Přejít k obsahu

Nádory se vyskytují častěji u mužů

  • Statistiky
  • Lidé
  • Obyvatelstvo
  • Zemřelí, naděje dožití, příčiny smrti
  • Společnost
  • Zdraví
  • Zdravotní stav obyvatelstva

Přestože počty nemocných se zhoubnými novotvary rostou, počty zemřelých se výrazněji nemění.

Prevalence zhoubných novotvarů (ZN) v roce 2022 činila 488 773 případů, v přepočtu na 100 tisíc oby­vatel tak připadalo 4 542 nemocných osob. V témže roce bylo hlášeno 64 726 nových případů zhoubných novotvarů (35 299 u mužů a 29 427 u žen), což odpo­vídalo téměř 602 novým případům na 100 000 oby­vatel. Od roku 2000 došlo k nárůstu počtu nově hlá­šených případů ZN o více než 18 tisíc (40 %). Poměr novotvarů u mužů a žen se v průběhu let nepatrně měnil, ale po celé sledované období byla incidence u mužů vyšší než u žen. V roce 2000 představovaly nově hlášené ZN u mužů 51,4 % z celkového počtu nově hlášených případů, v roce 2022 pak 54,5 %.

Nejvíce nově hlášených případů ZN (36 %) bylo v roce 2022 zaznamenáno ve věkové skupině 70–79 let. Celkem 26,8 % nově hlášených případů ZN pak připadalo na osoby ve věku 60–69 let a 13,4 % na osoby ve věku 50–59 let. U žen se zhoubné no­votvary vyskytují v mladším věku častěji než u mužů. Ve věkové skupině 40–49 let bylo v roce 2022 zazna­menáno téměř 10 % všech nově hlášených zhoubných novotvarů u žen. U mužů ve stejné věkové skupině byl podíl poloviční a činil 4,6 %. U mužů se výskyt nově hlášených zhoubných novotvarů kumuluje více až ve starších věkových skupinách.

Nově hlášené případy a zemřelí na zhoubné novotvary

Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR
U žen přibývá nádorů plic

Nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů je ZN prostaty, se kterým se v roce 2022 léčilo přes 80 tisíc mužů. V témže roce bylo zaznamenáno 9 839 nových případů tohoto onemocnění. Na druhém místě je pak ZN tlustého střeva a konečníku, který byl v roce 2022 diagnostikován u 4 151 mužů. Celkově se s tímto one­mocněním léčilo 34 tisíc mužů. Třetím nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů byl ZN průdušnice, průdušky a plíce (4 117 nových případů).

Dlouhodobě nejrozšířenějším nádorovým one­mocněním u žen je zhoubný novotvar prsu, se kte­rým se v roce 2022 léčilo více než 99 tisíc žen a nově přibylo 7 918 případů. Další pořadí je stejné jako u mužů. Druhým nejčastějším karcinomem u žen byl v roce 2022 ZN tlustého střeva a konečníku (2 956 nově diagnostikovaných případů, 27 tisíc léčených žen), třetí příčku pak zaujímal ZN průdušnice, prů­dušky a plíce s 2 691 novými onemocněními.

U většiny nejčastějších druhů onkologických onemocnění je vyšší incidence u mužů než u žen.

Indicence zhoubných novotvarů v roce 2022

 

Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

Například u nově hlášených případů zhoubného no­votvaru močového měchýře tvoří muži 75 % všech případů. Rovněž zhoubný novotvar ledvin je čas­tější u mužů. V roce 2022 byly dvě třetiny všech nově hlášených případů tohoto ZN zachyceny právě u mužů. Jediným zhoubným novotvarem, kde je výskyt u mužů i žen poměrně vyrovnaný, je ZN sli­nivky břišní.

Od roku 2010 došlo u obou pohlaví k poklesu nově hlášených případů ZN tlustého střeva a konečníku, a to o téměř 17 % u mužů a o 10 % u žen. U mužů pak klesl i počet nových případů ZN průdušnice, prů­dušky a plíce (o 13 %), naopak u žen byl zaznamenán obrovský nárůst nově hlášených případů tohoto one­mocnění, a to bezmála o 39 %. O 18 % také stoupla incidence ZN prsu u žen. U mužů pak od roku 2010 došlo k nejvyššímu nárůstu incidence zhoubného melanomu kůže (o 45,5 %) a ZN prostaty (o 41,4 %).

Počty vybraných nově hlášených zhoubných novotvarů podle pohlaví v roce 2022

Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR
 
Muži umírají častěji

Nádorová onemocnění jsou, po nemocech oběhové soustavy, dlouhodobě v Česku druhou nejčastější příčinou úmrtí. V roce 2022 zemřelo na onemocnění zhoubnými novotvary 27 286 osob, což odpovídá dlouhodobému průměru, který se mezi roky 2000 a 2022 pohyboval kolem 27 tisíc zemřelých ročně. Lze tedy říci, že zatímco nových případů přibývalo, počet zemřelých se výrazně neměnil, což zcela ne­pochybně vypovídá o vyšší úspěšnosti léčby onkolo­gických onemocnění. Na zhoubné novotvary umírají častěji muži (v roce 2022 jich zemřelo 14 881) než ženy (12 405 zemřelých). Nejvíce umírají na zhoubné novotvary osoby ve věku 70–79 let. U mužů připadalo na tuto věkovou skupinu bezmála 41 %. Téměř čtvr­tina z celkového počtu zemřelých mužů na zhoubné novotvary pak náležela do věkové skupiny 60–69 let. Ženy nejčastěji umíraly na zhoubné novotvary ve věku 70–79 let (37,5 % všech zemřelých žen na ZN) a pak v nejstarší věkové skupině 80 a více let (téměř 31 % všech zemřelých žen na ZN).

Z celkového počtu zemřelých na zhoubné novot­vary připadalo nejvíce zemřelých na ZN průduš­nice a plíce (4 973 osob), což odpovídá téměř pětině z celkového počtu zemřelých na zhoubné novotvary. Úmrtí na ZN tlustého střeva a konečníku pak tvořilo 12 % (3 242 osob). Třetí nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný novotvar byl karcinom slinivky břišní, na který v roce 2022 zemřelo 2 312 osob. Z dostup­ných údajů o prevalenci a zemřelých na zhoubné novotvary je zřejmé, že ZN slinivky břišní je velmi agresivním druhem rakoviny s poměrně krátkou dobou přežití. Z celkového počtu léčených na tento druh onemocnění v roce 2022 zemřelo v témže roce 59 % osob. Obdobně je tomu i u ZN průdušky a plíce, kde počet zemřelých v roce 2022 tvořil téměř třetinu počtu nemocných. V případě nejčastějších druhů zhoubných novotvarů, ať už u ZN prsu u žen nebo u ZN prostaty u mužů, je tento ukazatel výrazně nižší a nedosahuje ani dvou procent.

Incidence – počet nových pacientů s určitým onemocněním ve sledované populaci za časově definované období.
Prevalence – počet žijících osob, které mají v současnosti dané onemocnění. V případě nádorových onemocnění je navíc do prevalence započítán každý žijící člověk, který se někdy s daným zhoubným nádorem léčil, přestože je aktuálně v remisi (tedy bez známek nemoci). Udává se stav k 31. 12. daného roku.
Počty zhoubných novotvarů jsou uvedeny za skupiny diagnóz MKN-10 C00–C97. Neza¬hrnují diagnózy C44 (jiný zhoubný novotvar kůže) a D00–D48 (novotvary in situ, nezhoubné novotvary a novotvary nejistého a neznámého chování).
Podrobnější údaje o zhoubných novotvarech, včetně pravděpodobnosti přežití na daný druh ZN lze nalézt v publikaci, kterou vydává pravidelně ÚZIS ČR.

Článek vyjde v květnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Zdravotnictví, pracovní neschopnost