Přejít k obsahu

Česko turistické

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Cestovní ruch
  • Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
  • Domácí a výjezdový cestovní ruch (VŠCR)

Cestovní ruch v Česku drží rezidenti, nerezidenti se ale pomalu vracejí.

V roce 2023 se v České republice v hromadných ubytovacích zaříze­ních ubytovalo téměř 22 milionů hostů, kteří zde strávili skoro 56 mi­lionů nocí. Ve srovnání s předchozím rokem tak služeb hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení využilo o 13,1 % více hostů, kteří zde strávili o 10,4 % více nocí. Meziročně větší počet turistů v ubytovacích zaříze­ních byl zaznamenán ve všech mě­sících loňského roku a i počet nocí kopíroval tento trend.

Největší poptávka po ubytování panovala již tradičně v letních mě­sících. Celkem čtvrtina hostů se v loňském roce ubytovala v někte­rém z hromadných ubytovacích za­řízení v tuzemsku v červenci nebo v srpnu. Naproti tomu nejméně turis­ticky atraktivním měsícem byl leden, a to jak u rezidentů, tak i nerezidentů.

K nejvyšším meziročním ná­růstům došlo v prvních kalendářních měsících, jelikož toto období roku 2022 bylo ještě ovlivněno protiepi­demickými opatřeními kvůli nákaze covidu-19, a vytvářelo tak nízkou srovnávací základnu.

Počet Čechů ubytovaných v tu­zemsku za celý rok meziročně vzrostl o 2,8 %. Hromadná ubytovací zaří­zení využilo dohromady 12,4 milionu rezidentů, kteří přijeli na 32,5 mi­lionu nocí. Mírný propad v některých měsících vyrovnávali nerezidenti, kteří se začali do Čech vracet. Jejich počet meziročně vzrostl až k 9,5 mi­lionu klientů. Též počty přenocování se ani v jednom měsíci nedostaly pod úroveň čísel z předcházejícího roku a zahraniční návštěvníci loni v tuzem­sku strávili celkem 23,4 milionu nocí.

Počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních (mil.)

Zdroj: ČSÚ
Nejvíc láká Praha

Rezidenti procestovali celou re­publiku a rozprostřeli se do všech 14 krajů. Nejvíce domácích turistů se ubytovalo v Praze (1,6 milionu hostů), kde strávili 2,7 milionu nocí. Průměrná doba přenocování v hlav­ním městě tak činila jen 1,7 noci.

O 1 milion nocí více pobývali rezi­denti v Královehradeckém kraji a vyšší počet přenocování než v Praze byl zaznamenán i v krajích Jihočeském, Jihomoravském nebo Libereckém. V těchto pěti krajích se ubytovala po­lovina všech rezidentů. Nejnižší zájem byl o Ústecký kraj, ale i ten navštívilo více než 400 tisíc Čechů, kteří zde strávili 1,1 milionu nocí.

Zahraniční klientela měla ale jiné cíle. Z celkových 9,5 milionu nere­zidentů se téměř 5,9 milionu hostů ubytovalo v Praze a strávilo zde 14,2 milionu nocí. Průměrná délka pobytu v hlavním městě činila 2,4 noci. Dru­hým nejnavštěvovanějším krajem byl Karlovarský kraj s více než 700 tisíci návštěvníky. Tento kraj je typický dlouhodobými lá­zeňskými pobyty, a proto vykazuje i největší průměr­nou délku přenocování, a sice 3,8 noci. Celkem zde nerezidenti pobývali 2,7 milionu nocí. Jen o 13 tisíc hostů méně přijelo do Jihomoravského kraje a Jiho­český kraj navštívilo více než 430 tisíc zahraničních turistů. Nejméně ubytovaných nerezidentů pak při­jelo do Pardubického kraje a na Vysočinu. V každém z těchto krajů bylo ubytováno méně než 100 tisíc za­hraničních návštěvníků.

Přenocování hostů v krajích v ČR v roce 2023 (%)

Zdroj: ČSÚ
Cizinci volí vyšší standard

Ze zahraničí k nám již tradičně nejčastěji přijížděli Němci. Do Česka jich loni zavítalo téměř 2,3 milionu. V některém z hromadných ubytovacích zařízení v tu­zemsku se ubytovalo 861 tisíc Slováků a téměř 760 ti­síc Poláků. K nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo u hostů z Tchaj-wanu. Ke zjednodušení jejich příjezdů do Česka přispělo zřízení přímého leteckého spojení Prahy s Tchaj-pejí v polovině roku 2023. I díky tomu loni navštívilo Českou republiku desetkrát více Tchaj­wanců ve srovnání s rokem 2022. Téměř čtyřikrát více klientů dorazilo do Česka z Korejské republiky a třetí nejvyšší nárůst byl zaznamenán u obyvatel Čínské li­dové republiky. Ta na začátku roku 2023 zrušila veškerá coronavirová opatření, a tak mohlo přiletět o 56 tisíc hostů více než v roce 2022. Ke snížení počtu hostů i pře­nocování došlo jen v případě tří zemí, a to u návštěv­níků z Ruska, Izraele a z Lichtenštejnského knížectví.

Nejvyšší poptávku v roce 2023 zaznamenaly čtyřhvězdičkové hotely. Do nich vloni přijelo téměř 7,7 milionu hostů, kteří zde strávili 17,5 milionu nocí. Češi se ubytovávali ve své zemi nejčastěji v tří­hvězdičkových hotelech, dále ve dvouhvězdičkových a více než 2 miliony hostů přijelo vloni i do penzionů. Zahraniční turisté využívali nejčastěji čtyř, tří a pětihvězdičkové hotely. Ostatní kategorie pro ně byly méně zajímavé.

Pětihvězdičkové hotely jsou typické skladbou klientů. V loňském roce se v nich ubytovalo šestkrát více zahraničních hostů než domácích. U čtyřhvěz­dičkových hotelů se tento poměr vyrovnával, přesto počet nerezidentů převýšil rezidenty o polovinu. Do tříhvězdičkových hotelů a dalších ubytovacích zařízení pak již zavítalo více tuzemských turistů než zahraničních.

Hosté podle typu ubytování v roce 2023 (%)

Zdroj: ČSÚ
Od hotelů po kempy

Český statistický úřad spravuje Registr ubytovacích zařízení, v němž se evidují zařízení s více než 5 po­koji a 10 lůžky. Takových bylo v roce 2023 v České republice 10 293. Nejvíce ubytovacích zařízení nále­želo do kategorie penzion (4 373). Penziony bývají menší, rodinné a jsou vyhledávané především domácí klientelou. V průměru na jeden vychází 10 pokojů a 28 lůžek. Nejvíce zařízení tohoto druhu najdeme v Jihočeském kraji (přes 600) a více než 500 jich bylo evidováno i v krajích Jihomoravském a Královehra­deckém. Naproti tomu v Praze bylo registrováno jen 102 penzionů.

Nejvíce hostů vloni přijelo do čtyřhvězdičkových hotelů. Přestože ubytovacích zařízení této kategorie bylo v registru napříč všemi kraji zapsaných jen 842, celkovým počtem pokojů se s penziony vyrovnávaly. Průměrně měl totiž jeden čtyřhvězdičkový hotel 56 pokojů a 116 lůžek. Nejvyšší kapacitu na jedno za­řízení ale vykazovaly pětihvězdičkové hotely, které bývají svou velikostí specifické. Hotelů nejvyšší ka­tegorie bylo v registru evidováno pouze 75, z toho 51 v Praze a 12 v Karlovarském kraji, přičemž průměrně sestávají ze 112 pokojů a 221 lůžek.

Vyhledávaným typem ubytování jsou mezi Če­chy kempy. Více než 10 % domácích turistů se vloni ubytovalo právě v některém z nich. Nejvíce (téměř čtvrtina) z celkových 572 kempů se nacházela v Ji­hočeském kraji, nejméně kempů pak bylo evidováno v Olomouckém kraji a v Praze.

Specifický typ ubytování představují lázeňská uby­tovací zařízení, která, pokud jsou v registru zařazena mezi lázně, musí poskytovat lázeňskou léčebně reha­bilitační péči. Loni se takových v registru nacházelo 174 a nejvíce jich bylo evidováno v Karlovarském kraji (107) a ve Zlínském kraji (23). Ostatní kraje měly jen jednotky lázeňských zařízení.

Téměř jako před covidem

Rok 2023 se z pohledu turistického ruchu již téměř vyrovnal poslednímu předcovidovému roku 2019. Turistů se sice v Česku ubytovalo v absolutním vyjádření o 20 tisíc méně, v relativním vyjádření se ale jedná pouze o 0,1% rozdíl. Průměrná doba přenocování mírně klesla a také počet nocí byl o 2,1 % nižší (pokles o 1,2 milionu nocí).

Velmi dobrých výsledků dosáhl loňský cestovní ruch v Česku především díky letní sezoně. Ke srovnatelnému období za rok 2019 se počet klientů v hromadných ubytovacích zařízeních přiblížil již ve druhém kvartále, kdy zaostával jen o 0,2 %. Léto pak třetí kvartál 2019 překonalo a dostalo se nad úroveň jak v počtu hostů (o 3,7 %), tak i v počtu strávených nocí (o 1,7 %).

Po covidové pauze začala česká klientela více cestovat po své zemi. V domácích hromadných ubytovacích zařízeních se v roce 2023 oproti roku 2019 ubytovalo o 11,8 % rezidentů více a počet nocí vzrostl o 8,8 %. Naproti tomu zahraniční turisté se do Česka stále v plném počtu nevrátili. Nerezidentů se ubytovalo o 12,2 % méně a počet nocí zůstával nižší o 14,1 %. V cestovním ruchu tak v případě nerezidentů stále chybí 1,3 milionu hostů a 3,8 milionu nocí.

Největší úbytek v počtu zahraničních turistů představovali obyvatelé Ruska a Čínské lidové republiky. Dohromady za tyto dvě země jezdilo před pandemií do Česka 1,2 milionu turistů ročně, vloni se však jednalo pouze o 133 tisíc. Naopak nárůst počtu hostů vykázali Němci, kterých loni přijelo o 208 tisíc více, a přibylo rovněž 111 tisíc Slováků.

Předběžné údaje za první dva měsíce roku 2024 napovídají, že i letošek by mohl být pro cestovní ruch příznivý. Čechů cestujících po své rodné zemi ne ubývá a nadcházející mistrovství světa v ledním hokeji pořádané Prahou a Ostravou by mohlo přilákat sportovní fanoušky ze zahraničí.

Článek vyšel v květovém vydání časopisu Statistika&My.