Přejít k obsahu

ČSÚ zahajuje další Integrované zemědělské šetření

redakce

08. 09. 2023

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Zemědělství
  • Souhrnné a strukturální údaje

Po tříleté přestávce se čeští zemědělci zapojí do nového Integrovaného šetření v zemědělství. Na rozdíl od roku 2020 budou ale šetřeny pouze vybrané zpravodajské jednotky splňující prahové hodnoty zjišťování, které obdržely Oznámení o zpravodajské povinnosti.

„Cílem šetření je zjistit aktuální údaje o našem zemědělství, abychom mohli přesně popsat a sledovat trendy, kterými se tento důležitý sektor ubírá. Získaná data pak slouží mimo jiné jako jeden z podkladů pro tvorbu Společné zemědělské politiky Evropské unie,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Informace ze šetření jsou také podstatné pro aktualizaci Zemědělského registru, který je základnou pro každoroční statistická zjišťování v zemědělství.

Letošní šetření v zemědělství navazuje na Integrované šetření z roku 2020 a také na sérii strukturálních šetření v zemědělství prováděných v Česku od roku 1995 do roku 2016. „Z výsledků šetření z roku 2020 například vyplynulo, že od roku 2000 poklesl počet zemědělských subjektů o 26 % a těch, které se zabývají živočišnou výrobou, dokonce o 42 %. Ubyla také čtvrtina pracujících v zemědělství, snížily se počty chovaných zvířat i výměra zemědělské půdy. Téměř tři čtvrtiny půdy bylo obhospodařováno v pachtu a na 15 % se využívaly postupy ekologického zemědělství,“ popisuje význam šetření Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

V šetření se pravidelně zjišťují údaje o počtu a struktuře pracovníků v zemědělství, o jiných výdělečných činnostech zemědělských subjektů, o výměře a využití obhospodařované zemědělské půdy a způsobu její držby a o stavech hospodářských zvířat. Jeho součástí jsou
i informace o ekologickém hospodaření. V nadcházejícím šetření jsou zjišťovány také údaje týkající se strojů a zařízení používaných v zemědělství, včetně využívání precizního zemědělství a provozu zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Šetřit se bude také rozsah používání půdoochranných technologií a struktura produkčních sadů jabloní a meruněk.

Podrobnější informace o celém šetření jsou uvedeny na webových stránkách ČSÚ. Právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám bude výkaz zaslán do datové schránky, fyzické osoby bez datové schránky jej obdrží poštou, nebo budou během září až listopadu 2023 kontaktovány tazateli. Všichni respondenti mají možnost vyplnit výkaz v elektronické formě. Během strukturálního šetření jsou velmi přísně dodržována pravidla ochrany důvěrnosti údajů. Výsledky Integrovaného šetření v zemědělství 2023 budou zveřejněny v září 2024.