Přejít k obsahu

Čínské ženy pohledem statistiky

Eva Henzlerová

09. 04. 2024

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Čínští statistici hodnotili druhý rok Národního programu rozvoje žen, který byl vyhlášen na roky 2021–2030. Výsledky ukázaly, že úkoly pro rok 2022 byly splněny.

Ženy představují 48,9 % z 1,4 miliardy obyvatel Číny a program na jejich rozvoj zahrnuje osm oblastí: zdraví, vzdělávání, hospodářství, rozhodování a řízení, sociální zabezpečení, budování rodiny, životní prostředí a právo.

Zdraví matek v centru pozornosti

Výsledkem dílčího projektu na podporu zdraví matek a dětí v rámci iniciativy Zdravá Čína a dalšího zvyšování kvality systému zdravotních služeb pro matky a děti je zlepšení zdraví matek a novorozenců. V roce 2022 činila mateřská úmrtnost 15,7 na 100 tisíc narozených, a oproti roku 2021 se snížila o 2,5 bodu. Míra mateřské úmrtnosti v městských oblastech klesla na 14,3, tedy dokonce o 7,1 bodu. Ve venkovských oblastech činila 16,6 a byla v podstatě stejná jako v předchozím roce.

Akční plán pro zlepšení zdraví dětí na období 2021–2025 byl v druhém roce pětiletého období slovy tamních statistiků „plně realizován“. Dostupnost zdravotních služeb pro nastávající matky byla dále rozšiřována. Míra předporodních lékařských prohlídek v roce 2022 činila 74,8 %, což představuje oproti roku 2021 nárůst o 3,9 p. b., míra prenatálního screeningu činila 88,7 %, tj. nárůst 3,0 p. b. Prakticky všechny děti (99, 9 %) se v Číně rodí v porodnicích, kam se téměř všechny ženy (96,5 %) vracejí i na poporodní a novorozeneckou kontrolu.

Škola, práce i bezpečnost

V roce 2022 studovalo na středních školách 21,2 milionu studentek. Podíl dívek mezi studenty SŠ se tak meziročně nezměnil a zůstal na hodnotě 46,7 %. Poměr mužů a žen ve vysokoškolském vzdělávání je ještě vyrovnanější. V roce 2022 bylo na vysokých školách zapsáno 29,0 milionu studentek, což odpovídá přesné polovině všech studujících. Mezi absolventy již však ženy převažovaly (51,2 %) a nadpoloviční podíl (56,9 %) měly i mezi frekventanty kurzů na vysokých školách pro dospělé.

V roce 2022 bylo v celé zemi zaměstnáno 320 milionů žen, které představovaly 43,2 % celkové pracovní síly. Účast žen na rozhodování a řízení podniků se postupně zvyšuje, za čímž stojí cílená reforma personálního systému podniků. V roce 2022 činil podíl žen mezi řediteli a vedoucími pracovníky podniků 37,1 %, resp. 40,8 %, což v obou případech odpovídá meziročnímu navýšení o 0,3 p. b.

Do konce roku 2022 bylo do základního zdravotního pojištění zapojeno 650 milionů žen (48,5 % z celkového počtu pojištěnců). Rozšiřuje se také účast žen v systému základního starobního pojištění. Do konce roku 2022 v něm bylo zapojeno 510 milionů žen, tedy meziročně o 21 milionů více. V případě mateřského pojištění byl na konci roku 2022

evidován meziroční nárůst počtu žen o 3,3 milionu a vzrostl také počet účastnic pojištění v nezaměstnanosti či pojištění pro případ pracovního úrazu. Mezi příjemci příspěvků na živobytí bylo 43,4 % žen.

V roce 2022 v Číně odstartovala speciální kampaň na potírání trestné činnosti únosů a obchodování s ženami a dětmi. V průběhu roku se podařilo vyřešit 970 případů únosů a obchodování se ženami. Dále bylo objasněno 37 tisíc případů znásilnění a celkem 17 tisíc nucení či svádění žen k prostituci.

Do konce roku 2022 existovalo v Číně 3 019 organizací právní pomoci a 72 tisíc pracovišť právní pomoci, které v daném roce poskytly pomoc 318 tisícům žen. Dalším 45 tisícům žen poskytly právní pomoc lidové soudy, lidová zastupitelství a systém právní správy. Federace žen na úrovni okresu nebo vyšší se pak zabývaly 201 tisíci stížnostmi žen a dětí.

Více se dočtete zde.