Přejít k obsahu

Českému zemědělství se vloni dařilo

Eva Henzlerová

27. 03. 2017

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Zemědělství
  • Souhrnné a strukturální údaje
Ekonomický výsledek českého zemědělství ovlivnila především dobrá úroda. Produkce odvětví v běžných cenách v roce 2016 dosáhla hodnoty 129,3 mld. Kč, tj. o 1,8 % více než v roce předchozím. Podnikatelský důchod se meziročně zvýšil o více než čtvrtinu na 20,2 mld. Kč.

Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách dosáhla podle předběžných výsledků roku 2016 hodnoty 129,3 mld. Kč, přičemž rostlinná produkce převažovala nad živočišnou (77,3 mld. Kč, resp. 46,3 mld. Kč). Na rostlinné produkci byly největší měrou zastoupeny obiloviny (38,7 %) a technické plodiny (27,9 %). V živočišné výrobě převládala produkce mléka (47,4 %) a chov jatečných prasat (18,9 %).
Rostlinná výroba se v minulém roce, vzhledem k příznivému vývoji počasí, meziročně zvýšila o 3,5 %. Dlouhotrvající sucho v roce 2015 se totiž podepsalo na nízkých hektarových výnosech kukuřice na zrno, cukrovky, brambor i pícnin. V roce 2016 naopak sklizeň těchto komodit vzrostla, což se promítlo do navýšení hodnoty produkce u kukuřice na zrno o více než polovinu (+59,1 %), u pícnin o více než čtvrtinu (+27,3 %), přičemž v případě kukuřice na zeleno to bylo dokonce o 52,8 %. U brambor bylo zaznamenáno meziroční zvýšení o 28,7 %, u cukrovky o 22,8 %. Vysoký nárůst produkce ostatních technických plodin (+43,9 %) byl ovlivněn vysokou sklizní chmele (+59,2 %). K meziročnímu propadu hodnoty produkce, především kvůli nižší sklizni, došlo u luskovin (–13,1 %), ovoce (–18,1 %) a vinných hroznů (–9,8 %).

Vývoj produkce zemědělského odvětví v letech 2000–2016 (v mld. Kč, běžné ceny)

Vývoj produkce zemědělského odvětví v letech 2000–2016 (v mld. Kč, běžné ceny)
Zdroj: ČSÚ

Mléko pod hranicí rentability

Živočišná produkce se důsledkem poklesu cen všech hlavních komodit, s výjimkou prasat, snížila o 0,2 %. Meziročně nejvýrazněji klesl cenový index u mléka (–14,7 %) a vajec (–11,3 %), jejich produkce tak byla v hodnotovém vyjádření meziročně nižší, přestože jejich výroba v roce 2016 proti roku 2015 vzrostla o 1,3 %, resp. 5,4 %. Vyšší meziroční index hodnoty produkce vykazují skot, prasata, ovce a kozy. Nárůst hodnoty produkce skotu, ovcí a koz ovlivnilo zpoždění při vyplácení části výrobkových dotací prvovýrobcům v roce 2015 a jejich přesun do roku 2016. Navzdory tomu v propadu zůstala hodnota produkce mléka.

Nejvýznamnější výrobky rostlinné produkce v letech 2000–2016 (v mld. Kč)

Nejvýznamnější výrobky rostlinné produkce v letech 2000–2016 (v mld. Kč)
Zdroj: ČSÚ

Mezispotřeba, tedy hodnota výrobků a služeb, které byly spotřebovány při výrobě, dosáhla v loňském roce 86,3 mld. Kč, její meziroční pokles o 3,2 % ovlivnil pozitivně výsledek odvětví, došlo ke snížení cen pohonných hmot, energie, hnojiv a krmiv. Mezispotřebu tvořily z největší části právě krmiva (35,3 %) a spotřeba energií a maziv (15,1 %). Podíl mezispotřeby na produkci zemědělství dosáhl 66,8 %.

Souhrnný zemědělský účet (SZÚ)

Základní metodologický nástroj pro měření ekonomické velikosti a výkonnosti odvětví zemědělství, resp. zemědělské prvovýroby, v rámci národního hospodářství. SZÚ se člení na čtyři části: účet výroby, účet tvorby důchodu, účet podnikatelského důchodu a součásti kapitálového účtu. Čtvrtá část SZÚ se nesestavuje u předběžných výsledků, ale pouze u definitivních za daný rok. Produkce SZÚ je uváděna v základních běžných i stálých cenách, základní cenou se rozumí cena po započtení salda daní a dotací na výrobky.

Hrubá přidaná hodnota, která ukazuje výsledný efekt zemědělské produkce, dosáhla podle předběžného odhadu bezmála 43 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem stoupla o 13,4 %. Čistá přidaná hodnota, rozdíl hrubé přidané hodnoty a spotřeby fixního kapitálu, vzrostla meziročně na více než 25 mld. Kč (+20,1 %).
Zásadní vliv na hospodářský výsledek odvětví má objem zemědělských podpor. Kalkulovaný objem ostatních dotací na výrobu dosáhl 30,8 mld. Kč. To představovalo meziroční nárůst o 3,4 %. Jednotná platba na plochu (SAPS) činila 12,2 mld. Kč, oproti předchozímu roku se o 3,4 % snížila.
Náhrady vyplacené zaměstnancům v zemědělství rostly, meziročně o 1,2 % na 27,1 mld. Kč, přičemž odhadovaný počet pracovníků přepočtený na plný pracovní úvazek se meziročně nezměnil. Vyšší o 10,0 % bylo i pachtovné a ostatní nájemné nemovitostí, dosáhlo 6,7 mld. Kč.

Nejvýznamnější výrobky živočišné produkce v letech 2000–2016 (v mld. Kč)

Nejvýznamnější výrobky živočišné produkce v letech 2000–2016 (v mld. Kč)
Zdroj: ČSÚ

Podnikatelský důchod vzrostl o čtvrtinu

Podnikatelský důchod odvětví, který odpovídá zisku před zdaněním zemědělských farem, byl vybilancován za rok 2016 ve výši 20,2 mld. Kč, tj. meziroční nárůst o 25,9 %. Jde o druhý nejlepší výsledek od roku 2000, vyššího zisku bylo dosaženo pouze v roce 2014.
Ve stálých cenách roku 2000 dosáhla zemědělská produkce v roce 2016 hodnoty 112,8 mld. Kč, přičemž se proti předešlému roku zvýšila o 6,2 %. Hodnota rostlinné produkce meziročně vzrostla o 11,4 % na celkových 62,9 mld. Kč, hodnota živočišné produkce o 0,2 % na 46,2 mld. Kč. Produkce ve stálých cenách je přímo ovlivněna objemem výroby.
Více podrobnějších informací najdete na internetových stránkách ČSÚ v publikaci Souhrnný zemědělský účet – předběžné výsledky za rok 2016 ZDE.

Více se dočtete zde: Zemědělství