Přejít k obsahu

Ohlednutí za prezentací výsledků analýz o seniorech

Jan Honner

21. 01. 2016

  • Události
  • Názory
Aktuálním tématům se na krajských správách (ve spolupráci s ústředím) věnujeme již řadu let.

Aktuálním tématům se na krajských správách (ve spolupráci s ústředím) věnujeme již řadu let. Každoročně volíme jedno společné téma, například udržitelný rozvoj, venkov, lidské zdroje, demografický vývoj apod. Pro rok 2015 bylo vybráno téma týkající se seniorů především proto, že jsme cítili jeho aktuálnost a potřebu upozornit na nutnost řešení problémů spojených s postupným stárnutím populace, péčí o seniory nejen z pohledu zdravotního a sociálního, ale i z hlediska možností aktivního prožití stáří.
Naše činnost nespočívala pouze ve vypracování analýz, ale také v jejich prezentaci. Výsledky jsme představili odborníkům a prostřednictvím sdělovacích prostředků také široké veřejnosti. Ve čtyřech krajích byly uspořádány tiskové konference, ve třech krajích prezentace pro odbornou veřejnost, ve zbývajících byly vydány tiskové zprávy. Mediální ohlas byl poměrně hojný. Z tematického hlediska novináře zajímaly především otázky stárnutí populace na základě projekce do roku 2050, naděje dožití seniorů, vývoj příčin úmrtí, kapacit zařízení péče o staré občany, ale také vzdělávání nebo počítačová gramotnost seniorů.
Z odborné veřejnosti jsme se snažili oslovit zejména pracovníky krajských úřadů, magistrátů velkých měst, vedoucí pracovníky zařízení sociální péče, představitele Rad pro seniory a další instituce, které mohou tuto oblast významně ovlivnit. Také zde se podařilo vyvolat diskuze, které se týkaly hlavně kapacit zařízení pro seniory a jejich rozvoje. Posouzení kapacit je věcí kvalifikovaných útvarů, které disponují individuálními daty. Například počet neuspokojených žádostí o umístění do takových zařízení může být ovlivněn tím, že občan si může podat žádost i do několika zařízení najednou. V současné době jde zejména o vyvážení vztahu mezi domácí a ústavní péčí o seniory a doladění podmínek pro rozšíření domácí péče. Řešení těchto otázek je samozřejmě již mimo možnosti našich analýz a vůbec mimo okruh působnosti statistiky.
Naším záměrem do budoucna je data o seniorech ze statistických zjišťování ČSÚ aktualizovat a v případě potřeby statistické údaje odborným pracovištím poskytnout. Pokud se jedná o data z jiných zdrojů (např. z rezortních statistik), budeme se snažit jim alespoň poradit, kde lze aktuální informace získat.