Přejít k obsahu

Děti v populaci Česka

Michaela Němečková

15. 09. 2023

  • Statistiky
  • Lidé
  • Obyvatelstvo
  • Počet, struktura a projekce obyvatel

V posledních 15 letech dětská část populace velikostně rostla. K počtům z druhé poloviny minulého století se však ani zdaleka nepřibližuje.

Nejvíce dětí, které ještě nedosáhly 15 let věku, a to 2,5 milionu, bylo v populaci Česka na počátku druhé poloviny 50. let 20. století. Během následujícího desetiletí se pak početnost dětské složky populace pozvolna snižovala až mírně pod hranici 2,1 milionu. Trend se otočil v první polovině 70. let, kdy počet dětí v populaci začal opět stoupat a těsně před rokem 1980 se vrátil zpět nad 2,4 milionu. V letech 1980–1985, kdy dosáhl lokálního vrcholu, bylo v populaci Česka 2,41–2,43 milionu 0–14letých dětí. Od roku 1984 však opět nastal pokles, který pokračoval přes dvacet let až do roku 2007. V polovině 90. let 20. století se počet dětí dostal pod 2 miliony a minima dosáhl v roce 2007 na úrovni necelých 1,48 milionu. Ve stejném roce přitom roční úhrn živě narozených dětí již sedmým rokem v řadě stoupal a v roce 2008 se dostal na maximální hodnotu v rámci 21. století (120 tisíc narozených).

Počet a podíl obyvatel ve věku 0–14 let (k 31. 12.)

Zdroj: ČSÚ
Bez Ukrajinců by už počet dětí nerostl

V posledních patnácti letech (2008–2022) obyvatel mladších 15 let v populaci Česka pravidelně přibývalo. Jediný pokles mezi koncovými stavy let 2020 a 2021 souvisel se systémem tvorby demografické statistiky, která je v desetiletých cyklech navázána na výsledky posledního sčítání lidu. Odrazilo se v něm tzv. nasazení nových stavů obyvatel podle výsledků Sčítání 2021. Při porovnání početního stavu dětské složky populace na počátku a na konci roku 2021 (oba údaje vycházejí z výsledků Sčítání 2021) však zůstal rostoucí trend zachován. Poslední definitivní údaj k 31. 12. 2022 udává v populaci Česka 1 750 808 osob mladších 15 let, což je číslo srovnatelné s rokem 1998, resp. nejvyšší od roku 1999.

Tempo růstu početnosti dětské složky po roce 2008 bylo ovšem daleko mírnější než rychlost úbytku dětí v předchozích dvaceti letech. Meziroční přírůstek dětské složky populace byl za poslední desetiletí nejvyšší v letech 2014–2017, kdy každoročně přibylo 1,4–1,5 % dětí. Následně pak přírůstky klesaly. Během roku 2019 vzrostl počet dětí o 1,0 %, v roce 2020 o 0,6 % a v roce 2021 jen o 0,5 %. Výrazné navýšení dětské složky populace přinesl až rok 2022, kdy došlo k nárůstu o 3,4 %. Jednalo se o největší navýšení počtu dětí do 15 let věku nejen v rámci posledního desetiletí, ale také od konce druhé světové války. Zásluhu na tom ale měly děti, které přišly do Česka v průběhu roku 2022 z válkou sužované Ukrajiny.

Dětská populace v letech 2001 a 2022 (k 31. 12.)

Zdroj: ČSÚ

Předběžné výsledky za rok 2022 bez započítání uprchlíků z Ukrajiny totiž napovídaly, že počet dětí ve věku 0–14 let by se v roce 2022 již dále nezvyšoval, ale naopak by klesl. V pozadí potenciálního zastavení rostoucího trendu počtu dětí stál výrazný rozdíl v síle generací na hranici věkového intervalu dětské složky. Během roku 2022 opustily skupinu 0–14letých děti narozené v roce 2007, kterých bylo na počátku roku 115,7 tisíce, zatímco nově do populace vstoupilo jen zhruba 100 tisíc dětí narozených roku 2022. Celkový nárůst dětské složky populace o 57,4 tisíce v roce 2022 tak nastal v důsledku kladného salda zahraniční migrace, které ve věkové skupině 0–14 let dosáhlo úrovně 75,9 tisíce osob.

Časově shodně s absolutními počty se vyvíjel také podíl dětí na celkovém úhrnu populace. Na vrcholu v polovině 50. let 20. století mírně převyšoval 26 % a do počátku 70. let se snížil na úroveň 21 %. Poté narostl, i když mnohem mírněji. Maximální hodnoty 23,5 % dosáhl v první polovině 80. let 20. století. Následný dvacetiletý pokles srazil zastoupení dětí v populaci až na 14,1 % v roce 2008. Od té doby docházelo opět k růstu až na 16,2 % v roce 2022.

Mezi připadlo každoročně na 100 děvčat ve věku 0–14 let 105 až 106 chlapců tohoto věku, v jednotkách věku se jejich poměr pohyboval od 104 chlapců na 100 dívek po 107.

Počty dětí v dílčích věkových skupinách se sbližují

Vlivem vývoje porodnosti se od počátku tohoto století měnilo zastoupení dílčích věkových skupin v dětské populaci. V roce 2001 měly nejmenší po­díl (28 %) nejmladší děti ve věku 0–4 roky, tedy narozené v letech 1997–2001, které dodnes patří mezi nejslabší ročníky v historii České republiky. Jednu třetinu dětské složky tvořily děti ve věku 5–9 let. Největší (dvoutřetinové) zastoupení měly tehdy děti ve věku 10–14 let, kterých bylo absolutně téměř o 200 tisíc více než dětí do 5 let. Jednalo se totiž o silnější generace narozených ještě na konci 80. let 20. století. S tím, jak dětskou složku populace tyto silnější ročníky postupně opouštěly, se však rozdíl v početnosti jednotlivých pětiletých věkových skupin snižoval, a na konci roku 2007 činil už méně než 62 tisíc. Toho roku zároveň věkovou skupinu 10–14 let početně převýšila skupina 0–4letých, odrážející od roku 2004 výraznější vzestup porodnosti. V letech 2007–2013 byly mezi dětmi nejpočetnější 0–4leté, a ty nejstarší 10–14leté se naopak od roku 2009 propadly na poslední místo.

Počet dětí v pětiletých věkových skupinách (tis., k 31. 12.)

Pozn.: Variační koeficient vypočítán z rozložení počtu dětí podle jednotek věku.

Zdroj: ČSÚ

K další změně pořadí věkových skupin došlo v roce 2014, kdy se na pět let na vedoucí pozici dostaly děti ve věku 5–9 let. Po roce 2015, kdy z dětské složky odcházely nejméně početné generace z počátku 21. století, se opět začaly početnosti jednotlivých pětiletých věkových skupin sbližovat. V letech 2018 a 2019 bylo složení dětské populace v podstatě rovnoměrné, jednotlivé pětileté věkové skupiny tvořily 32,7 %, 33,5 % a 33,8 % dětí. V posledních třech letech se do čela opět dostala skupina dětí ve věku 10–14 let zahrnující prozatím nejsilnější generace 21. století narozené v letech 2008–2010. Procentuální zastoupení jednotlivých skupin se ale výrazněji nezměnilo.
Podle posledních dostupných údajů o věkovém složení populace Česka na konci roku 2022 tvořilo dětskou složku 562,5 tisíce dětí ve věku 0–4 roky (32,1 %), 584,2 tisíce dětí ve věku 5–9 let (33,4 %) a 604,0 tisíce dětí ve věku 10–14 let (34,5 %). Oproti koncovému stavu z roku 2021 se nejvýrazněji zvýšil počet dětí 5–9letých, a to o 31,3 tisíce (resp. o 5,6 %). Ve skupině 10–14 let přibylo 21,8 tisíce (3,7 %) dětí a ve věku 0–4 roky pouze 4,4 tisíce (0,8 %). V pozadí stál výrazný pokles živě narozených dětí v roce 2022 a následný meziroční 9% úbytek dětí ve věku pod jeden rok.

Rozložení věkových skupin v dětské populaci

Zdroj: ČSÚ

Článek si můžete přečíst v zářijovém čísle časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Obyvatelstvo