Přejít k obsahu

Dvě vysokoškolské dekády

Martin Mana

04. 10. 2022

  • Statistiky
  • Společnost
  • Vzdělávání
  • Vysoké a vyšší odborné školy

Na českých vysokých školách se za posledních 20 let výrazně zvýšily podíly studujících žen a cizinců. Změnila se také obliba jednotlivých oborů.

Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí každé vyspělé společnosti, neboť významně přispívají ke kulturnímu i ekonomickému růstu. Na konci roku 2021 studovalo na vysokých školách v Česku celkem 304 tisíc studentů. Více než 90 % z nich se vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol a zbylých 28 tisíc navštěvovalo jednu z 32 soukromých škol. V Česku jsou i dvě státní vysoké školy, na nichž v minulém roce studovaly 4 tisíce studentů. Ti jsou však z metodických důvodů z dalších analýz vynecháni. Čtyři z deseti studentů navštěvovali v minulém roce vysoké školy v hlavním městě a v jihomoravské metropoli se vzdělávalo 20 % vysokoškolských studentů v Česku. Na Univerzitě Karlově v Praze studovalo 50 tisíc osob, na Masarykově univerzitě v Brně 32 tisíc a na Univerzitě Palackého v Olomouci 23 tisíc. Třetina všech vysokoškolských studentů získávala vzdělání na některé z těchto tři univerzit.

Deset let nahoru a devět let dolů

Ve vývoji počtu studentů za posledních dvacet let můžeme pozorovat dvě výrazná období. Mezi roky 2001 až 2010 se počet studentů vysokých škol v Česku téměř zdvojnásobil, a sice z 200 tisíc na začátku tisíciletí na bezmála 400 tisíc v roce 2010. Následujících devět let se každoročně výrazně snižoval až na 289 tisíc v roce 2019. Pokles by byl ještě výraznější, pokud by ho alespoň částečně nekompenzovalo přibývání studentů ze zahraničí. Počet studentů majících české občanství se mezi roky 2010 a 2019 snížil o 116 tisíc osob, tedy téměř o třetinu. V roce 2020 se pokles počtu studentů na vysokých školách v Česku zastavil, dokonce byl zaznamenán mírný nárůst, a to jak u tuzemských, tak i zahraničních studentů. Zvyšování počtu studentů pokračovalo i v roce 2021.

Nárůst v první dekádě tohoto století byl ovlivněn zvyšujícím se zájmem o vysokoškolské studium, zejména ze strany žen a cizinců, hlavní příčinou následujícího poklesu ve druhé dekádě pak byl demografickývývoj. Proto se snižování  počtu týkalo pouze studentů českého státního občanství.

Po roce 2001 se rozšiřovala především nabídka bakalářských programů v oblasti ekonomických oborů nebo humanitních a společenských věd. Výrazně rostl i počet studentů soukromých vysokých škol, a to z méně než 5 tisíc v roce 2001 až na rekordních 57 tisíc v roce 2010.

Cizinců je pětkrát více

Počet zahraničních studentů na vysokých školách v Česku se od roku 2001 každoročně zvyšuje v průměru o téměř 10 %. V roce 2021 u nás studovalo některou z veřejných či soukromých vysokých škol celkem 52 tisíc cizinců majících 165 různých státních občanství, před dvaceti lety přitom bylo vysokoškoláků z ciziny méně než 10 tisíc. Jejich podíl tak vzrostl ze 4 % v roce 2001 na 17 % v roce 2021. Ze všech cizinců bylo v loňském roce 40 % (21 tisíc) slovenské státní příslušnosti, 16 % ruské, 9 % ukrajinské a 5 % kazašské. Ze zemí EU (mimo Slovenska) u nás studovalo nejvíce občanů Německa. Z hlediska sledovaných skupin oborů vzdělávání dosáhli zahraniční studenti nejvyššího podílu v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT), kde v roce 2021 tvořili téměř třetinu. V roce 2001 to bylo jen 5 %. Druhou skupinou oborů s nejčastějším zastoupením cizinců byla loni zdravotní a sociální péče.

Studenti vysokých škol v Česku podle občanství (tis. osob, stav k 31. 12)

Zdroj: MŠMT
Ženy převažují nad muži

Až do roku 2003 u nás na vysokých školách studovalo více mužů než žen. V první polovině devadesátých let bylo mužů téměř o třetinu více než žen a na začátku osmdesátých let dokonce téměř o polovinu. V roce 2001 studovalo vysoké školy v Česku 98 tisíc žen, o devět let později jich bylo už 222 tisíc, a počet žen na vysokých školách tak převyšoval muže o 47 tisíc. V posledních třech letech mají na vysokých školách v Česku studentky převahu nad studenty zhruba o 33 tisíc.

Rostoucí zájem o vysokoškolské studium ze strany žen po roce 2000 dokumentuje i ukazatel podílu osob studujících vysokou školu ve věkové skupině 20 až 29let. Na začátku tisíciletí studovalo vysokou školu 9 %  žen ve věku 20 až 29 let, o deset let později to bylo již22 %. Tento podíl postupně rostl i u mužů, ale ne tak výrazně. V roce 2001 studovalo vysokou školu 9 % mužů ve věku 20 až 29 let, o deset let později 17 %. V dalších letech již v tomto ukazateli nepozorujeme tak výrazné změny.

V krajském srovnání, a to bez ohledu na pohlaví, studovala na vysokých školách největší část obyvatel ve věku 20 až 29 let ve Zlínském kraji (22 %), naopak nejmenší (14 %) v krajích Ústeckém a Karlovarském.

Studenti vysokých škol v Česku podle pohlaví (tis. osob, %)

Zdroj: MŠMT a vlastní dopočty ČSÚ
Zájem o technické obory klesá

Mezi roky 2001 až 2010 došlo k nárůstu počtu studentů ve všech sledovaných oborech, dynamika však nebyla všude stejná. K nejrychleji rostoucím patřily obory spadající pod obchod (účetnictví, finance, management apod.), právo a také umění, společenské a humanitní vědy. Počet jejich studentů se více než zdvojnásobil.

Po roce 2010 ubyli studenti téměř ve všech skupinách oborů, největší pokles postihl technické obory, nárůst naopak zaznamenaly skupiny oborů v oblasti zdravotní a sociální péče a v oblasti přírodních věd, matematiky a statistiky. Zdravotní a sociální péči v minulém roce studovalo téměř 40 tisíc osob, tedy o desetinu více než před deseti lety. Naopak, počet studentů technických oborů klesl od roku 2011 o 40 % (25 tis.). V roce 2021 technické obory poprvé zaznamenaly nižší počet studentů než obory zdravotnické. Před 20 lety byl přitom počet studentů technických oborů oproti zdravotnickým téměř trojnásobný.

Za poslední dva roky se téměř ve všech skupinách oborů počet studentů opět zvýšil, nejvíce v pedagogických oborech. Propad pokračoval ve výše uvedených skupinách technických oborů.

V relativním vyjádření se od roku 2001 do roku 2021 nejvýrazněji zvýšil (ztrojnásobil) počet studentů ve skupině oborů ICT.

Studenti vybraných skupin oborů vzdělávání na vysokých školách v Česku (tis. osob)

Zdroj: MŠMT

Podrobná data k genderovým rozdílům v ČR najdete zde.
Podrobné údaje o studentech a absolventech přírodovědných a technických oborů na vysokých školách najdete zde. Podrobné údaje o studentech a absolventech ICT oborů na vysokých školách najdete tady.
Další informace přináší publikace Studenti a absolventi vysokých škol v České republice dostupná zde.

Článek si můžete přečíst také  zářijovém čísle časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Vzdělávání