Přejít k obsahu

Odkud přitéká černé zlato

Jiří Trojáček

20. 05. 2024

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • Zahraniční obchod
  • Zahraniční obchod se zbožím

Dovoz ropy do Česka v roce 2023 stagnoval a dostal se na úroveň roku 2018. Zdaleka nejvíc této suroviny dovážíme z území bývalého Sovětského svazu.

Přes úsilí snižovat závislost na ní, zůstává ropa suro­vinou, bez níž si fungování současné společnosti do­kážeme jen těžko představit. V roce 2023 se do České republiky dovezlo 7,4 mil. tun ropy. Toto množství odpovídá zhruba objemu dovezenému v roce 2018, oproti roku 2019 jde ovšem o pokles o 4,3 %. Ve srov­nání s rokem 2022 se jedná o stagnaci, resp. nepatrné snížení o 0,3 %.

V letech 2020 a 2021, kdy platila covidová ome­zení, byl dovoz ropy výrazně nižší. Při porovnání s rokem 2019 došlo v roce následujícím k propadu dokonce o 20,2 % a v roce 2021 o 11,6 %.

Dovoz ropy do Česka (mil. t)

Zdroj: ČSÚ
Nejvíce ropy k nám přišlo z Ruska

Ve struktuře dovozů z jednotlivých zemí v roce 2023 dominoval dovoz z Ruska. Po poklesu v letech 2019 až 2021, kdy se podíl ruské ropy dostal nepatrně pod 50 %, vystoupal v roce 2022 na 56,1 %, tedy na úroveň roku 2015. V roce 2023 se podíl dovozů z Ruska ještě zvýšil až na 58,1 %.

Druhým největším dodavatelem ropy do Česka je Ázerbájdžán, jehož podíl se od roku 2015 až do roku 2019 pohyboval zhruba kolem 30 %. Po po­klesu v letech 2020 (na 23,1 %) a 2021 (16 %) opět v roce 2022 narostl na 23,2 %. V roce 2023 činil podíl Ázerbájdžánu 26,5 % na celkových dovozech ropy do Česka.

Od roku 2015 se také postupně navyšoval podíl dovozu z Kazachstánu. Ten se mezi lety 2017–2019 pohyboval kolem 13 %, v dalších letech pak byly zaznamenány výrazné výkyvy: v roce 2020 klesl na 9,2 %, v roce 2021 vzrostl na 18,1 % a v roce 2022 se opět snížil na 9,8 %. Tento propad byl z velké míry způsoben závislostí vnitrozemského Kazachstánu na sousedním Rusku, které v roce 2022 omezilo vývoz kazachstánské ropy přes přístav Novorosijsk. V roce 2023 činil podíl ropy z Kazachstánu 10,2 % z celko­vých dovozů do Česka.

Podíly jednotlivých zemí na celkových dovozech ropy do Česka (%)

Zdroj: ČSÚ
Hledání nových možností

Od roku 2019 se začala dovážet ropa také z USA. Tehdy se její podíl nacházel na úrovni 3,6 % a v le­tech 2020 a 2021 se navýšil až na 11,8 %. V roce 2022 k nám z USA putovalo 6,3 % ropy a v roce 2023 už jen 2,5 %.

Česko se snaží dovozy ropy dále diverzifikovat, a to zejména ropou z Libye (podíl 1,9 %) a Saúd­ské Arábie (2,7 %) v roce 2022 a z Guyany (1,9 %) a Iráku (0,8 %) v roce 2023. Tyto podíly jsou však zatím minimální.

Společnosti Mero ČR se v listopadu 2022 poda­řilo prosadit schválení intenzifikace ropovodu TAL vedoucího z italského přístavu Terst přes Alpy a Ra­kousko do Německa, kde je v bavorském Vohburgu napojen na českou infrastrukturu. Díky posílení této cesty by podle informací společnosti Mero ČR měla být do roku 2025 zajištěna úplná nezávislost Česka na dodávkách ruské suroviny ropovodem Družba.

Ruská ropa je nejlevnější

Ve statistice zahraničního obchodu je vypovída­jící položkou o ceně statistická hodnota. Nejmenší rozptyl v průměrné statistické hodnotě za tunu ropy pocházející z různých zemí byl zaznamenán v roce 2021, kdy nejnižší úrovně dosahovala ropa z Ruska (11 tis. Kč), USA (11,2 tis. Kč) a Kazachstánu (11,5 tis. Kč), nejvyšší z Libye (12,3 tis. Kč) a Ázer­bájdžánu (12,0 tis. Kč).

V následujícím roce se tyto průměrné hodnoty dovozu z různých zemí rozlétly do intervalu 13,1 až 21,8 tis. Kč za tunu. V roce 2023 průměrná hod­nota dovozů opět klesla a dostala se mezi 11,3 až 15,0 tis. Kč za tunu. Proti roku 2021 došlo k nejniž­šímu nárůstu průměrné hodnoty u dovozů z Ruska, a sice o necelá 3 %. V případě ostatních zemí to bylo o 22 až 29 %.

Průměrné hodnoty dovozu ropy (tis. Kč za tunu)

Zdroj: ČSÚ

Článek vyšel v dubnovém vydání časopisu Statistika&My.