Přejít k obsahu

Veřejné dopravní podniky v systému národních účtů ČR

Jaroslav Sixta

08. 09. 2017

  • Statistiky
  • Události
  • Česko
  • Ekonomika
  • HDP, národní účty
Eurostat věnuje trvalou pozornost harmonizaci národních účtů a prohlubování jejich srovnatelnosti. Jedním z metodických problémů bylo postavení veřejných dopravních podniků a jejich (ne)započítání do vládního dluhu. Dosavadní zatřídění veřejných dopravních podniků v ČR do sektoru nefinančních podniků bylo Eurostatem shledáno správným.

Vedle zpřesňování obsahu jednotlivých ukazatelů národních účtů se musí ČSÚ v diskuzích s Eurostatem zabývat slaďováním zatřídění jednotek do institucionálních sektorů a subsektorů. Z toho totiž vyplývá, jestli se jejich výsledky počítají do maastrichtského deficitu a dluhu nebo nikoli. Naposledy byla pozornost upřena na veřejné nemocnice a sdělovací prostředky (televizi a rozhlas) a veřejné dopravní podniky.
Veřejné dopravní podniky byly a jsou i nadále zatříděny do sektoru veřejných nefinančních podniků na základě výsledků testu na tržní/netržní podstatu těchto jednotek. Testovým kritériem je hranice 50 % úhrady běžných nákladů z vlastních výkonů. Předmětem diskuze s Eurostatem byly podmínky výpočtu výkonů, kde šlo o to, zdali se tam mají počítat dotace či nikoli, resp. zda jde skutečně o dotace na produkt (terminus technicus). Tento, zdá se, marginální detail pak má zásadní vliv na výše zmíněný výsledek 50% kritéria a následně jejich sektorovou klasifikaci. Zde platí, že veřejný není totéž, co vládní. Maastrichtských dluh je definován pouze jako vládní .

Kam tedy patří veřejné dopravní podniky

Zatřídění dopravních podniků, jimiž jsou České dráhy (ČD) a podniky městské hromadné dopravy v ČR, se probíralo na dialogové misi v roce 2014. Tehdy zůstalo otevřené s tím, že mu bude věnována pozornost na další misi v roce 2016. Vzhledem k některým nejasnostem o vztahu mezi vládou a veřejnými dopravci byl v závěrech z této mise stanoven úkol uspořádat telekonferenci mezi zástupci ČSÚ, ministerstev financí a dopravy, ČD, Dopravního podniku hl. m. Prahy a zástupci Eurostatu.
Na základě podrobného objasnění a zdůvodnění charakteru veřejných dopravních podniků Eurostat vyjádřil na telekonferenci, která se konala 26. června 2017, souhlas s dosavadním zatříděním. Odborný názor Českého statistické úřadu tak byl potvrzen a nebude docházet k přetřídění do sektoru vládních institucí. Byl tak uznán charakter veřejných dopravních podniků jako tržních výrobců s tím, že poskytované dotace jsou dotacemi na produkt a vážou se k objemu uskutečněných výkonů. Zatímco zatřídění veřejných nemocnic do sektoru vládních institucí je statistickou konvencí platnou pro všechny členské země EU, u dopravních podniků tomu tak není. Zde Eurostat v každé zemi podrobně zkoumá systém fungování jednotek a tak se i toto zatřídění mezi členskými zeměmi liší.