Přejít k obsahu

Homeworking pokulhává, využívání ICT ne

Kamila Burešová

15. 06. 2015

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Digitální společnost - používání ICT
  • ICT v domácnostech a uživatelé ICT
Necelá třetina podniků umožňuje zaměstnancům práci z domova. Pracovníků, kteří tuto možnost využívají alespoň půl dne v týdnu, však není ani deset procent. Co ještě odhalilo šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru a jak jsou na tom české podniky ve srovnání s ostatními zeměmi EU?

Před deseti lety bylo v České republice připojeno k internetu více než 90 % podniků. V lednu 2014 už to bylo 98 %. Přihlédneme-li k podílu připojených podniků k rychlosti připojení (rychlosti stahování dat, tzv. download), došlo i zde k významnému posunu. Ještě v roce 2004 stahovala naprostá většina podniků data rychlostí nižší než 2 Mb/s. Vloni už stahovaly téměř všechny rychlostí přesahující 2 Mb/s, nejčastěji v rozmezí 2 až 9,9 Mb/s.
V evropském žebříčku podniků s připojením k internetu rychlostí 2 Mb/s a vyšší se české podniky za rok 2014 umístily na 11. místě, tedy vysoko nad průměrem EU28. Pokud by se však sestavovalo pořadí jen z podniků s vysokorychlostním připojením k internetu s rychlostí nad 30 Mb/s, Česko by se propadlo pod evropský průměr.

Připojení k internetu není v průmyslu nezbytné

Podíl zaměstnanců, kteří v roce 2014 využívali v práci počítač připojený k internetu, tvořil zhruba dvě pětiny z celkového počtu zaměstnanců českých podniků. Pro Českou republiku je charakteristické, že vysoký počet všech ekonomicky aktivních obyvatel (přes 40 %) pracuje v průmyslu. Díky tomu je podíl zaměstnanců používajících v práci počítač s přístupem na internet v mnoha průmyslových odvětvích nižší než 30 %, a tak je tento údaj za celou republiku relativně nízký. V mezinárodním srovnání je Česko v podílu uživatelů internetu v práci hluboko pod evropským průměrem. Podobně nízký je tento podíl např. na Slovensku, v Řecku, Polsku, Portugalsku nebo Maďarsku, nejnižší je pak v Rumunsku a Bulharsku.
Podíl podniků poskytujících svým zaměstnancům přenosná zařízení, tedy notebooky, tablety, chytré telefony apod., s možností připojení k internetu, je téměř dvoutřetinový. Podíl zaměstnanců, kteří skutečně využívají tato zařízení, je však jen velmi malý – v lednu 2014 nedosahoval ani pětiny všech zaměstnanců – a je pod průměrem evropské osmadvacítky.

Podniky s vlastními webovými stránkami, leden 2014

Podniky s vlastními webovými stránkami, leden 2014
Zdroj: Eurostat

Webové stránky podniků jsou již samozřejmostí

České podniky se naopak v mezinárodním srovnání umístily dobře díky svým webovým stránkám. Podniků, které se na svých webových stránkách prezentují, je v České republice více než 80 %. Jedná se o osmou nejvyšší hodnotu mezi členskými zeměmi Unie. Průměr evropské osmadvacítky se pohybuje těsně pod tříčtvrtinovou hranicí. Nejčastěji umožňují podniky na svých stránkách nahlížet do katalogů nebo ceníků zboží (60 %), podávat stížnosti (39 %) a objednávat či rezervovat zboží nebo služby (37 %). Potěšující je, že u všech jmenovaných funkcionalit webových stránek se české firmy umístily v mezinárodním srovnání nad evropským průměrem. Podíl českých webových stránek umožňujících návštěvníkům učinit on-line objednávku či rezervaci dokonce zaujímá ve srovnání evropských zemí prvenství, české podniky zde předčily např. podniky ze Švédska či Nizozemska.

V e-obchodování jsme nad průměrem

Procento českých podniků, které elektronicky nakupují, je dlouhodobě vyšší (zhruba dvojnásobně) než podíl těch, které elektronicky prodávají. Oba ukazatele výrazně posunuly české podniky nad evropský průměr (druhé místo v elektronických prodejích, čtvrté místo v elektronických nákupech).
V roce 2013 elektronicky nakoupila více než polovina českých podniků (53 %). Elektronický prodej uskutečnila více než čtvrtina českých firem (27 %). S narůstajícím podílem elektronicky nakupujících podniků zároveň roste i hodnota elektronických nákupů. Zatímco v roce 2002 tvořily elektronické nákupy podniků v České republice pouhá 4 % objemu jejich celkových nákupů, v roce 2013 to byla už třetina. Tržby z elektronických prodejů tvořily v roce 2013 více než čtvrtinu celkových tržeb sledovaných podniků. V mezinárodním srovnání se jedná o druhou nejvyšší hodnotu v rámci zemí EU28. Prvenství za rok 2013 získalo Irsko.

Zaměstnanci v podnicích ČR využívající internet  (v %)

Zaměstnanci v podnicích ČR využívající internet  (v %)
Zdroj: ČSÚ

České firmy nakupují v hojné míře prostřednictvím webových stránek. Obecně se jedná spíše o menší nákladné nákupy. Vyšší finanční částky jsou ze strany podniků vynakládány elektronickou výměnou dat.
Prodej prostřednictvím webových stránek se používá především ve vztahu ke koncovým zákazníkům. Tento prodej je typický např. pro podniky působící v informačních a komunikačních činnostech, v obchodě nebo v ubytování.
Elektronická výměna dat je naopak obvyklá při vzájemném obchodování firem. Využívají ji především velké podniky či podniky působící v automobilovém průmyslu.

Podniky prodávající elektronicky, 2013

Podniky prodávající elektronicky, 2013
Zdroj: Eurostat

Kde hledat další informace

Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru (ICT 5-01) realizuje ČSÚ každoročně od roku 2002. Provádí se na vzorku o rozsahu přibližně 9 tis. podniků s 10 a více zaměstnanci ve vybraných odvětvích. Posledním referenčním obdobím byl leden 2014. Údaje o elektronickém obchodování byly zjišťovány za rok 2013. Údaje za ostatní státy EU pochází z databáze Eurostatu a jsou platné k 1. 3. 2015.
Více informací najdete na http://bit.ly/1Rnys1o.

Více se dočtete zde: Informační technologie