Přejít k obsahu

K čemu je dobré sčítání

Pavel Černý

20. 01. 2021

  • Statistiky
  • Lidé
  • Sčítání lidu, domů a bytů

Sčítání lidu, domů a bytů je jediné statistické šetření, které je povinné pro všechny fyzické osoby. Proč je účast na sčítání tak potřebná, že ji stát svým obyvatelům přímo nařizuje?

Údaje zjištěné pomocí sčítání jsou velmi důležité pro další správu země a nelze je jiným způsobem získat. I když už jsou mnohá data uložena v různých elektronických registrech a stát je velmi často využívá, řadu informací, a hlavně souvislostí, z těchto registrů vyčíst nelze. Proto jednou za deset let musí proběhnout sčítání.

Přehled o rozložení obyvatelstva

Základním výstupem, který ze sčítání vychází, je informace o rozložení obyvatelstva. Na rozdíl od trvalého pobytu, který můžeme vyhledat ve státním registru obyvatel, sčítání sleduje pobyt obvyklý, tedy místo, kde se daná osoba skutečně zdržuje bez ohledu na to, kde má trvalé bydliště. Tyto dva údaje se v řadě případů liší, patrné je to zejména v satelitních obcích kolem velkých měst, kde žije mnoho obyvatel bez přihlášení k trvalému pobytu, nebo naopak v malých obcích na venkově, kde mají zejména mladí lidé trvalý pobyt např. u rodičů, ale fakticky zde již nebydlí. Sčítání tak dává přesnější obrázek o skutečnosti než registr obyvatel a umožňuje obcím a městům nastavit jejich služby tak, aby dokázaly lépe uspokojit potřeby občanů, kteří v nich žijí. Jedná se např. o trasy a kapacitu linek veřejné hromadné dopravy, svoz odpadu apod.

Také místo narození je ve sčítání sledováno jinak, než jak ho lze zjistit např. z rodných listů. Pro účely sčítání totiž není zjišťováno místo porodu, ale místo bydliště matky v okamžiku narození dítěte. To se samozřejmě v době, kdy převážná většina matek rodí v porodnicích ve městech a mnohé za tím svým vybraným porodníkem neváhají cestovat i desítky či stovky kilometrů, značně liší. Když následně porovnáme sčítáním zjištěné místo narození s místem, kde respondent v době sčítání žije, můžeme vysledovat počet rodáků, tedy těch, kteří se v dané obci narodili a bydlí zde i dnes. Tito lidé obvykle mají k místu svého bydliště odlišný vztah než ti, kteří se do něj přistěhovali, a obec může data využít např. k přípravě preventivních programů na zabránění konfliktům mezi starousedlíky a „náplavou“. Aktuální je to zejména v obcích kolem velkých center, ale také v některých rekreačních oblastech apod.

Ve větších územních celcích pak tato data vypovídají o atraktivitě konkrétních lokalit pro nové obyvatele nebo třeba mladé lidi, kteří se po studiích (ne)vracejí do místa původního bydliště.

Informace v souvislostech

Sčítání rovněž poskytuje unikátní údaje o vzdělání osob. Dává totiž do souvislosti informace o nejvyšším ukončeném stupni a oboru vzdělání s dalšími sociodemografickými ukazateli, jako jsou místo bydliště, velikost bytu, počet členů domácnosti atd. To následně umožňuje provádět detailnější analýzy, hledat možné korelace a navrhovat řešení existujících problémů. Na základě dat ze sčítání se např. vysoké školy rozhodují o otevření svých poboček v regionech, stát vytváří pravidla pro směřování finanční pomoci určené na vzdělávání, firmy připravují otvírání výrobních a vývojových center… Dlouhodobější trendy potvrzené sčítáním pak vedou státní správu a samosprávu k vytváření strategií na pomoc znevýhodněným regionům či lokalitám.

Velmi důležitými údaji ze sčítání jsou počty živě narozených dětí ve vztahu k ženám a jejich sociodemografickým charakteristikám. V takovýchto souvislostech se jedná o unikátní data, podobně jako v případě vzdělání. Informace o plodnosti žen v závislosti na různých sociodemografických charakteristikách se následně promítají například v úpravě nástrojů rodinné politiky státu či měst, v prosazování programů ke slaďování rodinného a profesního života ve firmách, ale třeba také programů usnadňujících přístup ke vzdělání dětem ze sociálně slabších rodin.

Co potřebujeme vědět o bydlení

Informace o obydlenosti domů a bytů jsou potřebné především pro tvorbu a realizaci bytové politiky, a to nejen na úrovni státu či obcí. Také soukromí developeři a investoři mají možnost na základě dat ze sčítání získat větší přehled o tom, s jakým typem poptávky po bydlení se mohou v různých lokalitách setkat, jaké velikosti bytů budou nejvhodnější či v jaké kategorii bytů lze očekávat brzké nasycení trhu.

Kromě zmapování bytového fondu poskytne sčítání mnoho užitečných informací také pro budování a provozování navazující infrastruktury. Může se jednat např. o služby pro osamělé seniory, pomoc matkám samoživitelkám nebo naopak vícečetným rodinám.

Z demografických trendů víme, že u nás dochází k přibývání jednočetných domácností a zároveň se zvyšují počty seniorů a osob závislých na zdravotních a sociálních službách. Data ze sčítání mohou pomoci s plánováním, jaké konkrétní kapacity těchto služeb budou potřeba a v kterých lokalitách by bylo nejvhodnější je umístit.

Obydlenost a neobydlenost domů a bytů hraje významnou roli rovněž v místech, kam se jezdí lidé rekreovat. A nejsou to jen známá horská nebo lázeňská střediska, ale třeba i malé obce na Vysočině nebo v jižních Čechách a jinde, které se potýkají s přílivem „cizinců“ jen na několik měsíců v sezóně a následným vylidněním po zbytek roku. Těm všem jsou přesná data ze sčítání nápomocná při hledání správných řešení jejich problémů.

Pro efektivní rozvoj infrastruktury

Zjišťování, zda jsou domy a byty připojené na kanalizaci či jaký druh paliva využívají k vaření a vytápění, pomáhá prokazovat, jak účinné byly různé typy dotačních programů, s jejichž pomocí obce budovaly kanalizační síť nebo čistírny odpadních vod a lidé vyměňovali staré neekologické kotle za moderní s méně emisemi. Na základě dat ze sčítání lze tyto programy dále upravovat tak, aby ještě lépe podporovaly splnění stanovených cílů a efektivní využívání vyčleněných finančních prostředků. Na úrovni státu se získané informace uplatňují např. při tvorbě a realizaci energetické politiky, v ochraně životního prostředí nebo v oblasti ochrany zdraví obyvatel.

Podklady pro plánování dopravy

Tradiční součástí sčítání je zjišťování vyjížďky a dojížďky za prací a do škol. Tyto informace mají nezastupitelnou roli při plánování a rozvoji veřejné dopravy, ale také pro rozhodování o investicích do silniční a železniční sítě. Peněz na dopravní infrastrukturu není nikdy dost a tvrdá data prokazující, kudy a kam lidé každý den jezdí, jsou pádným argumentem pro to, kde je potřeba investovat.

Víra a národnost

Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou důležité zejména pro organizace a spolky, které se zabývají národnostní problematikou, a samozřejmě pro církve. Každý takový subjekt jistě uvítá informaci, kolik osob se k jeho myšlenkám či hodnotám hlásí a kolik potenciálních podporovatelů, klientů, spolupracovníků nebo členů může získat. Data ze sčítání pak mohou pomoci např. při vyjednávání o finanční podpoře, při prosazování různých kulturních a sociálních aktivit nebo při rozhodování o výstavbě nějakého spolkového či církevního objektu. I když je vyplnění těchto údajů dobrovolné, jejich pravdivé uvedení má svůj smysl a určitě nezakládá důvod k obavám z nějakých negativních následků.

Nezbytný základ pro další šetření

Vedle výše uvedených konkrétních dopadů na praktický život má sčítání velký význam také z hlediska informací o složení populace pro další sociologické, názorové či marketingové průzkumy. Řadu šetření není možné nebo ekonomicky únosné provádět na celé populaci. Pro zjištění výskytu určitého jevu či názoru bývá proto dotazován pouze vzorek obyvatel, který však musí být sestaven tak, aby svým složením co nejvíce odpovídal celému sledovanému souboru. Na základě dat ze sčítání realizátoři takových šetření vědí, jak velký podíl např. seniorů či obyvatel malých obcí mají do svého vzorku zařadit. A protože sociodemografické parametry populace se v čase mění, je třeba jednou za deset let sčítání zopakovat a složení vzorků podle zjištěných změn upravit. Výsledky sčítání tak slouží jako jakýsi kalibrační etalon, podle kterého se nastavují další výběrová šetření tak, aby jimi zjištěné údaje co nejlépe odpovídaly skutečnému stavu v celé společnosti.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Sčítání lidu, domů a bytů