské stavby. Na naše hlavní město připadá každoročně zhruba pětina ze všech stavebních prací v Česku. Prahu následuje Jihomoravský kraj, kde dominuje město Brno, a dále Středočeský kraj. V těchto krajích převažovala výstavba dopravní infrastruktury. Naopak nejméně se už přes deset let staví v krajích Karlovarském a Libereckém, které jsou ovšem nejmenší i rozlohou.

Většina stavebních firem staví nejvíce v kraji svého sídla. Nicméně často jejich stavební aktivita sahá i do sousedních regionů a rovněž do regionů vzdálenějších. Příkladem může být Olomoucký kraj, jehož firmy provedly značnou část svých stavebních zakázek v kraji Moravskoslezském. V Královehradeckém kraji pak pracuje řada společností sídlících v Pardubickém kraji. Specifická je Praha, která tradičně nabízí nejvíce stavebních příležitostí, a tudíž do ní za prací přicházejí stavební firmy ze všech částí České republiky. Některé podniky zde odpracují velkou část svých zakázek. Jedná se především o stavaře z Libereckého nebo Středočeského kraje. Naproti tomu Karlovarský kraj patří již mnoho let mezi největší stavební „patrioty“, protože tamní společnosti mimo svůj region téměř vůbec necestují. Na území vlastního kraje v roce 2021 provedly až 79 % stavebních zakázek.

Stavební práce S v roce 2021 podle místa výstavby (mld. Kč, podniky s 20 a více zaměstnanci)

Zdroj: ČSÚ
Každý zhruba polovinu

Podíl veřejných zadavatelů se v České republice na celkové finanční hodnotě staveb od roku 2010 udržoval těsně pod polovinou. Výjimkou se stal rok 2020, kdy veřejné prostředky byly větší než prostředky vynaložené pro soukromé zadavatele. Vzájemný rozdíl však i přesto zůstával minimální.

Veřejné prostředky směřují již několik let za sebou v převážné většině do výstavby vodohospodářských a inženýrských staveb. V roce 2021 se nejvíce vodohospodářských staveb realizovalo v krajích Středočeském a Zlínském, inženýrské stavby zaujímaly první místo
v Praze a v Jihomoravském kraji. Nejmenší část veřejných prostředků mířila do výstavby bytových budov, a to zejména v krajích Karlovarském a Pardubickém. Výstavba bytových budov patří společně s výstavbou nebytových výrobních budov mezi nejméně časté stavby financované z veřejných prostředků již mnoho let.

Pro soukromé zadavatele bylo nejvíce prostředků vynaloženo do výstavby bytových budov a nebytových výrobních budov. Za poslední roky jsou podíly těchto dvou kategorií téměř vyrovnané. Naopak nejmenší podíl prostředků pro soukromé zadavatele putuje do vodohospodářských a inženýrských staveb.

Podle klasifikace stavebních děl CZ-CC se od roku 2019 nejvíce stavebních prací provedlo v kategorii místních a účelových komunikací, a to převážně v rámci rekonstrukce a modernizace. V inženýrském stavitelství následují stavební práce prováděné v rámci výstavby, modernizace či oprav dálnic a dálkových železničních drah. V případě bytových budov zaujímá již mnoho let největší objem ze stavebních prací nová výstavba tří a vícebytových budov. V posledních letech se do popředí dostávají rovněž stavební díla a budovy pro průmysl a administrativní budovy.

Stavební práce S podle směrů výstavby a zadavatelů (%, podniky s 20 a více zaměstnanci)
Zdroj: ČSÚ

* Ukazatel stavební práce S slouží jako náhled do struktury odvětví podle kategorií výstavby nebo území. Má blíže k tržbám a je publikován v běžných cenách.

Článek si můžete přečíst v posledním letošním vydání časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Stavebnictví, byty