Přejít k obsahu

Bez covidových odměn se výdělky sester snížily

Nikola Čermáková

07. 03. 2024

  • Statistiky
  • Společnost
  • Zdraví
  • Pracovníci a mzdy ve zdravotnictví

Průměrný měsíční výdělek všeobecných sester a porodních asistentek v roce 2022 byl 50 215 Kč.

Za posledních deset let vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda všeobecných sester a porodních asistentek celkem o 25,7 tisíce Kč. Do roku 2016 k výrazným nárůstům mzdy nedocházelo, meziroční rozdíl činil maximálně 1 500 Kč. To se změnilo v roce 2017, kdy došlo ke zvýšení o 12 % (absolutně o 3 370 Kč). K podobnému nárůstu došlo i v roce 2018 a průměrně o 5 515 Kč si všeobecné sestry a porodní asistentky polepšily v roce 2019. Nicméně úplně nejvyšší meziroční nárůst výdělků byl zaznamenán v letech 2020 (o 6 552 Kč) a 2021 (o 5 779 Kč), kdy probíhala pandemie onemocnění covid-19 a zdravotničtí pracovníci dostali tzv. „covidové odměny“. Po covidové pandemii v roce 2022 klesly mzdy v průměru o 2 527 Kč na 50 215 Kč, avšak stále byly přibližně o 10 tisíc Kč vyšší než v roce 2019.

Průměrné mzdy všeobecných sester a porodních asistentek se téměř shodují s celkovou průměrnou mzdou zaměstnaných osob s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním, které je v současnosti k získání odborné způsobilosti pro výkon těchto povolání vyžadováno. V porovnání s celkovou zaměstnanou populací bez ohledu na vzdělání dosahovala průměrná mzda všeobecných sester a porodních asistentek 116 %.

Povolání všeobecné sestry a porodní asistentky je dlouhodobě doménou žen, muži tvoří pouze 2,2 % z celkového počtu zaměstnanců v těchto oborech. Přesto si i zde vydělávají muži v průměru více než ženy. V roce 2022 dosahoval průměrný hrubý měsíční výdělek mužů 61,2 tis. Kč, zatímco v případě žen to bylo necelých 50 tis. Kč.

Mzdy všeobecných sester a porodních asistentek v Česku (Kč)

Zdroj: ČSÚ
Sestry ve veřejném sektoru vydělávají více

Průměrná mzda všeobecných sester v roce 2022 činila 50 116 Kč a porodní asistentky (pouze ženy) si přišly na 53 518 Kč. Výši jejich mezd ovlivňuje několik faktorů, zejména skutečnost, zda pracují v platové, či mzdové sféře, nebo zda mají nějakou specializaci.

Do platové sféry spadají všeobecné sestry a porodní asistentky pracující ve zdravotnických zařízeních řízených přímo Ministerstvem zdravotnictví (např. fakultní nemocnice) nebo v příspěvkových organizacích krajů. Výše jejich platu je dána platovými tabulkami pro zdravotnické pracovníky. Průměrný plat všeobecných sester v roce 2022 činil 59 650 Kč.

Přestože meziročně došlo ke snížení o 3,6 tis. Kč, za posledních deset let se celkově zvýšil o téměř 31 tis. Kč. Porodní asistentky měly v roce 2022 průměrný plat 58 221 Kč a meziročně zaznamenaly pokles o necelé 3 tis. Kč.

Mzdová sféra je z hlediska výdělků komplikovanější a různorodější. Spadají sem soukromá zdravotnická zařízení a zařízení mající status akciové společnosti (i tehdy, když je většinovým vlastníkem kraj či město, tedy např. některé krajské a městské nemocnice). Výdělky v těchto zařízeních nejsou určeny tabulkami a každé zdravotnické zařízení si je stanovuje samo. Všeobecné sestry pracující v mzdové sféře si v roce 2022 vydělaly o 16,2 tis. Kč méně než jejich kolegyně v platové sféře. Konkrétně to bylo 43 457 Kč. Meziročně došlo k poklesu o 1 571 Kč, což je menší snížení oproti platové sféře. Od roku 2012, kdy průměrná mzda všeobecných sester a porodních asistentek činila 21 504 Kč, se zvýšila skoro o 22 tis. Kč.

Zajímavé je i srovnání s úrovní výdělků zaměstnanců s vyšším odborným či bakalářským vzděláním. Zatímco v platové sféře činil plat sester a porodních asistentek 126 % průměrného platu všech zaměstnanců s tímto vzděláním, u sester se mzdou to bylo 85 % průměrné mzdy zaměstnanců s bakalářským či vyšším odborným vzděláním.

Průměrné měsíční hrubé mzdy (Kč)

Zdroj: ČSÚ
Specializace zvyšuje příjem

Všeobecné sestry se specializací, kam se řadí například sestry pro intenzivní péči, péči v chirurgických oborech, sestry pro pediatrii nebo staniční sestry, měly dlouhodobě vyšší průměrný příjem než jejich kolegyně bez specializace. Za poslední čtyři roky je tento rozdíl více zřejmý a činí přes deset tisíc korun. V roce 2022 byl průměrný výdělek sester bez specializace 46 432 Kč, zatímco sestry se specializací dostávaly o 13 tis. Kč více (59 523 Kč). Úplně nejvyšší rozdíl byl zaznamenán v roce 2021 (o 15,6 tis. Kč). Rozdíly ve výdělcích sester podle specializace lze zaznamenat i mezi mzdovou a platovou sférou. Všeobecné sestry se specializací si v platové sféře vydělaly 64 239 Kč, ve mzdové sféře 53 663 Kč, bez specializace v platové sféře 56 848 Kč a ve mzdové sféře 40 692 Kč.

Specializace u porodních asistentek zahrnují například specializace pro intenzivní péči, pro perioperační péči nebo pro práci staniční sestry. Od roku 2010 do roku 2016 braly porodní asistentky se specializací maximálně o tisíc korun více než asistentky bez specializace. V posledních šesti letech se tento rozdíl zvětšil. V roce 2022 byl průměrný výdělek porodních asistentek se specializací (58 584 Kč) o 7,5 tis. Kč vyšší než bez specializace (51 118 Kč). Rozdíly panují i podle sféry působení, nicméně nejsou tak velké jako v případě všeobecných sester. Porodní asistentky se specializací pracující v platové sféře si v roce 2022 vydělaly průměrně 61 688 Kč, ve mzdové pak o 7,1 tis. Kč méně. U asistentek bez specializace byl rozdíl podobný. V platové sféře činil jejich výdělek 55 471 Kč, ve mzdové 47 852 Kč.

Závěrem lze konstatovat, že jak všeobecné sestry, tak porodní asistentky pracující za plat vydělávaly v roce 2022 více než jejich kolegyně odměňované mzdou, a to bez ohledu na specializaci. Úplně nejvyšší výdělky měly v roce 2022 všeobecné sestry se specializací pracující za plat a nejnižší všeobecné sestry bez specializace, které oproti nim pobíraly v průměru o 23,5 tis. Kč méně.

Výdělky všeobecných sester a porodních asistentek (Kč)

Zdroj: ČSÚ

Článek vyšel v únorovém vydání časopisu Statistika&My.