Přejít k obsahu

Evropa nás formuje

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Rozvoj české ekonomiky v posledních dvaceti letech je těsně spjat se vstupem do EU.

Už v období vstupu do EU v roce 2004 zažívalo Česko hospodářský růst, který ještě posílil otevřením spo­lečného trhu. Aplikace principů vol­ného pohybu zboží umožnila rozvoj exportně zaměřeného průmyslu. Pro­pojení se zahraničím bylo umocněno i významným přílivem přímých za­hraničních investic. Vstupem do EU získala česká ekonomika svou sou­časnou podobu – mimořádně silné zastoupení průmyslu a pozice doda­vatele pro obchodní partnery v zá­padní části unie, zejména v Německu.

Kladný příspěvek bilance zahra­ničního obchodu byl hlavním fakto­rem mimořádného růstu HDP v letech 2004–2006 a výrazný vliv zahraniční poptávky na vývoj HDP trvá dodnes.

Dalším důležitým hybatelem českého hospodářského růstu v prvních letech našeho členství byla investiční aktivita.

Podíl investic na českém HDP pa­tří dlouhodobě mezi nejvyšší v EU. Investiční aktivita je zčásti ovlivněna přílivem investičních dotací, které Česko poprvé ve větší míře čerpalo v roce 2006. I proto lze pozorovat na hospodářském vývoji „nárazové“ výkyvy investiční aktivity ovliv­něné dotačním cyklem. Patrné je to hlavně na rozvoji oblasti ostatních budov a staveb, kam jsou zahrnuty infrastrukturní projekty. V průmys­lově orientovaném Česku tvoří sta­bilně velkou část investic také vý­daje na stroje a zařízení a v zásadě neměnný je rovněž podíl investic do obydlí, které jsou doménou domácností. Dlou­hodobě roste, a v posledních letech nabral na důle­žitosti podíl investic do produktů duševního vlast­nictví – ty zahrnují výzkum a vývoj, ale také licence k softwarovým produktům.

Příspěvky* jednotlivých složek k reálnému růstu HDP v Česku (růst HDP v %, příspěvky v p. b.)


*Příspěvky po vyloučení dovozu pro konečné užití

Zdroj: ČSÚ
Období recese

Většinu členů Unie zasáhlo období hospodářské recese v letech 2008–2009. Globální zpomalení se projevilo propadem zahraniční poptávky, na které byl rychlý růst českého hospodářství postaven, a tak se recese nevyhnula ani Česku. Období následujících pěti let bylo charakteristické slabým růstem, který v Česku souvisel především s nízkou domácí po­ptávkou. Česko i další evropské země se ze stagnace vymanily po roce 2013. Konkrétně v Česku byl hos­podářský růst v letech 2015 až 2019 charakteristický silným vlivem domácí poptávky, kterou podpořil výrazný mzdový růst.

Příchod pandemie covidu-19 pro globální ekono­miku představoval šok, který ovlivnil mnoho aspektů ekonomického vývoje. Po ekonomickém propadu v roce 2020 se evropské ekonomiky vydaly na cestu zotavení, ovšem komplikovanou efektem narušených globálních řetězců a dopady války na Ukrajině. Kvůli narušeným globálním dodavatelským řetězcům roz­kolísávala vývoj HDP v Česku i v Evropě také změna zásob. Velkým problémem domácí ekonomiky se stal propad reálných příjmů domácností způsobený vyso­kou inflací. Ten vedl k nezvykle hlubokému poklesu spotřeby. V případě Česka se tak ani v roce 2023 nepo­dařilo dosáhnout předpandemické ekonomické úrovně.

HDP na obyvatele v zemích, které do EU vstoupily po roce 2000 (po započtení rozdílné cenové úrovně, průměr EU = 100)

Zdroj: Eurostat
Přibližujeme se evropskému průměru

Dynamika hrubého domácího produktu v České re­publice, podobně jako v dalších zemích, které vstou­pily do EU po roce 2004, byla zejména v prvních pěti letech po vstupu nadprůměrná. Přispěla k tomu především kombinace zvýšené investiční aktivity a rostoucí spotřeby. Investice byly podpořeny struk­turálními dotacemi a spotřební poptávku táhla sílící kupní síla obyvatelstva. Podobnou strukturu měl rovněž hospodářský růst zemí z východní části EU během konjunktury mezi lety 2014–2019.

Nadprůměrný růst HDP v Česku také znamenal zvýšení podílu naší země na celkovém HDP Unie. V roce 2004 česká ekonomika tvořila 1,1 % evrop­ské sedmadvacítky a tento podíl vzrostl až na 1,8 % v roce 2023. Podobný obrázek o postupné konvergenci české ekonomiky k evropskému průměru poskytuje i ukazatel hrubého domácího produktu na obyva­tele vyjádřeného v paritě kupní síly. Česko z tohoto pohledu v roce 2004 představovalo 81 % unijního průměru a během dalších 15 let se jeho pozice zlep­šovala. Přibližování se ale zastavilo na 93 %, kterých česká ekonomika dosáhla v roce 2019. Zotavení české ekonomiky po covidovém propadu bylo pomalejší než u zbytku Unie, takže v roce 2022 hrubý domácí produkt na obyvatele v Česku klesl na 90 % unijního průměru. Mezi ostatními zeměmi, které vstoupily do Unie po roce 2000, jde spíše o výjimku, u nich konvergence v posledních letech pokračovala.

Nefinanční podniky v Česku pod zahraniční kontrolou (%)

Zdroj: ČSÚ
Rozdíly v regionech

Vstup do EU přinesl značné posílení dotační pod­pory strukturálně postiženým a hospodářsky sla­bým regionům v Česku. I přesto ale role Prahy jako přirozeného centra nadále mírně posilovala; v roce 2004 činil HDP na obyvatele v Praze 217 % úrovně celého Česka a v roce 2022 (i díky zvyšující se do­jížďce za prací z jiných krajů) již 229 %. Na rozvoji regionů se projevují předpoklady odvozené primárně od kvality lidského kapitálu. I proto se zlepšovala pozice moravských krajů, hlavně Jihomoravského, kterému pomáhá přítomnost několika velkých uni­verzit. Opačně tomu bylo u Karlovarského kraje, který těžce zasáhla pandemie a související omezení turistického ruchu.

Remitence plynoucí z a do Česka (mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ
Příliv kapitálu a odliv zisků

Volný pohyb kapitálu, který je jedním z principů fun­gování Unie, měl po našem vstupu do EU za následek zintenzivnění již existujícího přílivu zahraničních investic do české ekonomiky. Velká část podniků fungujících na našem území je tak pod zahraniční kontrolou. Nefinanční podniky pod zahraniční kon­trolou dlouhodobě zodpovídají téměř za polovinu tvorby hrubé přidané hodnoty nefinančních podniků v Česku. Mírně menší je jejich podíl na kompenzacích zaměstnancům a na investiční aktivitě.

Výrazná přítomnost zahraničních majitelů se pro­jevuje následným odlivem zisků firem do zahraničí. V roce 2022 dosahoval objem důchodů z přímých investic nerezidentů přes 456 mld. Kč. Zpět bylo re­investováno 128 mld. Kč. Podíl důchodů z vlastnictví nerezidentů na hrubém domácím produktu dosahoval v období let 2007 až 2019 i přes 10 %. V posledních několika letech ale klesl.

Remitence proudí hlavně z Německa

Volný pohyb osob v Unii posílil migrační toky za prací či studiem. Přesuny osob za prací jsou dobře ilustrovány remitencemi, které představují odhady peněžních převodů posílaných do domácích ekono­mik pracovníky ze zahraničí. Peníze v Evropě zpra­vidla plynou od západu na východ a remitence jsou obecně významnější součástí ekonomiky pro země východní poloviny EU. Česko je od roku 2011, kdy byla uvolněna omezení pro pracovníky z východní části Unie, jejich čistým příjemcem. Z hlediska po­dílu salda remitencí na HDP patří ale Česko mezi novějšími členskými zeměmi k podprůměru. Po­lovinu remitencí plynoucích do Česka tvoří platby lidí pracujících v Německu a výrazné jsou rovněž toky z Rakouska a Velké Británie. Samotné Česko je atraktivnější pro pracovníky z tzv. třetích zemí. Nejvíce remitencí tak z od nás domů posílají kromě nám nejbližších Slováků hlavně Ukrajinci.

Průměrný meziroční růst hrubého domácího produktu v zemích EU (%)

Zdroj: Eurostat

Článek vyšel v dubnovém vydání časopisu Statistika&My.