Přejít k obsahu

Ženy a muži v krajích České republiky

Jan Honner

18. 12. 2019

  • Statistiky
  • Lidé
  • Ženy a muži
  • Počet žen a mužů, demografické události
Ve všech krajích celkově žije více žen než mužů. Rodí se sice více chlapců, ale více žen se dožívá vyššího věku. Podíl vysokoškolsky vzdělaných žen rostl rychleji, od roku 2018 převažují ženy nad muži. Muži více pracují v zemědělství, průmyslu a stavebnictví, ženy převládají ve službách. Muži dlouhodobě pobírají vyšší mzdy než ženy, což se promítá i do výše starobních důchodů.

V posledních 10 letech se ve všech krajích narodilo více chlapců než děvčat. To není nic výjimečného, to je biologická zákonitost. Převaha mužů přetrvává i v produktivním věku. Ve věku 65 a více let však už ve všech krajích převládají ženy. Nejvýrazněji ženy převažují ve věku 80 a více let. Na konci roku 2018 byla jejich převaha největší ve Zlínském kraji (215 žen na 100 mužů) a naopak nejmenší v Plzeňském kraji (184 žen). Důvodem je právě vyšší úmrtnost mužů v nižších věkových skupinách. Muži v porovnání se ženami častěji umírají na novotvary nebo vnější příčiny, do kterých se mimo jiné řadí i dopravní nehody a sebevraždy, ženy naopak častěji než muži umírají na nemoci oběhové soustavy.

Ženy se kvůli partnerovi častěji stěhují, ne však ty narozené v Praze

Ženy se častěji stěhují za svým partnerem, proto je v ženské populaci mnohem nižší zastoupení rodaček, tj. osob bydlících v obci svého narození. Nejnižší podíl rodáků mezi muži i ženami byl podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 zjištěn v Karlovarském a Středočeském kraji. Vysoké zastoupení rodáků a rodaček je typické pro moravské regiony včetně Kraje Vysočina, ale také pro hlavní město Prahu (zejména v případě žen).
Úroveň vzdělanosti se v naší společnosti zvyšuje, přičemž vzdělanost žen roste výrazněji. V ČR se mezi roky 2011 a 2018 zvýšil podíl vysokoškoláků ve věku 15 a více let mezi ženami o 5,6 p. b., zatímco mezi muži o 3,4 p. b. Rychlejší růst tohoto ukazatele vedl k tomu, že od roku 2018 je podíl vysokoškolsky vzdělaných žen (19,6 %) vyšší než mužů (19,0 %). Nejvyšší zastoupení vysokoškolsky vzdělaných mužů i žen je v Praze (40,4, resp. 36,4 %) a naopak nejnižší v Ústeckém kraji (10,2, resp. 12,2 %). Již na úrovni středního školství lze sledovat rozdělení oborů vzdělání na tradičně ženské a tradičně mužské, a to v přímé vazbě na budoucí povolání.

Podíl příjemců předčasného starobního důchodu (na příjemcích starobních důchodů) podle pohlaví a krajů v prosinci 2018 (%)

Podíl příjemců předčasného starobního důchodu (na příjemcích starobních důchodů) podle pohlaví a krajů v prosinci 2018 (%)
Zdroj: ČSSZ

Míra ekonomické aktivity žen dlouhodobě zaostává za mírou ekonomické aktivity mužů, rozdíl se však postupně snižuje. Nejvyšší míra ekonomické aktivity mužů i žen byla v roce 2018 v hlavním městě Praze, nejnižší míra ekonomické aktivity mužů pak v Ústeckém kraji a žen v Libereckém kraji. Ženy ve srovnání s muži preferují odlišná odvětví zaměstnání. Téměř tři čtvrtiny žen (74,3 %) jsou zaměstnány v sektoru služeb, u mužů dominuje sektor průmyslu a stavebnictví (48,3 %). Nadále platí, že školství jako odvětví je doménou žen. Zatímco v mateřských školách muži učitelé téměř nejsou (0,6 %) a na základních tvoří pouze 15 %, na veřejných a soukromých vysokých školách muži převažují (64 %).
Ze zahraničí přicházejí do České republiky za prací zejména muži. K 31. 12. 2018 úřady práce evidovaly 568,7 tis. cizinců a 89,8 tis. cizinců zde pracovalo na základě platného živnostenského oprávnění. Z nich bylo 63,9 % mužů, největší podíl zaujímali v Olomouckém a Ústeckém kraji (více než 70 %). Více než třetina všech pracujících cizinců byla evidována v Praze.
Podíl nezaměstnaných osob je dlouhodobě nejnižší v Praze, na čemž se podílí nejvyšší počet nabízených volných pracovních míst v evidenci úřadu práce. Ve srovnání s Moravskoslezským krajem, kde k 31. 12. 2018 byla nezaměstnanost nejvyšší, rozdíl činil u mužů 2,9 p. b. a u žen 2,5 p. b.
Ve všech krajích České republiky byly zaznamenány genderové rozdíly v odměňování. Muži ve srovnání se ženami dostávali v republikovém mediánu vyšší odměnu za práci v podnikatelské sféře o 5 977 Kč a v nepodnikatelské sféře o 5 135 Kč.

Mezi muži je vyšší podíl příjemců předčasného starobního důchodu

Starobní důchod žen je nižší než starobní důchod mužů a v čase se rozdíl stále zvětšuje. Nejvyšší starobní důchody plné (sólo) pobíraly v prosinci roku 2018 ženy v Praze (v průměru 12 333 Kč), nejnižší v Moravskoslezském kraji (10 876 Kč). Mužům byly nejvyšší důchody vypláceny rovněž v Praze (průměrně 14 487 Kč) a nejnižší v Olomouckém kraji (13 244 Kč).
Dlouhodobě roste počet příjemců předčasných starobních důchodů, když se v roce 2018 na všech příjemcích starobního důchodu na republikové úrovni podíleli 26,3 %, z toho větší podíl tvoří příjemci starobního důchodu mezi muži (28,6 %) než mezi ženami (24,8 %). Největší podíl zaujímají ženy a muži z Kraje Vysočina (30,8 %, resp. 36,5 %), nejméně důchodců odchází do předčasného starobního důchodu v Praze (13,0 % žen a 14,9 % mužů).

Počet žen na 100 mužů podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2018

Počet žen na 100 mužů podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2018
Zdroj: ČSÚ

Z porovnání ročních průměrů počtu objasněných trestných činů na 1 000 obyvatel příslušného pohlaví za roky 2016–2018 vyplývá, že nejvyšší kriminalita mužů je v Ústeckém kraji (21,8 na 1 000 mužů) a naopak nejpříznivější situace je v Kraji Vysočina (11,0). Kriminalita žen je zhruba pětkrát nižší než kriminalita mužů. Kriminalita žen je nejvyšší v Ústeckém kraji (5,1 na 1 000 žen) a naopak nejnižší ve Zlínském (2,1) a Středočeském kraji (2,2).
Na počtu řidičů evidovaných v Centrálním registru řidičů se ke konci roku 2018 podílely ženy 45 %. Z řidičů mužů v ČR obdrželo alespoň 1 trestný bod 10,4 %, u žen byl podíl 3,0 %. V mezikrajském srovnání byl nejvyšší podíl bodovaných řidičů mužů v Ústeckém kraji (12,2 %), nejnižší v hlavním městě Praze (8,2 %). Nejvyšší podíl bodovaných řidiček žen byl v Ústeckém kraji (3,7 %), nejnižší byl v Praze (2,2 %) a v Kraji Vysočina (2,3 %).

Z žen kandidujících v obecních volbách je úspěšná čtvrtina

Zájem žen kandidovat do zastupitelstev obcí (městysů a měst) je oproti mužům dlouhodobě nižší a v čase roste jen pozvolna. Při komunálních volbách v říjnu 2018 byl podíl žen mezi kandidáty nejvyšší v Praze (38,0 %) a naopak nejnižší v Kraji Vysočina (28,7 %). Také úspěšnost zvolení žen je dlouhodobě nižší. Podíl zvolených mužů z kandidujících byl v ČR 30,9 %, úspěšnost žen dosahovala 24,0 %. Nejvyšší rozdíl úspěšnosti zvolení mužů oproti ženám byl zjištěn v Kraji Vysočina (o 10 p. b. ve prospěch mužů) a nejnižší v Karlovarském kraji (o 4 p. b.).
Podíl žen mezi zvolenými zastupiteli byl při komunálních volbách v říjnu 2018 pod republikovým průměrem (28,0 %) celkem v pěti krajích (Vysočina, Jihočeský, Zlínský, Plzeňský a Jihomoravský). Nejvyšší zastoupení mají ženy naopak v zastupitelstvech obcí (městysů a měst) Ústeckého kraje (31,6 %).

Více se dočtete zde: Obyvatelstvo