Přejít k obsahu

Je lepší být ženou?

Dalibor Holý

20. 02. 2024

  • Statistiky
  • Lidé
  • Ženy a muži

ČSÚ vydal na samém konci roku 2023 publikaci Zaostřeno na ženy a muže, zaměřenou na porovnání rozdílů mezi pohlavími v nejrůznějších oblastech.

Ženy tvoří 51 % obyvatelstva České republiky. Mají nižší úmrtnost a dožívají se vyššího věku, proto mezi osobami ve skupině 65 a více let tvoří již 57,9 %. Šedesátiletá žena v Česku má před sebou v průměru ještě 24,1 roku života, muž jen 19,8. Mezi nejčastější příčiny úmrtí u obou pohlaví patří nemoci oběhové soustavy a nádorová onemocnění. U toho prvního se situace značně zlepšuje. Horší zprávou je, že stoupá počet léčených diabetiků, aktuálně jde o 8,27 % mužů a 7,16 % žen.

Mezi starobními důchodci převažují ženy, z deseti osob pobírajících v roce 2022 starobní důchod bylo šest žen. To souvisí jednak s tím, že se ženy v průměru dožívají vyššího věku, jednak s tím, že především v minulosti odcházely do důchodu dříve než muži.

Ženy a muži v ordinacích

Všimli jste si, že dnes spíše potkáte doktorku než doktora? Podíl žen mezi lékaři stoupl z 50 % v roce 2005 na 54 % v roce 2022, mezi zubními lékaři naopak za stejné období klesl z 66 % na 62 %. Mezi všeobecnými sestrami je žen trvale 98 %, u nižšího zdravotnického personálu (sanitářů) vzrostl podíl žen ze 70 % na 74 %.

Velké rozdíly lze zaznamenat také v platech. Prostřední mzda (medián) lékaře muže v roce 2022 byla 90 162 Kč, lékařky 72 212 Kč.

Ordinace dětských psychologů plní výrazně častěji kluci než holky. Od 15 let věku se to ale změní a až do pozdního věku pak mají psychologové za pacienty mnohem častěji ženy než muže.

Situace ve školách

Česko patří mezi země vyznačující se vyšším podílem starších pedagogů, než činí průměr za EU. Na středních školách a konzervatořích je 19 % učitelek a 25 % učitelů starších 60 a více let. V základních školách jsou podíly této věkové skupiny u obou pohlaví 12 %.

V oborech s výučním listem najdeme mnohem častěji chlapce než dívky. Nejoblíbenější chlapecké obory jsou elektrikář, automechanik a kuchař-číšník. U dívek se na prvním místě nachází kuchařka- servírka, následuje kadeřnice a třetí je cukrářka. Tyto tři obory navštěvuje více než polovina učnic, zatímco v případě chlapců je rozdělení oborů pestřejší.

Mezi žáky gymnázií převládají dívky. Jejich podíl se dlouhodobě drží na 57 % a mezi absolventy dokonce na 59 %. U absolventů konzervatoří byl ve školním roce 2021/22 podíl dívek 64 %, ovšem situace se lišila podle oborů. Nejvyrovnanější situace panovala v dramatickém umění, kde měly dívky podíl 52 %. Následovala hudba s 56 %, zpěv studovalo 86 % dívek a tanec dokonce 91 %.

Mezi absolventy veřejných vysokých škol najdeme aktuálně 30 881 žen a 21 651 mužů, u soukromých vysokých škol 3 781 žen a 2 391 mužů. Muži jsou v menšině také mezi studujícími, ale navíc i častěji nedokončí. Proporce se změní až u doktorského studia, kde je podíl žen absolventek jen 45 %.

Ženy na vysokých školách nejčastěji studují obor obchod, administrativa a právo, dále zdravotní a sociální péči, vzdělání a výchovu a na čtvrtém místě umění a humanitní vědy. Muži mají první místo stejné, ale hned potom dávají přednost technice, výrobě a stavebnictví, dále ICT a až ve čtvrtém pořadí zdravotní a sociální péči. Mezi absolventy mají ženy největší podíl v oborech výchova a vzdělávání (82 %), zdravotní a sociální péče (78 %) a umění a humanitní vědy (70 %).

Jak je to v práci

Silně diferencovaný podle pohlaví je v Česku trh práce. Ženy drtivě převažují ve zdravotní a sociální péči, ve vzdělávání a v kultuře, muži dominují ve stavebnictví, v oborech ICT a obecně v průmyslu. Český muž stráví v práci v průměru 39,3 roku života (což je nadstandardní hodnota ve srovnání s EU), žena jen 33,3 roku (což je méně než průměr EU).

Délka pracovního života (roky, 2022)

Zdroj: Eurostat

Přestože Česko není zemědělskou zemí, najdeme zde nadprůměrný podíl sebezaměstnaných pracujících, a to u obou pohlaví: v roce 2021 u nás pracovalo samo na sebe 19,3 % mužů (v EU 17,9 %) a 11,6 % žen (v EU 10,7 %).

V roce 2022 měli muži hlášených 29 904 pracovních úrazů, z toho 83 smrtelných. U žen došlo celkem ke 14 704 pracovním úrazům a 5 bylo smrtelných. Počty úrazů se za posledních 30 let naštěstí značně snížily, především ve srovnání s 90. lety. V evropském srovnání jsme však stále mírně nadprůměrní ve smrtelných úrazech u mužů.

Noční práci vykonává 5 % mužů obvykle a 11,9 % někdy. U žen je to 3,5 % obvykle a 8,3 % někdy. Ve srovnání s průměrem EU vykazuje Česko nižší podíl osob, které v noci nepracují nikdy. Nejvíce pracují v noci Slováci a Slovenky.

Nejvyšší míru nezaměstnanosti mají v Česku ženy bez středního vzdělání (14,7 % v roce 2022). Muži na stejné vzdělanostní úrovni dosahovali míry 10,8 %. V případě středního vzdělání bez maturity měly ženy míru nezaměstnanosti 3,5 % a muži 1,9 %. U vysokoškoláků obou pohlaví nepřesahovaly míry nezaměstnanosti jedno procento.

Specifické míry zaměstnanosti v Česku (%, 2022)

Zdroj: ČSÚ
Zákon přestupují hlavně muži

V roce 2022 bylo odsouzeno 16 012 mužů a jen 1 486 žen. Muži tedy mezi pachateli trestné činnosti značně dominují. Méně je známo, že muži bývají také častěji oběťmi násilí. U skutků registrovaných Policií ČR bylo objektem napadení 11 887 mužů a 10 264 žen. Velmi výrazný nepoměr panoval např. u loupeží, při nichž bylo napadeno 1 030 mužů a 408 žen, cílem úmyslného ublížení na zdraví se stalo 3 196 mužů a 1 071 žen.

Ženy jsou mnohem častěji obětmi znásilnění, nikoli však výlučnými (781 ženských obětí a 94 mužských), také pohlavního zneužití v závislosti (108 vůči 39), ostatních případů pohlavního zneužití (534 vůči 141) a sexuálního nátlaku (75 vůči 14). Dvojnásobný podíl ženských obětí je rovněž u kyberkriminality (676 vůči 376).

Mezi pachateli mají muži výrazně vyšší podíly v naprosté většině trestných činů. Ze statistiky odsouzených vyplývá, že v roce 2022 spáchali muži 73 vražd, zatímco ženy jen 10. Muži dostali trest za 670 loupeží, ženy pouze za 58 a muži také způsobili 3 242 ublížení na zdraví, zatímco ženy 380. Poněkud vyrovnanější poměr najdeme u krádeží (7 744 mužských pachatelů versus 1 401 ženských), popř. u hospodářských trestných činů (2 163 vs. 557).

Nejvyšší nepoměr podle pohlaví mezi vězni byl ve věznicích s vysokým stupněm zabezpečení, v nichž pobývalo 10 369 mužů a 658 žen, tedy pouze 6 %. Také recidivisté jsou častěji muži. Více než pětkrát bylo ke konci roku 2022 ve výkonu trestu odnětí svobody 45 žen, ale 1 632 mužů. Podle údajů Vězeňské služby jsou odsouzení nejčastěji bez středního vzdělání, avšak 24 odsouzených žen a 263 mužů mělo ukončenou vysokou školu.

Muži jsou častěji než ženy držiteli platného řidičského oprávnění. A zejména muži jsou také postihováni za dopravní přestupky. V případě dvanáctibodových řidičů tvoří dlouhodobě muži zhruba devět z deseti vybodovaných. V roce 2022 jich bylo 31 102, zatímco žen jen 3 332. Nejtypičtějším přestupkem bylo používání mobilu za jízdy, za něž obdrželo body 12 936 řidiček a 49 588 řidičů. Dále statistiky uvádějí nepřipoutání bezpečnostním pásem, nepoužití ochranné přilby, při kterém chybovalo 7 616 řidiček a 44 631 řidičů, a dále překročení rychlosti v obci, kvůli němuž dostalo trestné body 7 794 řidiček a 29 787 řidičů.

Kulturní a další souvislosti

Aspoň jednu knihu v roce 2022 přečetlo 77,4 % dotazovaných žen, ale pouze 50,7 % dotazovaných mužů. Více než 5 knih za rok přečetlo 42,5 % žen, stejně čtenářsky výkonných mužů bylo jen 21,9 %.

U žen je také vyšší znalost některého (některých) z pěti hlavních světových jazyků. Rozdíly v pravidelném sportování, tedy alespoň jednou týdně, jsou podle pohlaví minimální. V roce 2022 ve svém volném čase pravidelně sportovalo 47 % žen a 50 % mužů.

Zajímavé odlišnosti najdeme i v uzavírání manželství. Češku si v roce 2022 vzalo 1 031 Slováků, 254 Němců, 176 Britů, 151 Ukrajinců, 90 občanů USA a 87 Francouzů. Na druhou stranu za Čecha se vdalo 1 058 Slovenek, 521 Ukrajinek, 254 Rusek, 82 Polek, 73 Vietnamek a 44 Filipínek. Zdá se zjevné, že české ženy se raději druží s cizinci ze západu, zatímco čeští muži pošilhávají spíše na východ.

Článek vyšel v únorovém vydání časopisu Statistika&My.