Přejít k obsahu

Investice do ICT meziročně vzrostly o 44 miliard

redakce

05. 12. 2023

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Digitální ekonomika
  • Investice do ICT
  • Studenti ICT oborů
  • ICT odborníci a jejich mzdy

Na pozicích odborníků v informačních a komunikačních technologiích (ICT) je v Česku zaměstnáno téměř 230 tisíc osob a v roce 2022 dosáhla jejich průměrná měsíční mzda 70 tisíc korun. Ve stejném roce studovalo na našich vysokých školách ICT obory 23,5 tisíce osob. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti ICT přesahovaly 31,5 miliardy a z Česka bylo vyvezeno ICT zboží v hodnotě 333 miliard korun.

Studenti ICT oborů zaujímali v roce 2022 mezi všemi vysokoškolskými studenty 7,7 %. Výrazné zastoupení mezi nimi měli cizinci, tvořící téměř třetinu (7 601) všech vysokoškolských studentů ICT oborů. V roce 2010 bylo zastoupení cizinců mezi studenty ICT nižší, jednalo se o 13 %. „Mezi všemi cizinci studujícími ICT obory na vysokých školách převažovali se 40% zastoupením studenti ze Slovenska. Za nimi následovali s 18% zastoupením Rusové a se 14% zastoupením Ukrajinci,“ uvedla Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Pro srovnání, mezi všemi vysokoškolskými studenty v Česku bylo zastoupení cizinců 18 %.

Mezi ICT odborníky dlouhodobě převažují muži nad ženami, zastoupení žen se pohybuje okolo 10 %. V Česku byl v roce 2022 podíl žen na pozici ICT odborníků nejnižší ze všech zemí EU. Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků sice přesáhla hranici 70 tisíc Kč, avšak ICT technici pobírali v roce 2022 necelých 52 tisíc Kč, naopak v případě ICT specialistů se jednalo o 82 tisíc Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti ICT činily v roce 2022 více než 31,5 miliardy Kč a již druhý rok za sebou byl jejich meziroční nárůst vyšší než čtyři miliardy. V loňském roce se tato oblast na celkových výdajích na výzkum a vývoj v Česku podílela 23,7 %. Většina prostředků směřujících do výzkumu a vývoje ICT se spotřebovala v podnikatelském sektoru, konkrétně se jednalo o 96 %. 74 % směřovalo na výzkum a vývoj softwaru, aplikací a dalších služeb, zbylá část pak putovala na výzkum a vývoj ICT zařízení.

Celkové investice podniků a veřejné správy do ICT vybavení a softwaru dosáhly v loňském roce 343,7 miliardy Kč a meziroční nárůst činil rekordních 44 miliard. „Za výrazným nárůstem objemu investic do ICT stojí investice do softwaru a databází, které meziročně vzrostly o 57 miliard korun na hodnotu 275 miliard. Naopak u investic do ICT vybavení došlo k meziročnímu poklesu,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Ve vztahu k celkové výkonnosti naší ekonomiky jsou investice do ICT v Česku výrazně nad průměrem zemí EU. V roce 2021 dosáhly 5,1 % našeho HDP, zatímco v průměru EU to bylo 2,7 % unijního HDP.

V roce 2022 zaplatily domácnosti za ICT vybavení a služby 121 miliard Kč. Na celkových výdajích domácností se podílely 3,9 %.  V posledních letech mezi těmito výdaji převažují poplatky za telekomunikační a internetové služby.

V loňském roce se z Česka vyvezlo ICT zboží za 333 miliard Kč a na celkovém vývozu z Česka se toto zboží podílelo 7,6 %. Naopak dovezeno bylo ICT zboží v hodnotě téměř 404 miliard Kč (8,8 % z celkového dovozu zboží do Česka). Nejvíce se vyvážely i dovážely počítače a periferní zboží, hodnota vývozu této komodity byla 147 miliard Kč a hodnota dovozu pak téměř 125 miliard Kč.

Podrobné informace přináší nová publikace ČSÚ Digitální ekonomika v číslech 2023.