Přejít k obsahu

Co obnáší udržitelný rozvoj

Lucie Legnerová

04. 08. 2023

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Souhrnná data o České republice

Popsat komplexně problematiku udržitelného rozvoje je téměř tak složité jako jeho dosažení. Udržitelnost se prolíná našimi životy možná ve větší míře, než si mnozí uvědomují.

Udržitelnost je pojem skloňovaný už několik desítek let. Snaha popsat, co udržitelné chování obnáší, začala do povědomí širší veřejnosti prosakovat koncem 80. let 20. století. Na otázky, které v souvislosti s tématem vyvstávaly, se pokusila odpovědět mezinárodní definice udržitelného rozvoje, která byla zveřejněna v roce 1987: „Udržitelný rozvoj je rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace bez omezení možnosti budoucích generací uspokojit své vlastní potřeby.“ To znamená, že nemůžeme uspokojovat své současné potřeby na úkor potřeb našich dětí a vnoučat. Není etické utišit svůj hlad, když víme, že naše děti budou hladovět. Tento explicitní příklad nese informaci, která je nezpochybnitelná. Nikdo z nás (až na výjimky) by se nechtěl na něčem takovém podílet.

Cena neocenitelného

Utišení hladu je fyziologickou potřebou, která stojí na samém základu Maslowovy pyramidy potřeb. Fyziologické potřeby jsou nezpochybnitelné, vnímáme je snadno. Ale když se posuneme po této pyramidě směrem nahoru, odhalíme témata, která nejsou tak zřetelně čitelná, ale s udržitelným rozvojem přímo souvisejí. V rámci problematiky udržitelného rozvoje balancujeme mezi pojmy „spravedlnost“, „snesitelnost“, „životaschopnost“, které v nás vzbuzují emoce. Chtěl by někdo z nás žít na hranici snesitelnosti? Upřednostňujeme životaschopnost před spravedlností?

Předmětem ekonomie je rozhodování o využití zdrojů a způsobu rozdělování statků a služeb pro současnou a budoucí spotřebu. Cenu statků určuje nabídka a poptávka, ovšem existují statky, které klasickým trhem neprocházejí. Jejich cena tak není jednoznačně vyčíslena, ale pro populaci mají hodnotu nedozírnou. Jakou cenu má určitá úroveň čistoty vzduchu? Jaká je estetická hodnota krajiny? Na kolik si ceníme vlastního zdraví? Přesnou cenu nedokážeme vyčíslit, pomocí studií a výzkumů se k ní ale můžemealespoň přiblížit.

Pilíře udržitelného rozvoje

Zdroj: OSN
Základem jsou informace

Téma udržitelného rozvoje se týká společnosti jako celku, zároveň se prolíná různými oblastmi života každého jednotlivce. Dotýká se dnešní generace stejně tak, jako té budoucí. Budoucí generace je ovšem znevýhodněna tím, že o jejím možném rozvoji do velké míry rozhodujeme my v současné chvíli. Pro rozhodování a tvorbu soudržných veřejných politik (strategií, zákonů, finančních nástrojů) je nutné disponovat relevantními informacemi podloženými fakty. Udržitelný rozvoj není záležitostí pouze jedné země, ale celé naší planety. Proto získané informace sdílíme s dalšími státy.

Vzhledem k tomu, že hybnou silou udržitelného rozvoje je společnost, je nutné zvyšovat povědomí široké veřejnosti o této problematice. K šíření informací o udržitelném rozvoji slouží monitoring různých indikátorů a vhodné komunikační nástroje. Důležitými předpoklady strategického plánování a řízení jsou participativní přístup a pravidelná komunikace s (odbornou) veřejností. Jejich prostřednictvím je možné shromáždit a interpretovat relevantní data, zohlednit zkušenosti uživatelů a vysvětlovat záměry tvůrců politik i případná omezení.

Světová agenda a česká strategie

V roce 2015 přijala OSN politickou deklaraci „Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development“ známou pod zkráceným názvem Agenda 2030. Dokument obsahuje 17 cílů, kterých má být dosaženo do roku 2030. Smyslem je posunout svět na udržitelnou cestu a zároveň nenechat nikoho pozadu. Cíle jsou nedělitelné a vyvažují všechny tři pilíře udržitelného rozvoje: sociální, ekonomický i environmentální. Zároveň jsou také globální a vztahují se na všechny státy.

Na národní úrovni v reakci na Agendu 2030 vznikl „Strategický rámec Česká republika 2030“ (ČR 2030), v němž bylo 17 cílů Agendy 2030 transformováno do podmínek České republiky. Zaměřuje se na cíle, které jsou pro naši zemi relevantní. Tyto cíle jsou rozčleněny do 6 klíčových oblastí s 27 strategickými a 97 specifickými cíli. ČR 2030 představuje základní dokument státní správy pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života obyvatel a vymezuje oblasti, které jsou z dlouhodobého hlediska rozhodující. Naplnění ČR 2030 by mělo nasměrovat naši zemi k rozvoji, který bude udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce.

ČR 2030

Zdroj: ČSÚ

Článek si můžete přečíst v letním dvojčísle časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Životní prostředí