Přejít k obsahu

Energie v domácnostech

Radek Matějka

20. 10. 2022

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Energetika

Hospodaření českých domácností s energiemi sledovalo šetření Energo, které probíhalo na podzim loňského roku.

V roce 2021 se v Česku po šesti letech konalo další šetření Energo zaměřené na zmapování struktury spotřeby paliv a energií v domácnostech. Zúčastnilo se ho 10 000 domácností. Proběhlo v druhé polovině roku, tedy v době, kdy doznívala pandemie covidu a netušilo se, že dojde k válce na Ukrajině, která do značné míry odstartovala nebývalý růst cen energií. Podobně jako lockdowny během pandemie nutily domácnosti pořizovat si další výpočetní techniku, aby bylo možné zvládnout práci a výuku z domova, současná situace na trhu s energiemi nastartovala, respektive urychlila rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie. V roce 2022 jsme svědky vysoké poptávky po fotovoltaických elektrárnách a teplených čerpadlech pro zajištění elektřiny a tepla v domácnostech. Dokládají to rovněž informace z programu Nová zelená úsporám, v němž raketově roste počet žádostí. Zároveň lidé hledají další cesty, jak na topení a provozu domácnosti ušetřit.

 Podíl jednotlivých sektorů na celkové spotřebě paliv a enegií v Česku (%)

Zdroj: ČSÚ, Energo 2021
Nejvíce spotřebujeme na vytápění

Vraťme se však k situaci v druhé polovině roku 2021. Domácnosti se na celkové konečné spotřebě paliv a energií v České republice dlouhodobě podílejí zhruba 30 %, podobně jako průmysl. Číslo každý rok mírně kolísá v závislosti na průběhu počasí, výkonnosti ekonomiky a dalších faktorech. Z celkové spotřeby domácností připadá největší část, zhruba dvě třetiny, na vytápění. V převážné většině mají domácnosti k dispozici jeden zdroj vytápění, více zdrojů tepla může k vytápění využít méně než pětina z nich. Z domácností, které využívají více zdrojů tepla, téměř 65 % uvádí jako vedlejší palivo některý z obnovitelných zdrojů energie, nejčastěji se jedná o palivové dřevo. Obecně jsme v oblasti vytápění byli za posledních šest let svědky odklonu od uhlí směrem k obnovitelným zdrojům energie, postupně roste význam geotermální a solární energie.

Spotřeba paliv a energií určených pro vytápění domácností je závislá na mnoha faktorech. Mezi ty klíčové patří technický stav a zateplení domu, od nichž se odvíjejí energetické ztráty objektu, a tedy i potřebné množství energie na vytápění. Kromě toho hraje roli i složení domácnosti a chování jejích členů. Ze srovnání výsledků jednotlivých šetření Energo 2015 a 2021 mimo jiné vyplývá, že jsme si zvykli na vyšší teplotní standard. V roce 2015 přes 60 % domácností (2 600 000) uvedlo, že svůj byt vytápí na 22 a více stupňů, v roce 2021 bylo takových domácností o 400 tisíc více. Pro úplnost je nutné zmínit, že spotřebu na vytápění dále ovlivňuje geografická poloha a ráz počasí.

Třetinu vody ohříváme plynem

Druhou nejvýznamnější položkou jsou energie na ohřev vody, které zaujímají v průměru 16 % z celkové spotřeby paliv a energií domácnostmi. V panelových domech a v objektech s dálkovým vytápěním je nejčastějším zdrojem pro ohřev vody tzv. dálkové teplo. V převážné míře se jedná o teplo dodávané teplárnami. V rodinných domech a tam, kde si ohřev vody řídí domácnost sama, se nejčastěji používá plyn nebo elektřina.

Ze všech domácností využívá pro ohřev vody 34 % zemní plyn, 26,7 % nakupované teplo, 24,4 % elektřinu, 13,4 % obnovitelné zdroje a 1,5 % tuhá paliva.

Podíl domácností využívající dané palivo či energii (%)

Zdroj: ČSÚ, Energo 2021
Počty spotřebičů i spotřeba elektřiny rostou

Další sledovanou kategorií je spotřeba energií potřebných na osvětlení a provoz domácích spotřebičů. Její podíl na celkové spotřebě domácností činil v roce 2021 přibližně 7 %. V drtivé většině se jedná o elektřinu, jejíž celková spotřeba v posledních letech neustále mírně rostla. Příčinou je kromě zvyšování počtu bytů i to, že domácnosti si pořizují stále více spotřebičů, které i přes snižování energetické náročnosti spotřebu navyšují svým množstvím. Největší nárůst můžeme vidět u domácností, které si pořídily v posledních šesti letech sušičku na prádlo či myčku nádobí. Další ze spotřebičů, jichž v domácnostech za mapované období výrazně přibylo, jsou počítače a notebooky. Zatímco vybavenost výpočetní technikou byla u domácností v roce 2015 zhruba na úrovni 70 %, do roku 2021 se zvýšila o 10 procentních bodů. Odhadem přibylo v domácnostech více než 1,5 milionu kusů této techniky. Jak již bylo uvedeno výše, lze to z části připsat důsledkům pandemie, během níž byla řada rodin nucena pořídit si další počítač.

Velmi podobný podíl na celkové spotřebě v domácnostech jako osvětlení má vaření. Domácnosti na něj využijí zhruba 6 % veškeré spotřebované energie. Pro zajímavost můžeme uvést, že podle údajů z posledního šetření vaří domácnosti v průměru 5 jídel za týden. To je podobné jako před sedmi lety.

Značně nízký podíl, nedosahující ani jednoho procenta, zaujímají v domácnostech energie vydané na chlazení. V českých domácnostech vzhledem ke geografickým podmínkám zatím není příliš rozšířena klimatizace, nicméně počet těchto zařízení od roku 2015 mírně roste.
Poslední, svým způsobem okrajovou záležitostí z pohledu spotřeby domácností, je ostatní užití s podílem do 2 %. Do této kategorie patří například spotřeba při využívání zahradní techniky a podobně.

Podrobně se různým faktorům ovlivňujícím spotřebu paliv a energií v domácnostech věnují další články říjnového vydání  časopisu Statistika&My.

Struktura používaných obnovitelných zdrojů energie v domácnostech (%)

Zdroj: ČSÚ, Energo 2021

ENERGO 2021

Výsledky šetření ve formě tabulek, doplněných o stručné analytické komentáře k jednotlivým oblastem lze najít na webových stránkách ČSÚ v části věnované statistice energetiky. Publikace nese název Spotřeba paliv a energií v domácnostech – Energo 2021.

Více se dočtete zde: Průmysl, energetika