Přejít k obsahu

Krajské správy plní účel

Stanislav Drápal

10. 07. 2015

  • Události
  • Česko
Uplynul již rok od doby, co Český statistický úřad zřídil krajské správy. Hlavními důvody byly: zefektivnění organizace práce, vyšší racionalizace a hospodárnost. Jakých výsledků úřad v tomto směru dosáhl a co ho letos čeká?

eškeré regionální útvary ČSÚ působící v krajích byly podřízeny jediným vedoucím – ředitelům krajských správ Českého statistického úřadu (KS ČSÚ). Ti pak na jedné straně dostali potřebné pravomoci, na straně druhé se stali zodpovědnými osobami za organizaci práce a hospodaření. Nestali se však ani příkazci ani správci rozpočtových položek. Rámec jejich hospodaření vytvářejí limity prostředků přidělené příkazci a správci rozpočtových položek. Limity se týkají především ostatních osobních výdajů, výdajů na občerstvení a některých výdajů v rámci konkrétních projektů a grantů. Položka tuzemské cestovné byla poprvé rozdělena na dvě části: prostředky pro krajské správy, jejichž příkazcem je místopředseda ČSÚ, a prostředky pro útvary ústředí, kde je tradičně příkazcem ředitelka odboru rozpočtu. Čerpání jak limitů přidělených KS ČSÚ, tak ostatních prostředků rozpočtu ČSÚ se stalo pravidelnou součástí měsíčních porad ředitelů KS ČSÚ.
Dosavadní známé výsledky roku 2012 naznačují, co se v tomto směru podařilo. Krajské správy z přiděleného rozpočtu na cestovné 5,5 mil. Kč ušetří zhruba 1,7 mil. Kč. Proti předchozímu roku se výdaje na tuzemské cestovné sníží asi o čtvrtinu. Pro porovnání s rokem 2011 byly vybrány údaje za tehdejší třetí sekci a část sedmé sekce.
Další racionalizace se začíná projevovat ve výdajích na nájemné a služby spojené s užíváním objektů v krajích. Probíhají činnosti spojené s redukcí užívané plochy u tří krajských správ. V Olomouci se v listopadu krajská správa přestěhovala do nových prostor. Roční úspora na nájemném by se měla pohybovat kolem 700 tis. Kč. V Karlových Varech již došlo k předání práva užívání objektu z ČSÚ na Generální ředitelství daňové správy. ČSÚ tak od 1. listopadu 2012 využívá jen asi třetinu plochy objektu. Tím se sníží nejen výdaje za služby, ale především výdaje spojené s údržbou a provozem celého objektu, který svojí kapacitou již dávno přesahoval potřeby ČSÚ. V roce 2012 se rovněž snížila plocha prostor využívaných KS ČSÚ v Liberci. Ve spolupráci s řediteli krajských správ bylo vytipováno na 30 detašovaných pracovišť v okresech k redukci jejich prostor. Ve čtyřech případech by mělo dojít k jejich zrušení. Jedná se o dislokace, které jsou málo využívány a nacházejí se v dobré dojezdové vzdálenosti od krajských správ, takže se nezvýší výdaje na cestovné. Do konce roku 2012 se podařilo snížit užívané plochy detašovaných pracovišť v Jeseníku, Šumperku, Prostějově, Znojmě a v Hodoníně. Zrušení pracovišť je připraveno v Teplicích a v České Lípě.

Výhled na rok 2013

V roce 2013 se projeví racionalizace výdajů také v oblasti správy registrů. Po zavedení registru osob (ROS) k 1. 7. 2012 bylo ukončeno vydávání IČO. Od 1. října 2012 skončilo poskytování výpisů z registru ekonomických subjektů. Od roku 2013 rovněž dochází ke změnám ve sběru a zpracování dat včetně většího využívání dat z administrativních zdrojů. V důsledku toho se sníží soubory respondentů některých zjišťování. Vzhledem k využívání ROS a registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) se také sníží požadavky na rozsah některých činností stávajících oddělení správy registrů na krajských správách. Proto dojde ke snížení počtu zaměstnanců těchto oddělení celkem o 21, v tom ke konci roku 2012 o 13 a v pololetí roku 2013 o dalších osm zaměstnanců. U pěti krajských správ tak počet lidí v těchto odděleních klesne pod dolní hranici pěti a zbytek zaměstnanců těchto oddělení se k 1. lednu 2013 sloučil s oddělením informačních služeb do útvaru s názvem oddělení informačních služeb a správy registrů.

Nefunkční se vyřadí

Další racionalizační opatření na krajských správách se během prvního roku jejich existence zaměřila na efektivní hospodaření s kancelářským materiálem a tonery. Do konce roku 2012 proběhla racionalizace reprodukční techniky s cílem vyřadit stará a neefektivní zařízení a zvýšit tak využití nové techniky s nižšími náklady na jednu stránku tisku. V průběhu celého roku 2012 se zintenzivnilo vyřazování nefunkčního a nepotřebného vybavení. Ukázalo se, že na některých pracovištích je nábytek a další zařizovací předměty až z 60. let a výpočetní (kalkulačky) a reprodukční technika z 80. let minulého století. Přitom tyto nepotřebné věci zabíraly plochu, za kterou v komerčním nájmu musíme platit několik tisíc Kč ročně za metr čtvereční, a k takto zabrané ploše se zpravidla vztahují platby za energie, vodu a služby.
Rok 2012 ukázal, že ředitelé, vedoucí oddělení i ostatní zaměstnanci krajských správ přistoupili k úkolu zvýšení hospodárnosti skutečně účinně a patří jim za to poděkování.