Přejít k obsahu

Už nepojišťujeme sebe, ale svá nová auta

Světlana Škapová

22. 06. 2018

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Souhrnná data o České republice
Zatímco v minulosti životní pojištění dynamicky rostlo, v roce 2013 došlo k obratu. V souvislosti s ekonomickým oživením a rostoucími výdaji domácností začalo růst neživotní pojištění. Tento obrat se dosud nepodařilo zcela zastavit.

Náznaky poklesu či růstu hodnoty pojistného předepsaného klientům podle uzavřené pojistné smlouvy s pojišťovnami za uvedené období lze nejlépe sledovat na předepsaném pojistném. Je to kategorie, která je považována za jeden z hlavních výkonových ukazatelů.

Propad životního pojištění

V porovnání s rokem 2013 byl předpis životního pojištění v roce 2014 nižší o 1 088 mil. Kč, v roce 2015 o 10 436 mil. Kč, a v roce 2016 dokonce o 14 603 mil. Kč.
Odlišný vývoj nastal v neživotním pojištění. Na rozdíl od životního zde předpis pojistného rostl. Oproti roku 2013 došlo v roce 2014 k nárůstu částky pojistného zaplaceného pojišťovnám o 3 316 mil. Kč, v roce 2015 to bylo o 6 799 mil. Kč více a v roce 2016 částka vzrostla o 6 731 mil. Kč.
Zmírnění růstové dynamiky se v pojišťovnictví projevilo i ve změně struktury produktů. Během tří let se postupně snižoval meziroční podíl předepsaného pojistného životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném. Naopak podíl neživotního pojištění na celkovém předepsaném pojistném meziročně rostl.

Podíl PHP životního a neživotního pojištění na PHP*) celkem (%)

Podíl PHP životního a neživotního pojištění na PHP*) celkem (%)
*) Pozn.: PHP – předepsané hrubé pojistné. Zdroj: ČSÚ

Může za to přesycenost klientů, anebo přísnější pravidla?

Propad zájmu o produkty životního pojištění je spojován s řadou hypotéz. Mezi odborníky se hovoří například o vlivu daňové politiky, regulaci provize pojišťovacích zprostředkovatelů či o úrovni poradenství nebo metody prodeje. Zmiňuje se přesycenost klientů, kteří se ztrácejí v záplavě informací o finančních produktech. Faktem ale zůstává, že oživení ekonomiky v ČR v roce 2013 výrazně přispělo ke zvýšení výdajů na konečnou spotřebu. Proto také rostly výdaje na investice do dopravních prostředků. Nákupy nových automobilů se následně promítly do objemu přímého pojistného předepsaného klientům, kteří uzavřeli smlouvu o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Celkový podíl předepsaného přímého hrubého pojistného v této kategorii představoval v letech 2014 až 2016 přibližně jednu čtvrtinu celkového objemu předepsaného přímého pojistného v oblasti neživotního pojištění. Další významný podíl pojistného, také téměř čtvrtinový, připadl na pojištění v případě požáru a ostatních škod na majetku.
Úroveň pojistného trhu odráží další klíčový ukazatel, a to náklady na pojistná plnění, tedy částky pojistného plnění, které pojišťovny schválily k výplatě. Objem pojistných plnění zcela kopíroval vývojový trend, jenž se projevil u předepsaného hrubého pojistného v životním a neživotním pojištění. Také zde došlo ke změnám. Zatímco v letech 2013 až 2016 se meziročně podíl nákladů na pojistná plnění u životního pojištění snížil, u neživotního pojištění naopak vzrostl.

Podíl nákladů na pojistná plnění v hrubé výši životního a neživotního pojištění na nákladech na pojistná plnění v hrubé výši celkem (%)

Podíl nákladů na pojistná plnění v hrubé výši životního a neživotního pojištění na nákladech na pojistná plnění v hrubé výši celkem (%)
Zdroj: ČSÚ

Čím je pojišťovnictví specifické

Historie pojišťovnictví sahá do starověku. Již v dobách starověké civilizace hledali lidé způsoby, jak se nejlépe vyrovnat s nahodilými událostmi. Z původně podpůrné či charitativní činnosti postupem času vzniklo dynamické odvětví. Činnosti pojišťovnictví jsou dnes spojeny s poměrně rozsáhlým počtem produktů životního a neživotního pojištění, které se liší druhem pojistné ochrany, podstupovanou mírou rizika a zhodnocením finančních prostředků. Pojistný trh v ČR v průběhu let výrazně změnil svoji podobu. Nároky na kvalitnější ochranu spotřebitelů a snaha předejít finančním krizím vedly ke vzniku omezujících a přikazujících pravidel. Dohled nad jejich dodržováním vykonává od roku 2006 Česká národní banka. Dozorová situace nad finančním trhem je poměrně složitá. Zvyšující se rozsah finanční globalizace a integrovaných, vzájemně propojených evropských finančních trhů vede k vytvoření integrovaného evropského dohledu.
Pokračování růstové tendence v pojišťovnictví potvrzují například čtvrtletní výsledky pojišťoven za období 2017. V průběhu 1.–4. čtvrtletí 2017 vzrostlo předepsané hrubé pojistné meziročně o 2,06 %. Nejvýrazněji se na tomto růstu podílelo neživotní pojištění (+6,5 %), životní zaznamenalo meziročně pokles o 3,9 %.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty