Přejít k obsahu

Statistika odpadů

Lucie Vacková

04. 12. 2018

  • Statistiky
  • Společnost
  • Životní prostředí
  • Odpady
Odpady jsou součástí každodenního života všech lidí na celé planetě. Avšak lze na ně také hledět jako na cenný zdroj surovin. I když nemůžeme ovlivnit, jakým směrem se ve využívání odpadů budou ubírat jednotlivé země, sebe řídit umíme. Naším cílem je chránit životní prostředí.

Statistika odpadů a druhotných surovin vznikla společně se vznikem celého oddělení statistiky životního prostředí v Ústí nad
Labem, kde ho založila v roce 1993 Iva Ritschelová. Význam statistiky odpadů spočívá v požadavku získat kvalitní, metodicky jednotná environmentální data nejen pro potřeby ČR, ale i Evropy. Data o odpadech jsou Evropské komisi a OECD pravidelně zasílána již od roku 1995.
Počátky sběru dat o odpadech spadají do 80. let minulého století. Tehdy ještě Federální statistický úřad provedl dvě jednorázová šetření o odpadech, druhotných surovinách a skládkách (1980 a 1987).
Pravidelné roční zjišťování o produkci a nakládání s odpady zahájil Český statistický úřad v roce 1994. Sběr dat probíhal zpočátku decentralizovaně na všech regionálních pracovištích ČSÚ. Od roku 1998 došlo k významné změně ve způsobu sběru a struktuře sbíraných dat. Výkazy se začaly sbírat centrálně v Ústí nad Labem. Do roku 2009 se zjišťování provádělo u 18 tis. respondentů, po zavedení novější technologie byl počet obesílaných jednotek snížen o více než polovinu, čímž bylo dosaženo výrazné úspory v administrativní zátěži respondentů.
Odpadová legislativa prochází velmi dynamickým vývojem, což potvrzuje skutečnost, že data o druhotných surovinách byla sbírána již v roce 1987 v rámci tehdy platného zákona o odpadech. Tento zákon platil až do roku 2001. Se vznikem nového zákona o odpadech se pojem druhotné suroviny ztratil a zcela byla změněna definice pojmu „odpad”. Po 30 letech opět vzniká poptávka po datech o druhotných surovinách.
Abychom dokázali správně interpretovat data z oblasti statistiky odpadů, je dobré si vysvětlit jednotlivé pojmy. Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
Komunálním odpadem se rozumí odpad z domácností a podobný odpad. Odpad z domácností je odpad, který vyprodukovali všichni členové domácností. Podobný odpad je ve své podstatě a složení srovnatelný s odpadem z domácností, s výjimkou odpadu z výroby a odpadu ze zemědělství.
Nakládáním s odpady se rozumí jejich sběr, přeprava, využití a odstraňování včetně dozoru nad těmito činnostmi a následná péče o místa odstranění včetně činností prováděných obchodníkem nebo zprostředkovatelem.
Druhotné suroviny jsou všechny materiály mající charakter vedlejších produktů (včetně certifikovaných výrobků) a upravené odpady, které přestaly být odpadem poté, co splnily kvalitativní požadavky pro další zpracování.

Statistika odpadů

Statistika odpadů 2

Více se dočtete zde: Životní prostředí