Přejít k obsahu

Nejvíce cizinců studuje v ČR na vysokých školách

Jarmila Marešová

24. 01. 2018

  • Statistiky
  • Lidé
  • Cizinci
  • Vzdělávání cizinců
Počty cizinců vzdělávajících se v ČR na některém z typů škol, včetně předškolních zařízení, za poslední desetileté období výrazně vzrostly. Největší nárůst byl zaznamenán na vysokých školách. Nejméně se zvýšily počty cizinců mezi studenty středních škol.

V roce 2016 studovalo podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) některou z vysokých škol celkem 311 383 studentů; z toho počet zahraničních studentů činil 43 622 osob a dosáhl tak 14% podílu. Největší část ze zahraničních studentů vysokých škol (26 135 osob) připadala na občany Evropské unie. Občané třetích zemí reprezentovali čtyři desetiny (17 487) z celkového počtu zahraničních studentů vysokých škol.
Během uplynulého desetiletého období je u cizinců studujících na vysokých školách v ČR patrný celkem dynamický vývoj. V roce 2007 dosahoval jejich počet jen 27 580 osob, v následujícím roce se však již přehoupl přes 30 tis. Rostoucí trend pokračoval i v dalších letech, a to i v období ekonomické krize, až do roku 2016, kdy dosáhl zatím svého maxima 43 622 osob. Ve srovnání s rokem 2007 studovalo v roce 2016 na vysokých školách o zhruba 16 tis. zahraničních studentů více, což představuje zvýšení o 58,2 p. b.
Nadpoloviční většinu (53,4 %) z celkového počtu cizinců studujících na vysokých školách tvořily v roce 2016 ženy. Jejich podíl se tak od roku 2007 zvýšil o 2,2 p. b.

Cizinci studenti vysokých škol podle vybraných státních občanství – vývoj od roku 2007

Cizinci studenti vysokých škol podle vybraných státních občanství – vývoj od roku 2007
Zdroj: MŠMT

Dominují Slováci

Z hlediska zastoupení zahraničních studentů podle státního občanství dominují Slováci, kterých v roce 2016 u nás na vysokých školách studovalo 22,2 tis. Počty studentů z dalších členských zemí EU pak nedosáhly ani na tisícovku, z toho nejvíce bylo Němců (655) a občanů Velké Británie (602). Mezi studenty ze třetích zemí převažovali občané Ruska (5 906), Ukrajiny (2 908) a Kazachstánu (1 618). Jejich podíl z celkového počtu studentů cizinců z třetích zemí činil celkem 59,7 %. Zatímco občanů Slovenské republiky v posledních letech ubývá, konti­nuálně rostou počty cizinců přicházejících z některých postsovětských zemí.
Drtivá většina zahraničních studentů studuje v ČR na veřejných vysokých školách. V roce 2016 jich zde studovalo 37 795 (86,6 % z nich). Nejvíce zahraničních studentů studovalo technické vědy a nauky (8 636), zdravotnické, lékařské a farmaceutické vědy a nauky (8 044) a ekonomické vědy a nauky (7 708). Podíl zahraničních studentů z celkového počtu všech studujících byl na veřejných vysokých školách nejvyšší v oboru zdravotnické, lékařské a farmaceutické vědy a nauky, kde dosáhl 26,3 %.
Nejvíce cizinců studovalo v roce 2016 prezenční formou studia v bakalářském studijním programu. Nejméně jich bylo evidováno v distanční a kombinované formě studia v magis­terském studijním programu. Téměř polovina zahraničních studentů studovala v Praze (20 976 osob, tj. 48 % z celkového počtu cizinců studentů vysokých škol), následovalo Brno (13 343 osob, 30,6 %) a dále s odstupem Olomouc, Ostrava, Hradec Králové a Plzeň.

Mezi cizinci žáky převažují občané třetích zemí

Ve školním roce 2016/2017 bylo podle údajů MŠMT na středních školách v ČR evidováno celkem 424 805 žáků, z nichž 9 063 (2,1 %) připadalo na cizince. Mezi cizinci žáky středních škol převažují občané třetích zemí s podílem 73,3 % z celkového počtu cizinců žáků středních škol. Mezi nejvíce zastoupené skupiny podle státního občanství patří Ukrajinci, Vietnamci a Rusové. Občané těchto tří zemí reprezentovali dohromady 59 % z celkového počtu cizinců studujících na středních školách v ČR.
Během uplynulých deseti let se počty cizinců studujících na středních školách navýšily. Od školního roku 2007/2008, kdy bylo evidováno celkem 6 317 cizinců žáků středních škol, vzrostl jejich počet v uplynulém školním roce na více než 9 tis., přičemž se zvýšil podíl cizinců žáků z celkového počtu žáků středních škol, a to z 1,1 na 2,1 %. Viditelný nárůst byl zaznamenán zejména u skupiny cizinců ze třetích zemí, a to největší u skupiny cizinců z evropských zemí (mimo EU28).
Mezi občany zemí EU28 mají tradičně dominantní pozici Slováci. Ve školním roce 2016/2017 tvořili zhruba pětinu z celkového počtu cizinců žáků středních škol. Více než třetina z celkového počtu cizinců žáků středních škol studovala na gymnáziích. S odstupem následovaly střední školy zaměřené na ekonomiku a administrativu či gastronomii, hotelnictví a turismus.
Ve školním roce 2016/2017 bylo v ČR evidováno celkem 906 188 žáků základních škol. Za posledních deset let počet cizinců na základních školách výrazně vrostl, a to z 12 963 osob ve školním roce 2007/2008 na 20 237 osob ve školním roce 2016/2017. Zvýšil se tak i podíl cizinců z celkového počtu žáků na základních školách (z 1,5 % na 2,2 %). Stejně jako v případě cizinců žáků středních škol byl i u žáků základních škol zaznamenán výraznější nárůst ve skupině cizinců ze třetích zemí. Podobně jako u skupiny cizinců na středních školách i mezi cizinci žáky základních škol převažovali občané třetích zemí (67,6 %). Nejvyšší podíl měli občané Ukrajiny, dále Vietnamu a Ruska. Obdobně jako u žáků na středních školách byli Slováci početněji zastoupeným státním občanstvím ze zemí EU28.

Cizinci žáci základních škol podle vybraných státních občanství – vývoj od školního roku 2007/2008

Cizinci žáci základních škol podle vybraných státních občanství – vývoj od školního roku 2007/2008
Zdroj: MŠMT

Podíl ukrajinských dětí v mateřských školách roste

Podíl dětí cizinců navštěvujících v ČR mateřskou školu činil ve školním roce 2016/2017 2,6 %, což bylo 9 494 z 362 653 dětí v mateřských školách. Mezi dětmi cizinci v těchto zařízeních převažují dlouhodobě občané třetích zemí (71,4 % z celkového počtu cizinců navštěvujících mateřské školy). Jde zejména o občany Vietnamu, Ukrajiny a v menší míře Ruska. Mezi cizinci ze zemí EU28 převažují opět Slováci. V uplynulém desetiletém období se počty dětí cizinců navštěvujících některou z mateřských škol na území ČR zvýšily více než třikrát (z 3 078 ve školním roce 2007/2008 na 9 494 ve školním roce 2016/2017), přičemž výrazný nárůst je v posledním období pozorován zejména u cizinců pocházejících z evropských zemí, a to nejvíce mezi občany Ukrajiny. Více ZDE.

Více se dočtete zde: Obyvatelstvo