Přejít k obsahu

Čtvrtina žádostí o azyl v EU byla podána v Německu

Eva Henzlerová

31. 05. 2023

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Počty žadatelů se v posledních dvou letech zvyšují, zatím však nedosáhly maxima z let 2015 a 2016.

V roce 2022 požádalo v zemích EU o azyl 881,2 ti­síce prvožadatelů (občanů mimo EU), což je o 64 % více než v roce 2021 (537,4 tis.). Po výrazném po­klesu v roce 2020, kdy žádost podalo jen 417,1 tisíce osob, se počty dva roky po sobě zvyšovaly, ale stále nedosáhly maxim zaznamenaných v letech 2015 a 2016, kdy byl v zemích EU evidován každoročně více než 1 milion žadatelů.

Mimo to v roce 2022 členské státy EU udělily 4 331 200 statusů dočasné ochrany osobám, které prchaly z Ukrajiny v důsledku ruské invaze. K 31. prosinci 2022 požívalo dočasné ochrany v EU 3 826 600 občanů mimo EU. Rozdíl mezi dvěma předchozími údaji odpovídá zániku statusu dočasné ochrany, neboť některé osoby požívající této ochrany mezitím zemi opustily nebo získaly jiný status.

Nejvíce je Syřanů

Téměř polovina (46 %) prvožadatelů o azyl měla v roce 2022 občanství některého z asijských států, 22 % žadatelů se prokázalo doklady afrických zemí, 17 % mělo evropské občanství (mimo EU) a 14 % mělo občanství zemí Severní nebo Jižní Ameriky.

V roce 2022 podali 15 % z celkového počtu prv­ních žádostí v EU Syřané (131 970), a Sýrie tak už od roku 2013 zůstává zemí, z níž do EU přichází nejsilnější proud žadatelů o azyl. Druhá příčka pat­řila již čtvrtý rok po sobě Afghánistánu, z něhož po­cházelo 13 % z celkového počtu žadatelů (113 495). Žadatelé z Venezuely a Turecka zaujímali po 6 % z celkového počtu žádostí (50 050, resp. 49 720) a z Kolumbie se rekrutovalo 5 % žadatelů (42 420).

Zemí, v níž je v rámci EU registrováno nej­více žadatelů, bylo v roce 2022 i nadále Německo s 217 735 prvožadateli o azyl, což odpovídá 25 % všech prvních žádostí. Následovaly Francie (137 510, tj. 16 %) a Španělsko (116 135, tj. 13 %), za nimi pak Rakousko (106 380, tj. 12 %) a Itá­lie (77 200, tj. 9 %). V těchto pěti zemích EU byly v roce 2022 podány dohromady tři čtvrtiny všech prvožádostí o azyl v EU.

Téměř dvě promile

V roce 2022 připadalo v EU jako celku na milion lidí 1 973 prvožadatelů o azyl. Počet žadatelů o azyl v poměru k počtu obyvatel byl poprvé nejvyšší na Kypru, kde v loňském roce zaznamenali 23 864 prvožadatelů na milion obyvatel. S velkým odstu­pem následovaly Rakousko (11 848) a Lucembursko (3 711). Naopak nejnižší počty byly zaznamenány v Maďarsku (5 prvožadatelů na milion obyvatel), dále na Slovensku (92) a v Česku (127).

Pozn.: Údaje o dočasné ochraně pocházejí z online databáze Eurostatu. Více informací zaměřených na analýzu měsíčních statistik je uvedeno v podrob­ném článku Statistics Explained.

Více se dozvíte zde a zde.