Přejít k obsahu

Důvěra a důvěryhodnost jsou spojené nádoby

Pavel Černý

24. 05. 2024

  • Události
  • Česko

Ochraně důvěrných údajů věnuje ČSÚ velkou pozornost.

Pro to, aby Český statistický úřad mohl plnit své poslání, jímž je podávat objektivní, přesné a důvěry­hodné informace o stavu naší společnosti, potřebuje získávat data od firem, občanů a dalších subjektů, které na území České republiky působí. Tato data mnohdy mají důvěrný charakter a povinností ČSÚ je tuto důvěru nezklamat a zajistit, aby zpracovávané informace nemohly být zneužity.

Jedná se o spojené nádoby: Kvalitní statistické údaje, jimž mohou uživatelé důvěřovat, dokážeme poskytovat pouze tehdy, když jako podklad použí­váme kvalitní a spolehlivá data od respondentů. A ta získáme jen v případě, že nám jejich poskytovatelé důvěřují. Proto je pro nás důvěra veřejnosti velmi důležitá a na jejím udržení nám značně záleží.

Jak data sbíráme a chráníme

Proč shromažďujeme údaje? Všechna data vyprávějí příběh, a v souhrnu tak poskytují ucelený obraz o nás a o naší zemi. Údaje od respondentů přetvá­říme na statistické informace, které následně vlády, obce, podniky, a všichni další využívají k přijímání kvalifikovaných rozhodnutí nebo k plánování svých služeb. Bez objektivních, přesných a důvěryhod­ných dat by fungování a řízení společnosti bylo mnohem obtížnější, a lidé by se dopouštěli více chyb a omylů.

ČSÚ je pověřen získáváním, zpracováním a po­skytováním statistických údajů na základě zákona o státní statistické službě, který jej na jedné straně opravňuje důvěrná data získávat a zpracovávat, ale na druhé straně mu ukládá povinnost tato data chrá­nit a zajistit jejich bezpečnost.

Ochranu důvěrnosti a dat bereme v ČSÚ velmi vážně. Používáme moderní nástroje, software a pro­cesy, které zajišťují bezpečnost a zachování ochrany jednotlivých údajů. Před neoprávněným přístupem zvenčí chrání důvěrné informace vysoce spolehlivý kyberbezpečnostní systém, interně mohou s tě­mito daty pracovat pouze oprávnění zaměstnanci, a všichni naši zaměstnanci složili slib mlčenlivosti. Před vlastním zpracováním bývají data anonymizo­vána, tzn., že již nelze zpětně určit konkrétní osobu, podnik či jiný zdroj, o nichž vypovídají. Publiko­vaná data jsou v agregované podobě, tedy za určité charakteristické skupiny (např. rodiny s nezletilými dětmi, podniky nad 10 zaměstnanců, příjemci starobního důchodu nad 70 let…),  a ani v tomto pří­padě není možné přiřadit libovolný údaj jednomu vybranému subjektu.

Zásada nezbytnosti a přiměřenosti

Zásada nezbytnosti a přiměřenosti ve statistice zna­mená, že zjišťujeme jen to, co je pro daný účel ne­zbytné. Od respondentů nepožadujeme a z žádných dalších zdrojů nezískáváme informace, které neslouží pro sestavení potřebných statistik. Veškerá šetření prováděná ČSÚ jsou uvedena ve vyhlášce o Programu statistických zjišťování, která vychází každý rok v lis­topadu. Během přípravy a schvalování vyhlášky musí být řádně zdůvodněno, proč se daná šetření mají pro­vádět, k čemu budou výsledky sloužit a zda stejného cíle nelze dosáhnout jednodušším, pro respondenty méně zatěžujícím způsobem. Šetření je do vyhlášky zařazeno vždy teprve po důkladném posouzení. Té­mata a termíny všech zveřejňovaných výstupů uvá­díme s předstihem v Katalogu produktů. Ten je do­stupný na webu ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/ katalog-produktu), a již od konce kalendářního roku v něm najdete seznam produktů pro rok následující.

Neustále také usilujeme o snižování zátěže, kterou pro respondenty představuje vyplňování formulářů a poskytování statistických dat. V maximální míře využíváme veřejných databází a administrativních zdrojů dat, nicméně bez údajů sdělených přímo re­spondenty se zatím stále neobejdeme. Mnohé cenné informace nelze jiným způsobem získat. Proto děku­jeme všem, kteří nám svá data poskytují, ať jsou to fyzické, nebo právnické osoby, jednotlivci, či domác­nosti. Velmi si vaší důvěry vážíme a i nadále budeme usilovat o to, abychom ji nezklamali. Zajištění bez­pečnosti a důvěrnosti dat je pro nás zásadní prioritou.

5. zásada Kodexu evropské statistiky

Zdroj: Eurostat, ČSÚ

Článek vyšel v květnovém vydání časopisu Statistika&My.