Přejít k obsahu

Přehled událostí z ČSÚ

redakce

20. 04. 2016

  • Události
  • Česko
ČR přistoupila ke statistickému standardu. Cena předsedkyně ČSÚ bude udělena 29. dubna. Třetina domácností již vyplnila dotazník. Hasiči mají zájem o údaje ČSÚ. Digitální agenda pro Evropu. Iva Ritschelová navštívila krajské správy ČSÚ. Datové zdroje ČSÚ.

ČR přistoupila ke statistickému standardu

Česká republika se 4. dubna 2016 připojila k dalším osmi zemím, které splňují požadovaná kritéria statistické iniciativy Mezinárodního měnového fondu SDDS Plus (Special Data Dissemination Standard Plus).
Cílem iniciativy je zveřejňovat kvalitní, transparentní a mezinárodně srovnatelná data makroekonomického vývoje, rozšířená o ukazatele finanční stability. Jde zejména o nové datové požadavky, jež byly identifikovány jako statisticky nedostatečně pokryté během nedávné globální krize.

Cena předsedkyně ČSÚ bude udělena 29. dubna

Již čtvrtým rokem oceňuje Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ, osobnosti, které se zasloužily o rozvoj statistiky. Cenu v minulosti převzali Lubomír Cyhelský, Jan Seger a Edvard Outrata. Smyslem je ocenit vynikající zásluhy a přínos jednotlivců na poli národní i mezinárodní statistiky. „Cenu však nelze chápat jen jako odborné uznání, ale i jako jeden z nástrojů k popularizaci statistiky – vědy, která nám kaž­dodenně umožňuje správně se rozhodovat,“ říká Iva Ritschelová.
Rozhovor s laureátem Ceny předsedkyně Českého statistického úřadu vám přineseme v květnovém vydání Statistiky&My.

Třetina domácností již vyplnila dotazník

Až do 5. června probíhá celorepublikové šetření ČSÚ o životních podmínkách domácností. K poslednímu březnovému datu vyplnily dotazník tři tisíce náhodně vybraných domácností, tj. zhruba třetina celkového počtu. Cílem šetření, které probíhá formou osobního rozhovoru tazatelů ČSÚ s domácnostmi, je získat aktuální data pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel. Výsledky jsou velmi cenným a hojně využívaným zdrojem informací o změnách ve složení domácností a o výši a struktuře jejich příjmů. Ukazují ale i vývoj podílu populace ohrožené chudobou a sociálním vyloučením. Statistický dotazník obsahuje široké spektrum otázek týkajících se bydlení, pracovní aktivity, životní úrovně, ale také názorů na životní podmínky. V letošním roce je část dotazníku věnována i formálnímu vzdělávání, otázkám péče o děti do 12 let a oblasti zdravotní a domácí péče.

ilustrativní fotka

Hasiči mají zájem o údaje ČSÚ

Letos v březnu se uskutečnila  schůzka zástupců Krajské správy Českého statistického úřadu pro Středočeský kraj a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
Statistici s hasiči projednali pokračování spolupráce při využívání statistických údajů, například pravidelných aktualizačních dávek ze statistického Registru ekonomických subjektů nebo údajů o počtu obyvatel v obcích a územních celcích. Údaje o firmách na území kraje slouží při zpracování dokumentů požární prevence a aktuální počet obyvatel umožňuje například stanovit stupeň nebezpečí při výpočtu plošného pokrytí jednotkami požární ochrany. V průběhu schůzky se účastníci věnovali také možnostem využití některých údajů ČSÚ ze Sčítání lidu, domů a bytů.

Digitální agenda pro Evropu

Na začátku března 2016 se v Lucemburku sešli zástupci evropských národních statistických úřadů. V pracovní skupině Eurostatu jednali jak společně postupovat při mezinárodně srovnatelném zachycování využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v jednotlivých oblastech společnosti. Cílem statistiků bylo odsouhlasit podobu dotazníků pro še­tření v roce 2017. Tato šetření jsou od roku 2006 povinná pro všechny státy EU. Zjištěné údaje se využívají pro monitorování plnění jednotlivých oblastí Digitální agendy pro Evropu (více o Digital Agenda Scoreboard na http://bit.ly/1UZ4PIB). Sloužit by měly jako jeden z podkladových datových zdrojů i pro výkon státní správy ČR v oblasti rozvoje informační společnosti a digitální ekonomiky.
Kromě sledování základních údajů o využívání internetu a elektronického obchodování ve firmách a v domácnostech obsahují modelové dotazníky i otázky určené k zachycení nových jevů v oblasti informační společnosti a digitální ekonomiky: využívání internetu v mobilu, používání sociálních sítí či internetových úložišť a služeb cloud computingu. Pro rok 2017 se dohodlo i zařazení otázek o využívání vybraných služeb jednotlivci v oblasti ubytování a cestování nabízených v rámci tzv. sdílené ekonomiky. Do dotazníku byly zařazeny otázky, které se týkají tzv. čtvrté průmyslové revoluce, například využívání technologií bezdrátového přenosu dat v rámci tzv. internetu věcí, anebo využívání možností tzv. big data a jejich analýz v podnikatelském sektoru.

ilustrativní fotka

Iva Ritschelová navštívila krajské správy ČSÚ

V uplynulých dnech se předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Rits­chelová zúčastnila jednání v Olomouci, Hradci Králové, Pardubicích, Ostravě, Zlíně, Brně a Jihlavě. Zbývající krajská pracoviště ČSÚ, jejichž zřízením se podařilo dosáhnout snížení provozních výdajů a zkvalitnění řady procesů v rámci Úřadu, budou součástí pracovních cest Ivy Ritschelové do konce měsíce: „Tato jednání jsou velmi cenná. Za krajskými správami, které jsem zřídila v roce 2012, je velký kus práce. Leckdy se ale potýkají s problémy, jimiž se v rámci centrálního řízení detailně nezabýváme. Proto je nutné tyto zkušenosti sdílet. Komunikace na bázi osobního kontaktu přispívá k jejich efektivnímu řešení,“ prohlásila.

Datové zdroje ČSÚ

Přiblížit datové zdroje Českého statistického úřadu bylo hlavním tématem více než hodinového workshopu, který se první aprílový den uskutečnil v Krajském úřadě Libereckého kraje. Setkali se zde zástupci oddělení informačních služeb „liberecké statistiky“ a pracovníci GIS krajského úřadu. Na programu byla praktická ukázka webových stránek zaměřená na vyhledávání potřebných statistických dat z různých tematických oblastí a za různé územní úrovně.
Pracovníci GIS se seznámili s aplikací Veřejná databáze a na datech o obyvatelstvu a cestovním ruchu si vyzkoušeli jak sestavit vlastní tabulky, dále projevili velký zájem o Registr sčítacích obvodů a jeho informační potenciál.