Přejít k obsahu

Čtvrtletní deficit a dluh vládních institucí

Václav Rybáček

20. 04. 2016

  • Události
  • Názory
ČSÚ reagoval na rostoucí poptávku po dostupnosti fiskálních ukazatelů publikací čtvrtletních údajů o vývoji hospodaření a míře zadlužení, které jsou od roku 2015 vydávány přímo formou Rychlých informací.

Čtvrtletní fiskální data jsou publikovaná tři měsíce po konci příslušného čtvrtletí. Metodicky odpovídají fiskálním konvergenčním („maastrichtským“) kritériím zasílaným Evropské komisi dvakrát ročně v rámci tzv. notifikací deficitu a dluhu vládních institucí.
Čtvrtletní údaj o hospodaření naznačuje směr, jakým se bude vyvíjet „maastrichtský“ deficit za celý rok. Výhodou čtvrtletních ukazatelů je jejich rychlá reakce na aktualizované či nově dostupné zdroje informací, čímž je udržována jejich vysoká aktuálnost. Vzhledem k nemalému sezónnímu vlivu (například způsob placení daní, vypořádání vratek, dávky v nezaměstnanosti apod.) a neočišťování fiskálních ukazatelů o sezónní složku jsou čtvrtletní údaje srovnatelné hlavně meziročně. To znamená, že si z nich utvoříme představu, jak se změnilo ekonomické chování vládních institucí oproti stejnému období předchozího roku či let.
Je dobré připomenout, že salda hospodaření sektoru vládních institucí publikovaná ČSÚ nejsou metodicky srovnatelná s údaji o hospodaření státního rozpočtu. Údaje pro konvergenční účely pokrývají výrazně širší okruh subjektů. Vycházejí z vymezení příjmů a výdajů v metodice ESA2010. V neposlední řadě je státní rozpočet založen na konceptu skutečných peněžních příjmů a výdajů, zatímco saldo pro konvergenční účely zaznamenává výnosy a náklady v okamžiku jejich vzniku, bez ohledu, zda bylo, či nebylo skutečně peněžně plněno (akruální princip).
Podobně to platí i pro ukazatel dluhu. Dluh vládních institucí pro konvergenční účely pokrývá širší populaci subjektů než kupříkladu široce sledovaný státní dluh. Jiné je i vymezení co do finančních instrumentů. „Maastrichtský“ dluh zahrnuje navíc například závazky z finančního leasingu, vyvolané garance aj. Údaj o čtvrtletním dluhu podle metodiky ESA2010 je poté logickým doplňkem čtvrtletního údaje o hospodaření, přestože mezi změnou ve výši dluhu a saldem hospodaření v daném období nemusí být přímý vztah.