Přejít k obsahu

Diagnózy a pohlaví ovlivňují výdaje zdravotních pojišťoven

Vladimíra Kalnická

10. 08. 2017

  • Statistiky
  • Společnost
  • Zdraví
  • Výdaje na zdravotní péči
Zdravotní pojišťovny vydaly v roce 2015 na zdravotní péči 234,7 mld. Kč, tedy 65,6 % z celkových výdajů na zdravotní péči v ČR. Na léčbu nemocí oběhové soustavy šlo celkem 27,1 mld. Kč. Léčba onkologických onemocnění stála téměř 24 mld. Kč, což je zatím historicky nejvyšší částka.

V mezinárodním srovnání výdaje na zdravotní péči v České republice z povinného zdravotního pojištění vysoce převýšily průměr zemí EU, který činil 42 %. Česká republika se řadí k zemím, jako jsou Nizozemsko, Francie a Německo, kde je systém zdravotnictví založený především na všeobecném zdravotním pojištění. Naopak nejnižších hodnot dosahují Španělsko (5 %), Portugalsko a Kypr (shodně 1 %), kde jsou výdaje na zdravotní péči založeny především na výdajích z veřejných rozpočtů a domácností.

Nemoci srdce a cév dominují

Nejvíce peněz vydávají dlouhodobě zdravotní pojišťovny na léčení nemocí srdce a cév. Sem spadají mimo jiné ischemické choroby srdeční (například infarkt myokardu, angina pectoris aj.) a cévní nemoci mozku (mrtvice), což jsou jak vysoce nákladná, tak relativně častá onemocnění.
Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR patří kardiovaskulární onemocnění k nejčastějším příčinám úmrtí v Česku. V roce 2015 byly příčinou 42 % úmrtí mužů a 50 % úmrtí žen, celkem zapříčinily téměř 51 tis. případů úmrtí z celkového počtu 111 tis.
Na léčbu nemocí oběhové soustavy vydaly zdravotní pojišťovny v roce 2015 celkem 27,1 mld. Kč.

Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na jednoho pojištěnce podle věku a pohlaví v roce 2015

Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na jednoho pojištěnce podle věku a pohlaví v roce 2015
Zdroj: ČSÚ

Už pětina zemřelých umírá na rakovinu

Léčba onkologických onemocnění stála zdravotní pojišťovny téměř 24 mld. Kč, což je zatím historicky nejvyšší částka. Nárůst výdajů na onkologickou léčbu souvisí s možnostmi nových moderních léčebných i diagnostických metod, přístrojů a léčivých prostředků, a bohužel také se zvyšujícím se počtem nově hlášených onkologických onemocnění v populaci.
Nádorová onemocnění jsou stále druhou nejběžnější příčinou smrti po nemocech oběhové soustavy. Diagnostikována jsou u více než pětiny zemřelých. U mužů se týkají zejména plic, tlustého střeva a prostaty. U žen jsou zaznamenána nejčastější úmrtí v důsledku novotvarů plic, tlustého střeva, prsu a pohlavních orgánů.

Vývoj výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v ČR podle diagnóz, 2010 a 2015 (v mld. Kč)

Vývoj výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v ČR podle diagnóz, 2010 a 2015 (v mld. Kč)
Zdroj: ČSÚ

Nemoci pohybového ústrojí na vzestupu

Třetí nejnákladnější skupinou diagnóz byly nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, na jejichž léčbu bylo v roce 2015 vydáno 16,4 mld. Kč. Tato skupina onemocnění obsahuje přibližně dvě stovky diagnóz, ale nejčastěji se jedná o léčení bolestí zad, páteře, artrózy a zánětů kloubů. Právě výdaje na léčení nemocí pohybového ústrojí od roku 2010 vzrostly o více než polovinu, v absolutních číslech o 5,8 mld. Kč. V obou sledovaných letech tvořily zhruba 18 % všech případů pracovní neschopnosti. Tyto nemoci se vyznačují poměrně dlouhou průměrnou dobou trvání jednoho případu, která činila 67 dnů.

Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na 1 pojištěnce v ČR v roce  2015 podle pohlaví a diagnóz (v Kč)

Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na 1 pojištěnce v ČR v roce 2015 podle pohlaví a diagnóz (v Kč)
Zdroj: ČSÚ

Výdaje na jednu pojištěnou ženu jsou vyšší

Pokud se zaměříme na průměrné výdaje zdravotních pojišťoven podle diagnóz přepočtených na jednoho pojištěnce daného pohlaví, pak je zřejmá převaha výdajů na zdravotní péči o ženy u nemocí svalové a kosterní soustavy. Na jednu pojištěnou ženu bylo v tomto případě vydáno 1 919 Kč a za jednoho muže 1 224 Kč.
Opačně tomu je u onemocnění oběhového systému, kde na léčbu jednoho pojištěnce muže bylo vydáno 2 972 Kč a na jednu pojištěnou ženu 2 244 Kč.
Výdaje na léčení novotvarů jsou u mužů i žen zhruba stejné a dosahují průměrné výše 2 272 Kč na jednu pojištěnou osobu. Celkové průměrné výdaje na jednoho pojištěnce muže činily v roce 2015 21 677 Kč, v případě pojištěných žen pak dosáhly 23 326 Kč.
Z celkových výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči připadlo v roce 2015 zhruba 47 % na péči o muže a 53 % na péči o ženy. Vyšší výdaje na zdravotní péči o muže, v porovnání s ženami, byly zaznamenány pouze ve věkových skupinách 0–14 a 55–69 let. V ostatních věkových skupinách tomu bylo naopak.
Zdravotní pojišťovny zaplatily nejvíce peněz za léčení mužů ve věkové skupině 65–69 let (14,9 mld. Kč) a žen ve věku 70–74 let (12,5 mld. Kč).

Kde najdete více údajů o výdajích na zdravotní péči

Více podrobnějších informací a dat o výdajích na zdravotní péči v České republice je uvedeno v publikaci Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2015,
kterou vydal ČSÚ letos koncem května. Výdaje domácností na zdravotní péči vycházejí z předběžných údajů. Více ZDE.

Více se dočtete zde: Zdravotnictví, pracovní neschopnost