Přejít k obsahu

Investiční aktivita v EU loni posílila

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Souhrnná data o České republice

Investiční aktivita přispívala k růstu HDP navzdory nejistotě, která ekonomikou prostupovala.

V roce 2022 vzrostl hrubý do­mácí produkt v Evropské unii o 3,5 %. Přírůstek se oproti roku 2021 snížil, přičemž hlavní podíl na tom měl zpomalující se růst spotřeby ze 4,1 % v roce 2021 na loňských 3,1 %, zejména té vládní. Na rozdíl od Česka ne­byla spotřeba domácností v EU tak vážně zasažena prudkým růstem cen, a celkem vzrostla téměř stejným tempem jako v roce 2021. Mírně nižší než v předchozím roce byl loni vli­vem tvorby zásob také přírůstek výdajů na tvorbu hrubého kapi­tálu. Výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu (investice) ale v EU vzrostly o 4,0 %.

Rostly všechny druhy investic

V loňském roce v EU rostly in­vestice ve všech sledovaných ob­lastech. Nejvýrazněji se zvýšily výdaje na produkty duševního vlastnictví (7,4 %) a jejich pří­růstek kompenzoval dva poklesy z let 2020 a 2021. Celkové in­vestice do staveb rostly o 2,5 %. Přitom ale výrazně zpomalil růst investic do obydlí, a na­opak zrychlil přírůstek v pří­padě ostatních budov a staveb. Zatímco první kategorie je v na­prosté většině doménou domác­ností, ostatní budovy a stavby zahrnují infrastrukturní pro­jekty financované vládou nebo například průmyslové budovy, do kterých investují podniky. Výdaje na stroje a zařízení byly vyšší o 4,6 %, v případě ICT vzrostly o 3,9 % a do dopravních prostředků a zařízení se inves­tovalo o 2,9 % více.

Růst investic posílil v 11 zemích, a v 11 naopak osla­bil. Investiční aktivita se loni nejvýrazněji zvýšila na Maltě (30,4 %), v Irsku (25,9 %) a v Řecku (11,7 %). Česko s pří­růstkem o 6,2 % patřilo z hle­diska investic k nadprůměru EU, i když u nás celkově HDP rostl podprůměrným tempem. Investiční aktivita rostla v na­prosté většině zemí EU, jen v pěti státech klesla. V Eston­sku (–10,9 %), Belgii (–1,5 %), Rakousku (–0,9 %) a v Lucem­bursku (–0,5 %) byla loni in­vestiční aktivita nižší po před­chozím přírůstku a v Bulharsku (–4,3 %) došlo ke zmírnění poklesu.

Výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu v zemích EU (reálně, %, 2022)

Zdroj: Eurostat

Článek si můžete přečíst v dubnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty